Plan profilaktyczny

„Służewiaczek” pod parasolem

dla Przedszkola nr 67 „Służewiaczek”

Warszawa 2016

 

1.Charakterystyka programu

Jedną z misji naszego przedszkola jest zapewnienie  bezpieczeństwa dzieciom. Stworzenie warunków, właściwa organizacja pracy to zadanie dla dyrektora i wszystkich pracowników przedszkola. Dziecko nie jest jednak biernym odbiorcą w spełnieniu naszej misji. Dziecko poprzez właściwą postawę wobec zagrożeń i sytuacji trudnych nabywa doświadczeń na całe życie i umiejętności niezbędnych  do zapewnienia sobie i innym bezpieczeństwa. W wieku przedszkolnym dzieci szybko i łatwo przyswajają wiedzę. Nie mają problemów z opanowaniem prostych zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz prostych czynności ratowniczych. Jednocześnie dzieci właśnie w tym wieku narażone są na wiele niebezpieczeństw. Wiedza i umiejętności z zakresu edukacji bezpieczeństwa powinny być zatem nabywane przez dzieci już na etapie edukacji przedszkolnej. Proces uczenia się i przyswajania wiedzy jest ściśle powiązany z czynnikami zewnętrznymi, (warunkami w jakich przebiega) oraz z czynnikami wewnętrznymi (zdrowie i samopoczucie dziecka). Nasz program uwzględnia zapewnienie jak najlepszej, bezpiecznej bazy i nabywania wiedzy w toku zabaw i w miłej atmosferze.

Głównym celem planu jest realizacja zadań z Podstawy Programowej:
Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Dziecko:

 • wie jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią prosić
 • orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu
 • zna zagrożenia płynące ze świata ludzi i zwierząt i unika ich
 • wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych
 • próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie gdzie można bawić się bezpiecznie, a gdzie nie.


Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej.

Dziecko:

 • dba o swoje zdrowie, orientuje sie w zasadach zdrowego żywienia i trybu życia,
 • dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu,
 • jest sprawne fizycznie,
 • uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w przedszkolu i na powietrzu.

Realizacja celów programowych odbywać się będzie w ośmiu blokach tematycznych:

 • "Baw się bezpiecznie" – bezpieczeństwo podczas zabaw w przedszkolu
 • "Uważaj na drodze” – bezpieczeństwo na drodze
 • "Ostrożnie z ogniem” – ochrona p/poż
 • "Komu powiedzieć - nie” - kształtowanie właściwych postaw wobec obcych,
 • "Jestem sam" - zachowanie w sytuacjach nietypowych,
 • "Kaprysy pogody" - zachowanie się w obliczu niebezpieczeństw związanych z żywiołami i anomaliami pogodowymi,
 • "Dbam o zdrowie" - upowszechnianie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających,
 • "Mądrze korzystam z komputera" - uświadomienie dziecka o zagrożeniach związanych z dostępem do sieci internetowej. 

Program będzie realizowany w latach 2016- 2021  zgodnie z Koncepcją naszego przedszkola. Ponieważ temat jest ważki może zaistnieć
potrzeba kontynuowania go w dalszych latach, po ewaluacjach przewidywanych po każdym roku szkolnym.
Z programem zapoznani będą rodzice, których osobiste zaangażowanie i współpraca mogą wzbogacić formy wdrażania zasad bezpieczeństwa. 
Adresatami programu są dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Cele główne programu

 1. Wdrożenie dzieci w wieku przedszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa poprzez ukazywanie źródeł powstawania sytuacji niebezpiecznych.
 2. Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia.
 3. Wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie (zarówno psychiczne jak i fizyczne).

3. Cele szczegółowe programu

 1. Ustalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zabaw w przedszkolu i ogrodzie.
 2. Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym.
 3. Wyrabianie u dzieci właściwych postaw i reakcji w obliczu zagrożenia pożarowego.
 4. Kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z osobami dorosłymi i umiejętności odmawiania w sytuacjach mogących narazić je na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
 5. Zaznajomienie dzieci z zagrożeniami, z jakimi mogą się spotkać w domu, w kontakcie z urządzeniami mechanicznymi, w trakcie zabaw przy oknie,
  z urządzeniami elektrycznymi i w trakcie zabaw przy oknie oraz sytuacjach nietypowych takich jak zagubienie się w lesie, mieście,
  dużych zbiorowiskach ludzkich.
 6. Wyrabianie u dzieci właściwych postaw i reakcji w obliczu anomalii pogodowych (silnego mrozu, upału, huraganu, powodzi, burzy).
 7. Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasad mu sprzyjających (promocja zdrowego stylu życia).
 8. Tworzenie warunków służących sprawności i aktywności fizycznej dzieci.
 9. Uświadomienie dziecka o zagrożeniach związanych z dostępem do sieci Internet.

