Statut przedszkola

STATUT PRZEDSZKOLA NR 67
„SŁUŻEWIACZEK”

 

Przedszkole  Nr 67 „Służewiaczek” działa na podstawie :

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014 poz. 191, z późn. zm.).
 3. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991 r. nr. 120, poz. 526, z późn. zm.).
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej regulujące funkcjonowanie placówek oświatowych.
 5. Uchwały Rady m. st. Warszawy i zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy.
 6. Niniejszego statutu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Przedszkole jest placówką publiczną, która: 
  a) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  b) przeprowadza rekrutację o dzieci w oparciu o zasadę powszechnej  dostępności,
  c) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 2. Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie ul. Al. Jerozolimskie 32.
 4. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Sonaty 6a.
 5. Nadany numer przez organ prowadzący Nr 67.
 6. Przedszkolu na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców organ prowadzący nadał nazwę „SŁUŻEWIACZEK”.
 7. Przedszkole posiada logo, może posiadać sztandar, godło oraz ceremoniał.
 8. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu tj.

  Przedszkole Nr 67
  „Służewiaczek"
  ul. Sonaty 6a , 02-744 Warszawa
  tel./fax 22- 843-97-10

 1. W pieczęciach i stemplach można w zależności od ich wymiaru używać wszystkich skrótów.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 2

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
W szczególności:

 1. udziela dzieciom uczęszczającym do przedszkola pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracując z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 2. kształtuje i rozwija otwartą postawę dziecka wobec otaczającej rzeczywistości w poczuciu tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez: 
 • zaciśnięcie więzi z otoczeniem kulturowym i rozbudzanie u dzieci tożsamości narodowej
 • pobudzenie aktywności i wyobraźni w celu ochrony dzieł sztuki i dziedzictwa kulturowego

Realizując cele i zadania wspomaga indywidualny i wszechstronny rozwój dziecka wykorzystując strategie odnoszenia małych i większych sukcesów oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.

Celem przedszkola jest:

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
 2. Budowanie systemu wartości w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre a co złe.
 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
 4. Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną.
 7. Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
 8. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 9. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 10. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
 11. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości              i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 12. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.
 13. Dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej, etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej.

Cele umożliwiają dziecku:

 1. Poznawanie i rozumienie świata i siebie.
 2. Nabywanie umiejętności poprzez działanie.
 3. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie.
 4. Budowanie systemu wartości.

Zadania przedszkola:

 1. Właściwe zaplanowanie zajęć dziecka zgodnie z nową podstawą programową.
  • Troska o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci.
 2. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych; dokumentowanie tych obserwacji.
  • Poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci; opracowanie działań wspomagających.
 3. Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
  (w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej).
  1. Zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:
   a. rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
   b. nauczycielom przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;
   c. pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Zapewnienie opieki logopedycznej dla dzieci z zaburzeniem rozwoju mowy.
  1. Pomoc już na etapie przedszkola w korygowaniu i eliminowaniu zaburzeń mowy.
  2. Włączenie rodziców tych dzieci w proces korygowania rozwoju mowy.
 5. Prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród dzieci, rodziców i nauczycieli.
  1. Kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu; współpraca w tym zakresie z rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola.
 6. Spójne oddziaływania wychowawcze.
  1. Systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznanie rodziców z Podstawą programową wychowania przedszkolnego i wyłączanie ich do kształtowania u dziecka zalecanych tam wiadomości i umiejętności;
  2. Informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafią;
  3. Zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólne organizowanie i udział w imprezach, uroczystościach, wycieczkach i innych wydarzeniach, w których biorą udział dzieci.
 7. Zaznajomienie nauczycieli z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.
  1. Poznanie wymagań i właściwe przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

 1. Zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 2. Uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, w trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
 3. Stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągnięcia celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
 4. Rozwijaniu wrażliwości moralnej;
 5. Kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
 6. Rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i uczuć;
 7. Rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej;
 8. Zapewnieniu warunków pełnego rozwoju, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
 9. Na wniosek Rady Pedagogicznej w przedszkolu może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej:

 1. Udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 2. Współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podejmowanie wczesnej interwencji specjalistów, oraz przygotowanie dziecka do nauki szkolnej.

