Opłaty

SPOSÓB DOKONYWANIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE:

Na początku każdego miesiąca kierownik gospodarczy wysyła  e-maile do Rodziców z informacją
o kwocie za żywienie dziecka, którą należy wpłacić do 10 każdego miesiąca.

1. Opłata za żywienie 

Na konto o numerze: 43 1030 1508 0000 0005 5070 1081
Odbiorca: Przedszkole Nr 67 "Służewiaczek"
Tytułem: żywienie za miesiąc …., oraz podać kwotę, imię, nazwisko i nr grupy dziecka.

Nieobecności dziecka uwzględnia się w następnym miesiącu.
Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka
i przewidywanym czasie jej trwania:
telefonicznie, lub osobiście dokonuje wpisu do rejestru nieobecności.

2. Opłata za Radę Rodziców (wg deklaracji), którą należy wpłacić do 10 każdego miesiąca.

Na konto o numerze: 64 1320 1104 3025 1722 2000 0001
Odbiorca: Przedszkole Nr 67 "Służewiaczek"
Tytułem: Fundusz Rady Rodziców za miesiąc …., oraz podać kwotę, imię, nazwisko i nr grupy dziecka.

UWAGA!  Bardzo prosimy o dokładne opisywanie przelewów i dokonywanie opłat na odpowiednie konta.