 

4. "Baw się bezpiecznie"

Zagadnienia Cele operacyjne Formy pracy
Bezpieczeństwo podczas zabaw w przedszkolu dziecko :
 • zna pomieszczenia przedszkola i wie jak bezpiecznie się w nich poruszać
 • nie wchodzi do pomieszczeń gospodarczych bez zgody dorosłych
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i zgodnej zabawy w grupie
 • zgłasza nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola o sytuacjach nietypowych
 • potrafi przewidywać skutki niebezpiecznych zabaw
 • dba o zdrowie swoje i innych (unika bezpośredniego kontaktu z chorymi zakaźnie)
 • dba o sprzęt i przyrządy do zabaw
 • korzysta ze sprzętu w sposób bezpieczny
 • zgłasza nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola o złym samopoczuciu lub urazie
 • Poznanie pomieszczeń przedszkola i ogrodu.
 • Ustalenie zasad korzystania z pomieszczeń przedszkola.
 • Ustalenie zasad bezpiecznej zabawy w sali i w ogrodzie.
 • Słuchanie opowiadań, wierszy poruszających tematykę bezpieczeństwa
 • Poznanie zagrożeń związanych z niewłaściwym zachowaniem się w przedszkolu
 • Stwarzanie atmosfery wzajemnego zaufania niezbędnej do informowania o sytuacjach nietypowych.
 • Wykorzystywanie historyjek obrazkowych i ilustracji o bezpieczeństwie w przedszkolu
 • Tablice demonstracyjne "Akademia bezpiecznego przedszkolaka"
 • Kształtowanie nawyków higienicznych

 

5. "Uważaj na drodze"

Zagadnienia Cele operacyjne Formy pracy
Bezpieczeństwo na drodze dziecko :
 • zna, rozumie i stosuje w praktyce zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym (podczas poruszania się po chodniku, ulicy, na przejściu dla pieszych , rowerem itp.)
 • zna znaczenie znaków drogowych
 • wie jak zachowywać się w środkach komunikacji
 • zna podstawowe zasady pomocy przedmedycznej
 • potrafi wezwać służby ratownicze w miejsce wypadku
 • Poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego na podstawie tablic demonstracyjnych (znaki drogowe)
 • Opowiadania, wiersze i historyjki obrazkowe. o zachowaniu na ulicy
 • Poznanie bezpośrednie zasad ruchu drogowego poprzez wycieczki i spacery na skrzyżowania
 • Pogadanki na temat zachowania się w czasie dalszych wycieczek (autokarowych lub środkami komunikacji miejskiej)
 • Spotkania z policjantem
 • Wykonywanie różnorodnych prac plastycznych związanych z bezpieczeństwem na drodze.
 • Miasteczko Ruchu Drogowego
 • Organizowanie quizów tematycznych
 • Spotkanie z autorką B. Ciemską
 • Cykl książeczek autorstwa B. Ciemskiej „Bezpieczny świat”
 • Loteryjka obrazkowa „Dbajmy o bezpieczeństwo w ruchu drogowym w mieście”

 

6. "Ostrożnie z ogniem"

Zagadnienia Cele operacyjne Formy pracy
Ochrona p/poż dziecko :
 • zna przyczyny powstawania pożarów
 • potrafi określić zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia (ogień w domu, w lesie, w najbliższym otoczeniu - pożar we własnym mieszkaniu, w mieszkaniu sąsiednim, podczas zadymienia korytarza i klatki schodowej)
 • zna numery telefonów alarmowych
 • rozumie konieczność przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej
 • Poznanie oznakowani p/poż (drogi ewakuacyjne, gaśnice, węże, hydranty)
 • Próbne alarmy przeciwpożarowe – raz w roku
 • Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną
 • Literatura na temat zagrożeń pożarowych
 • Zapoznanie dzieci z numerami straży pożarnej i sposobami wezwania pomocy
 • Poznanie przykładów lekkomyślnego korzystania z urządzeń elektrycznych, gazowych i bezpośredniego ognia
 • Poznanie zasad zachowania się w trakcie zagrożenia pożarowego