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie obowiązującej podstawy programowej. Podstawa programowa ma charakter otwarty, stwarza możliwość konstruowania różnych programów wychowania przedszkolnego. Warunkiem wdrożenia tego programu jest uzyskanie zgody Rady Pedagogicznej.

Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów.

Nauczyciele mogą opracować swój własny program, albo wybrać odpowiadający im program.

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu , oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.

Przedszkole zapewnia wychowankom stałą opiekę ze strony wszystkich pracowników.

 1. Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci;
 2. Przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem i planem zajęć;
 3. Nauczycielka zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i Ppoż.;
 4. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia. Opracowana została procedura bezpiecznej zabawy;
 5. Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;
 6. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby;
 7. Obowiązkiem nauczycielki jest obserwować, sumienne nadzorować , nie pozostawiać dzieci bez opieki, oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję, oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach choroby ( temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka);
 8. Obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,
 9. Stosowanie się do regulaminu wycieczek;
 10. Karta wycieczki powinna zostać wypełniona przed wycieczką. Rodzice powinni wyrazić pisemną zgodę na wyjazd dzieci poza teren Warszawy;
 11. Kierownik wycieczki powinien obowiązkowo być zaopatrzony w apteczkę pierwszej pomocy;
 12. Przed wyjściem na wycieczkę należy przeprowadzić pogadankę z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa w trakcie trwania wycieczki;
 13. Przedszkole nie zabezpiecza dzieciom pomocy lekarskiej, pracownicy nie podają dzieciom lekarstw;
 14. O wypadku ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty;
 15. O wypadku  do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się inspektora sanitarnego;
 16. Nauczycielka omawia z grupą dzieci zaistniały wypadek, analizuje przyczynę wypadku, wspólnie analizuje zasady zachowania w podobnych sytuacjach.

Organizacja zastępstw za nieobecnego nauczyciela

 1. Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje dyrektor.
 2. Pierwszeństwo w realizacji zastępstw ma nauczyciel pracujący w danym oddziale.
 3. Zastępstwa odnotowywane są w księdze zastępstw i potwierdzane są własnoręcznym podpisem osoby zastępującej nieobecnego nauczyciela.
 4. Zastępstwa są odnotowywane w dzienniku danej grupy.
 5. Praca dydaktyczno-wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów, lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą pełne bezpieczeństwo;
 2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną  przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną  przez nich osobę.
 3. Rodzice wypełniają oświadczenie upoważniające inne osoby do odbioru dziecka z przedszkola;
 4. W sytuacjach wyjątkowych rodzice zostawiają deklaracje dot. odbioru ich dziecka z przedszkola rano u ich nauczycielki z kompletnymi danymi osób odbierających ich dziecko.
 5. W sytuacjach losowych mają możliwość telefonicznego zgłoszenia osoby, która odbierze ich dziecko. Osoba, która będzie odbierała dziecko musi posiadać dokument tożsamości i podpisać oświadczenie o ponoszeniu odpowiedzialności za jego życie i zdrowie.
 6. Odbieranie dziecka przez Rodziców innego przedszkolaka musi być poprzedzone powiadomieniem nauczycielki przez obie strony i podpisaniem stosownego oświadczenia. 
 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących odbioru dzieci przez osoby upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów nauczycielki lub inny upoważniony personel każdorazowo legitymuje osobę, która przyszła po dziecko; 
 8. Oświadczenia stanowią dokumentację i znajdują się w karcie przyjęcia dziecka do przedszkola oraz w dokumentacji nauczyciela;
 9. Wywoływanie dzieci z grup odbywa się przez domofon pod nadzorem dozorcy i starszej woźnej . Nauczyciel w sali na monitorze obserwuje osobę, która ma odebrać dziecko. Dziecko wychodzące ubiera się w szatni pod opieką starszej woźnej i wychodzi do rodzica. Opracowana została procedura bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;
 10. Każdy pracownik ma obowiązek natychmiastowego reagowania na zagrożenia
 11. Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny 17:30;

W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola do godz. 17:30

 1. Nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców, prawnych opiekunów dziecka.
 2. Pozostaje z dzieckiem do chwili jego odebrania.

Organizacja zajęć dodatkowych

 1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, odbywające się w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania,
  wychowania i opieki w publicznych przedszkolach.
 2. Zajęcia realizowane są z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, o ich wyborze decyduje dyrektor przedszkola
  w porozumieniu z rodzicami.
 3. Zajęcia dostępne są dla każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola. Prowadzą je specjaliści z wymaganymi uprawnieniami,
  którzy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć.

ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 3

Organami Przedszkola są :

 1. Dyrektor przedszkola
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym regulaminem.

DYREKTOR

Wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący:

 1. Planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę przedszkola zgodnie z przepisami prawa oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.
 2. Współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 3. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem.
 4. Uprawniony jest do wydawania decyzji administracyjnych.
 5. Decyduje o:
 • Powołaniu komisji, jeżeli zaistnieje taka konieczność.
 • Przyjęciu dziecka do przedszkola.
 • Powołaniu komisji rekrutacyjnej.
 • Rozpatrzeniu odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej dotyczącej przyjęcia kandydatów na wychowanków.
 • Skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej.
 • Nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego.

Dyrektor organizuje i kieruje procesem wychowawczo – dydaktycznym i opiekuńczym stwarzając warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz odpowiada za jego poziom:

 1. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną , Radą Rodziców, rodzicami;
 2. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;
 3. Przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej;
 4. Wstrzymuje niezgodne z prawem uchwały Rady Pedagogicznej, zawiadamiając o tym stosowne organy;
 5. Udziela informacji o działalności wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola Radzie Rodziców;
 6. Dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego;
 7. Przekazuje uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie innowacji Kuratorowi Oświaty, organowi prowadzącemu placówkę;
 8. Ustala z Radą Pedagogiczną przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 9. Zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielowi ubiegającemu się o awans zawodowy;
 10. Zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli;
 11. Ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu;
 12. Z liderem WDN opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 13. Organizuje pomoc psychologiczno –pedagogiczną w formach określonych w przepisach prawa; 
 14. Realizuje zalecenia wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju wychowanka przedszkola, w tym w porozumieniu z organem prowadzącym;
 15. Inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
 16. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy;
 17. Ocenia pracę nauczycieli;
 18. Opracowuje program poprawy efektywności kształcenia i wychowania w przypadku stwierdzenia przez KO niedostatecznych efektów; 
 19. Nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
 20. Przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 21. Realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji stanowiących zgodnie zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole;
 22. Wyraża zgodę na podjęcie na terenie przedszkola działań przez instytucje i stowarzyszenia;
 23. Współdziała jeśli zachodzi taka potrzeba ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli; 
 24. Odpowiada za kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych.

Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:

 1. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 2. Przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
 3. Występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
 4. Zapewniania odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. Organizuje prace w przedszkolu, opracowuje regulamin pracy zgodny z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela;
 6. Opracowuje projekt arkusza organizacyjnego przedszkola;
 7. Administruje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 8. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 9. Opracowuje projekt planu finansowego, przedstawia projekt do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych;
 10. Właściwie gospodaruje mieniem przedszkola;
 11. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą przedszkola;
 12. Załatwia sprawy osobowe pracowników;
 13. Organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkola;
 14. Organizuje okresowe przeglądy techniczne obiektu oraz prace konserwacyjno – remontowe;
 15. Zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;
 16. Określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy;
 17. Współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w placówce w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;
 18. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem współdziałania organów przedszkola poprzez umożliwienie systematycznych spotkań przedstawicieli tych organów, podanie do wiadomości stosownych uchwał oraz umożliwienie stałych kontaktów organów placówki nie naruszając ich autonomii;
 19. Uzgadniania okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania ich w przyszłości;
 20. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

RADA PEDAGOGICZNA

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się według harmonogramu ujętym w rocznym planie nadzoru pedagogicznego. W miarę potrzeb zwoływane są nadzwyczajne zebrania Rady Pedagogicznej.
 5. Mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady. 
 6. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą również brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
 7. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

Do kompetencji stanowiących Rady należy:

 1. Zatwierdzanie planów pracy przedszkola 
 2. Przygotowanie projektu statutu lub jego zmian, uchwala go;
 3. Podejmowanie  uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu;
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola;
 5. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
 6. Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór w celu doskonalenia pracy przedszkola. 

Do kompetencji opiniujących Rady należy:

 1. Opiniowanie programów wychowywania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku przez dyrektora przedszkola.
 2. Opiniowanie planu wychowawczego i profilaktycznego.
 3. Opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowego rozkładu zajęć;
 4. Opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola
 5. Opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
 6. Opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz godzin ponadwymiarowych
 7. Opiniowanie kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w przedszkolu; 
 8. Wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący
 9. Dokonuje wyboru przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy. 
 10. Zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych.

Opinia Rady Pedagogicznej może być pozytywna lub negatywna.

Do kompetencji wnioskodawczych Rady należy: 

 1. Występowanie do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze w przedszkolu
 2. Wybranie w drodze tajnego głosowania swojego przedstawiciela do Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na Dyrektora przedszkola
 3. Wnioskowanie w sprawie ramowego rozkładu dnia.
 4. Wnioskowanie w sprawie oceny pracy nauczyciela
 5. Rozpatrywanie skierowanych do niej wniosków Rady Rodziców, dotyczących wszystkich spraw przedszkola

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy liczby jej członków. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola:

 1. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola: rodzice do pracy w Radzie zostają wyłonieni podczas pierwszego zebrania w nowym roku szkolnym w poszczególnych grupach.
 2. Współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 3. Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci.
 4. Zasady tworzenia Rady Rodziców określone są w ordynacji wyborczej;
 5. Ustala regulamin swojej działalności , który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 6. Posiada pełnomocnictwo rodziców poszczególnych grup wiekowych do reprezentowania ich spraw i współpracy z Dyrektorem przedszkola i Radą Pedagogiczną , organem prowadzącym i nadzorującym.
 7. Uchwala w porozumieniu z Rada Pedagogiczną plan wychowawczy i profilaktyczny przedszkola.
 8. Opiniuje  projekt planu finansowego.
 9. Opiniuje  zgodę dyrektora przedszkola na działanie stowarzyszeń i innych organizacji na terenie przedszkola.
 10. Wybiera w drodze tajnego głosowania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
 11. Wyraża opinię o pracy nauczyciela, który ubiega się o kolejny stopień awansu zawodowego.
 12. Wnioskuje w sprawie dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 13. Może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej przedszkola oraz organu prowadzącego nadzór pedagogiczny z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 14. Może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela.
 15. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców  gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa  regulamin działalności Rady Rodziców.
 16. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli , szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.
 17. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. W posiedzeniach mogą brać udział inne osoby zaproszone z głosem doradczym.

Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu właściwego wykonywania kompetencji określonych w statucie, zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

Tryb rozwiązywania sporów

W przypadku zaistnienia sporów między organami przedszkola do rozpatrzenia sporu dyrektor powołuje komisję w składzie:

 1. trzech członków Rady Pedagogicznej
 2. trzech Rady Rodziców
 3. dyrektor pełni funkcję przewodniczącego tej komisji

Komisja podejmuje decyzję w trybie głosowania.
Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do organu prowadzącego przedszkole i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców dążą do polubownego załatwiania sporów.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 4

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada 100 miejsc dla dzieci.
 2. Sale zabaw i zajęć wyposażone w zabawki i sprzęt zgodnie z wymogami bhp i Ppoż.
 3. Magazyny i pomieszczenia gospodarczo – administracyjne.
 4. Teren przedszkolny z urządzeniami rekreacyjnymi umożliwiającymi realizację zajęć na powietrzu oraz prowadzenie obserwacji przyrodniczych.
 5. Liczbę personelu pracującego w placówce określa arkusz organizacyjny.
 6. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z bezpiecznego ogrodu  przedszkolnego.
 7. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
 8. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie sal i terenu ogrodu w sprzęt i pomoce.
 9. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci , ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 10. Organizowanie wycieczek , spacerów i innych form rekreacji reguluje regulamin wycieczek.

LICZEBNOŚĆ ODDZIAŁÓW
§ 5

 1. Podstawową  jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole liczba dzieci w oddziale może być inna.
 4. Przedszkole nie posiada oddziałów integracyjnych.
 5. Przedszkole nie jest przedszkolem specjalnym.
 6. W przedszkolu można utworzyć grupy międzyoddziałowe.

PRACA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNA I OPIEKUŃCZA
§ 6

1. Prowadzona jest zgodnie z obowiązującą podstawą programową na podstawie wybranego programu wychowania  przedszkolnego, programu własnego lub wspomagającego pracę dydaktyczno – wychowawczą opracowanego przez nauczycieli przedszkola.