 

7. "Komu powiedzieć - nie"

Zagadnienia Cele operacyjne Formy pracy
Kształtowanie właściwych postaw wobec obcych ludzi i zwierząt dziecko :
 • wykazuje asertywną postawę wobec obcych
 • potrafi grzecznie odmówić osobom jemu nieznanym
 • wie do kogo może zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia
 • zna rodzaje niebezpieczeństw jakie mogą grozić dziecku: ("zły dotyk", przemoc, agresja, niebezpieczeństwo związane z oddaleniem się z miejsca zamieszkania, poczucie osamotnienia i strachu)
 • informuje rodziców lub opiekunów o zaistniałej sytuacji
 • nie zbliża się do nieznanych zwierząt, wie jak reagować w przypadku ataku psa
 • Rozmowy na temat zachowania wobec obcych
 • Kontrolowanie kontaktów dzieci z obcymi np. na wycieczkach, przy parkanie ogrodu przedszkolnego.
 • Wskazywanie dzieciom osób budzących zaufanie z racji zawodu - policjant, strażnik miejski
 • Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską
 • Wpojenie zasad zachowania się w przypadku ataku psa
 • Uczenie dzieci nie przyjmowania słodyczy i prezentów od osób nieznajomych
 • Wdrożenie zasad jak zachować się w towarzystwie osoby nieznanej, gdy w pobliżu nie ma rodziców lub opiekunów „ Co wolno a czego nie”

 

8. "Jestem sam"

Zagadnienia Cele operacyjne Formy pracy

Sytuacje nietypowe Zagubienia, zabłądzenia

Dziecko samo w domu

dziecko :
 • wie jak się nazywa i zna swój adres
 • posiada umiejętność zachowania się w sytuacji zagubienia w lesie, dużym skupisku ludzi np. podczas festynów czy w dużym sklepie, lub w mieście
 • wie kogo może prosić o pomoc
 • potrafi zachować spokój i wezwać pomoc w przypadku zagrożenia
 • zna numery alarmowe: policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i numer interwencyjny 112
 • wie, że nie może samodzielnie używać urządzeń mechanicznych, elektrycznych i gazowych
 • zna zasadę nieotwierania drzwi obcym
 • bezpiecznie bawi się i organizuje sobie czas
 • wie, że nie może zażywać samodzielnie leków i stosować środków chemicznych
 • Literatura: opowiadania, wiersze o sytuacjach nietypowych i rozmowy na temat rozwiazywania takich problemów.
 • Zabawy tematyczne „Co by było gdyby”
 • Wpojenie zasady nieoddalania się od rodziców lub opiekunów
 • Eksponowanie numerów telefonów do służb interwencyjnych
 • Poznanie zasad funkcjonowania urządzeń technicznych.
 • Tablice demonstracyjne „Niebezpieczne zabawy”
 • Plansze tematyczne „Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo najmłodszych

 

9. "Kaprysy pogody"

Zagadnienia Cele operacyjne Formy pracy

Żywioły:
zachowanie podczas śnieżycy, powodzi, wichury, huraganu, burzy, dużego nasłonecznienia itp.

dziecko :
 • posiada umiejętność właściwego doboru ubrania odpowiedniego do warunków pogodowych
 • rozumie konieczność pozostania w miejscu bezpiecznym podczas trudnych warunków pogodowych
 • wie gdzie się ukryć i jak postępować w obliczu zagrożenia związanego z nagłą zmianą pogody
 • zna sposoby ochrony przed mrozem lub upałem
 •  „Ubieram się sam”- dostosowanie garderoby do warunków pogodowych
 • „Zjawiska przyrody”- poznanie i rozróżnianie zjawisk pogody
 • Historyjki obrazkowe
 • Opowiadania i wiersze
 • Stosowanie kremów ochronnych zależnie od temperatury
 • Hartowanie dzieci- codzienny pobyt na powietrzu
 • Obserwacje przyrodnicze
 • Prowadzenie kalendarza pogody
 • Pogadanki i rozmowy na temat klęsk żywiołowych
 • Śledzenie informacji w środkach masowego przekazu
 • Angażowanie się w  akcje charytatywne dla ludzi dotkniętych klęską żywiołową (w miarę potrzeb)

 

10. "Dbamy o zdrowie"