Sposób tworzenia zestawu programów wychowania przedszkolnego

Nauczyciele występują z wnioskami do Dyrektora o dopuszczenie do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego.
Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku zaproponowane programy. Opinia Rady Pedagogicznej jest pomocnicza.
Dopuszczone do użytku programy stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Na wniosek rodziców w  przedszkolu mogą być zorganizowane bezpłatne zajęcia dodatkowe.
4. W zajęciach dodatkowych biorą udział wszystkie dzieci, czas trwania zajęć wynosi:

a) z dziećmi 3- 4 letnimi do 15 minut,
b) z dziećmi 5- 6 letnimi do  30 minut.

5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
6. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie przy czym:

a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)
b) co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na spacerze itp.
(organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)
c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego
d) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

7. Na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia zapewnia się w przedszkolu naukę religii organizowaną zgodnie z przepisami prawa.

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§7

Przedszkole Nr 67 „ Służewiaczek” jest placówką czterooddziałową. W poszczególnych oddziałach znajdują się dzieci w tym samym lub zbliżonym wieku zgodnie z potrzebami i arkuszem organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

§ 8

 1. Szczegółową organizację wychowania , nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
  a) czas pracy poszczególnych oddziałów,
  b) liczbę pracowników przedszkola,
  c) ogólną liczbę godzin pracy finansowaną ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
      czas realizacji podstawy programowej w danym roku,
  d) liczbę oddziałów,
  e) liczbę dzieci.
 3. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie postępowań.

§ 9

 1. Organizację określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Do przedszkola przyjmowane są tylko zdrowe dzieci.
 3. Dzieci czasowo niesprawne np. unieruchomione gipsem mogą przychodzić do przedszkola po uzyskaniu zgody nauczycielki, której powierzona jest opieka nad tym dzieckiem.
 4. W przypadku sygnalizowania przez dziecko złego samopoczucia, rodzic będzie natychmiastowo powiadamiany i poproszony o odbiór dziecka z przedszkola.
 5. Zobowiązuje się rodziców do zgłaszania każdorazowej zmiany telefonu do natychmiastowego kontaktu.

Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00 – 8.00

Przychodzenie dzieci (sala lub ogród), zabawy indywidualne, aranżowanie różnorodnych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna wyrównawcza i z dzieckiem zdolnym.

8.00 – 8.20

Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

8.20 – 8.30

Kształtowanie czynności samoobsługowych, przygotowanie do śniadania.

8.30 – 8.50

ŚNIADANIE
Przestrzeganie zasad dobrego zachowania podczas spożywania posiłków. 

8.50 – 9.00

Utrwalanie nawyków higienicznych. Czynności organizacyjne.

GRUPA I, II, III

 

GRUPA IV

9.00 – 9.45

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem różnych form aktywności dziecka – zintegrowana działalność edukacyjna 
w oparciu o podstawę programową.

9.00 – 10.00

9.45 – 10.20

Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci Wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny (sala, ogród).

10.00 – 10.30

10.20 – 10.30

Czynności samoobsługowe (łazienka, szatnia), przygotowanie do wyjścia.

10.30 – 10.40

10.30 – 11.45

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach. Obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, wspomaganie rozwoju ruchowego.

10.40 – 11.50

11.50 – 12.00

Czynności samoobsługowe (szatnia, łazienka), przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30

OBIAD
Wdrażanie i przestrzeganie kulturalnego spożywania posiłków oraz właściwego zachowania się przy stole. 

12.30 – 14.15

Czynności higieniczne, organizacyjne i samoobsługowe. 
Relaks poobiedni. Bajki – muzykoterapia. 
Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci, wspomagające rozwój (12.30 – 13.00 – 4 i 5 - latki)

PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWANA W GODZ. 8.00 – 13.00 

14.15 – 14.30 Czynności samoobsługowe.
Utrwalanie nabytych umiejętności.
14.30– 14.50 PODWIECZOREK
14.50 – 17.30

Organizacja gier i zabaw dydaktycznych – wspomaganie rozwoju umysłowego. Zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem. Zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, rozwijające uzdolnienia dzieci. Organizacja gier i zabaw ruchowych – wspomaganie rozwoju ruchowego. Organizacja zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny. Praca indywidualna z dzieckiem z uwzględnieniem potrzeb. Zajęcia wspomagające rozwój.