Zagadnienia Cele operacyjne Formy pracy

Zdrowo jem

Dbam o higienę

Ruszam sie, by zdrowym być

Nie pal przy mnie

dziecko :
 • orientuje sie w zasadach zdrowego stylu odżywiania
 • zna piramidę zdrowego żywienia
 • dostrzega związek pomiędzy jedzeniem a chorobą
 • podaje przyczyny i skutki nieprawidłowego odżywiania się
 • zna umiar w jedzeniu szczególnie słodyczy
 • próbuje nowych potraw
 • rozumie pojęcia: higiena, higieniczny tryb życia
 • stosuje zgodnie z przeznaczeniem przybory do utrzymania higieny osobistej (grzebień, ręcznik, szczotka do zębów)
 • poddaje sie koniecznym zabiegom medycznym, np. szczepieniom ochronnym
 • rozumie znaczenie aktywności ruchowej, uprawiania sportu w życiu
 • bierze aktywny udział w zajęciach ruchowych, zabawach ruchowych w sali i na powietrzu
 • ma świadomość, że nie może wdychać dymu papierosowego
 • zdaje sobie sprawę ze szkodliwości palenia
 • Uświadamianie dzieciom konieczności spożywaniaowoców i warzyw jako źródła cennych witamin (własnoręczne przygotowanie surówek, kanapek, soków).
 • Pogadanki, zajęcia dydaktyczne, prezentacja piramidy zdrowia - analiza jej pięter
 • Promowanie zdrowych przekąsek zamiast słodyczy
 • Dbanie o estetykę podawania i spożywania posiłków
 • Spotkania z dietetykiem dla dzieci i rodziców.
 • Wykorzystywanie literatury, m.in.: "Chory kotek"
  Cz. Jachowicza, "Maks dba o zdrowie" Katarzyna Zychla, "Recepta na zdrowie" Wiesława Pyrcz, książeczki z serii Tupcio Chrupcio
 • Wizyty lekarza, stomatologa w przedszkolu
 • Wizyta dzieci w gabinecie stomatologicznym, aptece
 • Prowadzenie codziennych zabaw ogólnorozwojowych zarówno w przedszkolu jak i na dworze
 • Codzienny pobyt na powietrzu
 • Rozmowy na temat szkodliwości palenia dla zdrowia człowieka

 

11. "Mądrze korzystam z komputera"

Zagadnienia Cele operacyjne Formy pracy
  dziecko :
 • korzysta z komputera tylko za zgodą osób dorosłych
 • zna zagrożenia związane z korzystaniem z dostępu do Internetu (np. wirtualny przyjaciel – oszust, złe   samopoczucie, niedotlenienie organizmu, brak kolegów / koleżanek);
 • nie traktuje komputera jako największego towarzysza zabaw
 • zdaje sobie sprawę, że świat wirtualny to świat iluzji (rozróżnienie rzeczywistości od świata wirtualnego - nierzeczywistego)
 • dostrzega także pozytywny   wpływ świata wirtualnego (np. rozwój myślenia, kojarzenia, wyobraźni,   pogłębienie wiedzy, itp.)
 • Rozmowy z dziećmi na temat bezpiecznego korzystania z Internetu
 • Kształtowanie nawyku korzystania z Komputera tylko w obecności osób dorosłych
 • Korzystanie z literatury, np. "Tata w sieci" Philippe De Kremmeter, "Franklin i komputer"

 

12. Materiały informacyjno-edukacyjne niezbędne do wdrożenia programu

 1. Podstawa programowa
 2. Programy nauczania zawierające treści programowe
 3. Materiały dydaktyczne wykonywane i wykorzystywane przez nauczycieli w przedszkolach wdrażających program Tablice tematyczne, historyjki obrazkowe, układanki, gry, literatura
 4. Cykl książeczek Barbary Ciemskiej „Bezpieczny świat”
 5. Materiały informacyjne – plakaty
 6. Zestaw pomocy do Miasteczka Ruchu Drogowego

13. Ewaluacja programu

Oceny efektów realizacji Programu Profilaktycznego "„Służewiaczek" pod parasolem"
dokonuje się na półrocznej i końcowej radzie pedagogicznej.
Podstawę dla formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły:

 • wnioski z obserwacji zachowań dzieci, 
 • rozmowy z rodzicami, 
 • rozmowy z nauczycielami, 
 • analiza dokumentów - dziennik, plany miesięczne, wytwory dzieci,
  osiągnięcia w konkursach, 
 • analiza ankiet

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 
 • Ustawa z dnia 07. 09. 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. poz. 895) 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752)