13.00 – 17.30

W okresie wiosenno – letnim pobyt na powietrzu jest przedłużony przez przeniesienie niektórych zajęć i zabaw na teren ogrodu.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem  potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowe rozkłady dnia umieszczone są w dziennikach zajęć poszczególnych oddziałów.

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA
§ 10

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.  
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni
  w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 (istnieje możliwość otwarcia oddziałów czynnych do 17:30), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 8.00.
 4. Dopuszcza się w okresie ferii, w okresach przedświątecznych, w przypadku małej liczby dzieci i absencji nauczycieli, łączenie grup i funkcjonowanie przedszkola na zasadzie dyżuru.

Przedszkole jest nieczynne:

 1. W soboty i niedziele
 2. We wszystkie święta państwowe ustawowo wolne od pracy;
 3. Podczas letniej przerwy wakacyjnej z wyjątkiem pełnienia dyżuru zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego;
 4. O zamknięciu przedszkola w jakikolwiek inny dzień uzgodniony z organem prowadzącym, rodzice zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej.

Zasady odpłatności

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa organ prowadzący.

Odpłatność za przedszkole obejmuje:

 • opłata za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 • żywienie dzieci.
 • żywienie personelu, opłaty wnoszone indywidualnie przez osoby korzystające z posiłków.
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kucharza i pomocy kuchennej korzystają z wyżywienia na równych z innymi warunkach.
 • wpłaty na rzecz Rady Rodziców zgodnie z deklaracjami złożonymi przez rodziców.
 1. W godzinach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, to jest w godzinach 8:00-13:00 przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 2. Korzystanie ze świadczeń przedszkolnych w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć (czyli po godz. 13:00) wiąże się z obowiązkiem uiszczania przez rodziców  (opiekunów prawnych) comiesięcznych opłat.
 3. Zakres świadczeń obejmuje:
  – organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;
  – organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem;
  – organizację zajęć muzycznych, plastycznych lub teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci;
  – organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka;
  – organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
  – opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków
  – wysokość opłat za usługi świadczone przez przedszkole reguluje organ prowadzący m.st. Warszawa;
  – opłaty za usługi świadczone przez przedszkole płacone są przelewem na konto placówki  zgodnie z prawem w oparciu o aktualne uchwały Rady m.st. Warszawy 
 4. Podstawą naliczania i określania wysokości comiesięcznych opłat, o których mowa w ust. 2 jest właściwa uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Rodzic może złożyć wniosek o obniżenie lub nie pobieranie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.
 5. Wysokość comiesięcznej opłaty za świadczenia opiekuńczo-bytowe wykraczające poza godziny realizacji podstawy programowej wynika z liczby dni i godzin, w których dziecko korzystało z takich świadczeń na podstawie zapisu elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Nie wnoszenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez rodziców regulują odrębne przepisy.
 7. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu  z organem prowadzącym.
 8. Przedszkole organizuje trzy posiłki podstawowe: śniadanie, obiad, podwieczorek, dopuszczalna jest możliwość rozszerzenia ilości posiłków.
 9. Opłaty za żywienie wnoszone są z góry w dniach uzgodnionych z rodzicami
 10. Odpisy za dni nieobecne sporządzane są z dołu za każdy dzień zgłoszonej nieobecności.
 11. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym Dyrektora z miesięcznym wyprzedzeniem, w przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność.

Wnoszenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

 • Opłatę za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wyliczaną przez kierownika gospodarczego, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. 
 • W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. 
 • Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez kierownika gospodarczego numer rachunku bankowego lub w wyjątkowej sytuacji gotówką, na podstawie otrzymanego   e-maila.
 • Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za przedszkole i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za żywienie. Dyrektor przedszkola informuje rodziców (opiekunów prawnych) o numerach tych rachunków bankowych.

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA
§ 11

W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

NAUCZYCIEL

Nauczycielka przedszkola jest odpowiedzialna za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod jej opieką. Naczelną zasadą jej pracy jest dobro dziecka i poszanowanie jego godności osobistej oraz respektowanie praw dziecka.
Nauczycielka odpowiada za całokształt pracy w grupie oraz za dzieci powierzone jej opiece.

Obowiązkiem nauczycielki jest:

 • sumiennie przygotowywać się do pracy z dziećmi,
 • wzorowo prowadzić dokumentację pracy pedagogicznej w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • prowadzić z dziećmi pracę wyrównawczo – dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z  obowiązującymi przepisami i programem,
 • diagnozować, badać i oceniać efekty pracy,
 • dbać o wygląd i estetykę sali,
 • ściśle współpracować z rodzicami,
 • sporządzać możliwe do wykonania w przedszkolu pomoce.

Nauczycielka obowiązana jest otoczyć każde dziecko troskliwą opieką od chwili przyjścia do przedszkola i przyjęcia go od osoby przyprowadzającej do momentu przekazania go innej nauczycielce lub matce /ojcu/ ewentualnie innej upoważnionej osobie.

 1. Nauczycielka przy organizowaniu zabaw i zajęć z dziećmi w czasie, których jako pomoc używane są przedmioty ostre mogące być przyczyną nieszczęśliwego wypadku /np. nożyczki, łopatki, grabie itp./ oraz w czasie wycieczek i spacerów winna zwracać szczególną  uwagę na karność i dyscyplinę wśród dzieci.
 2. Wszystkie wyjścia poza teren przedszkola z dziećmi muszą być zgłaszane dyrekcji przedszkola.
 3. Nauczycielka zatrudniona na rannej zmianie może zakończyć pracę dopiero po przekazaniu dzieci swej koleżance.
 4. Nauczycielka obowiązana jest bezzwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o ważniejszych wydarzeniach w grupie dziecięcej.
 5. Nauczycielka zobowiązana jest do pracy w godzinach zastępczych w sytuacji, która wskazuje na konieczność zapewnienia grupie dziecięcej opieki wychowawczej.

Nauczycielka poza obowiązującym wymiarem pracy z dziećmi ma obowiązek:

 • brać udział w przygotowaniu uroczystości organizowanych dla dzieci i przez dzieci,
 • uczestniczyć w tych uroczystościach,
 • brać udział w naradach roboczych, posiedzeniach rad pedagogicznych, konferencjach metodycznych, szkoleniach mających na celu podnoszenie wiedzy pedagogicznej,
 • organizować zebrania z rodzicami.

Nauczycielka odpowiada za powierzony jej sprzęt i pomoce. 

W związku z powyższym odpowiada:

 • za zabawki i pomoce otrzymane do pracy z dziećmi,
 • za pomoce i książki stanowiące własność przedszkola,
 • za prowadzenie ewidencji zabawek, systematyczne kasowanie zniszczonego sprzętu.

Nauczycielka zobowiązana jest wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, a nie wymienione wyżej,
lecz wynikające z działalności przedszkola.

Nauczycielka ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej lub wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.

Nauczyciel utrzymuje kontakt z rodzicami dzieci w celu:

 • poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
 • ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
 • włączania ich w działalność przedszkola. 

§ 12

Dyrektor przedszkola może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego, jeżeli uzna, że istnieje taka potrzeba
i uzyska zgodę organu prowadzącego. W czasie  nieobecności dyrektora w przedszkolu zastępuje go wyznaczona nauczycielka przez Biuro Edukacji  m.st. Warszawy lub dyrektora.

§ 13

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom  zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań                          z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) prowadził oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 14

W przedszkolu nie ma oddziału integracyjnego w przypadku utworzenia takiego oddziału zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

ZADANIA NAUCZYCIELA
§ 15

Do zadań nauczyciela związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci należy:

 1. Otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka i współdziałanie z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci uwzględniając prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w celu:
  -  rozpoznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka.
 2. Zapoznawanie Rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączania ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności.
 3. Zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola – wspólne organizowanie wydarzeń w których biorą udział dzieci.

Zadania związane z  planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość:

 1. W przedszkolu realizowany jest program „Sztuka a osobowość dziecka”.
 2. W celu rozwijania wrażliwości dziecka i wprowadzania go w świat wartości estetycznych , organizowanie są cyklicznie teatrzyki.
 3. Galeria „Służewiaczek” jest miejscem prezentowania zdolności umiejętności i zainteresowań przedszkolaków.
 4. Aktywny udział w opracowywaniu planów pracy w poszczególnych oddziałach wiekowych we współpracy z koleżanką z oddziału, plany odzwierciedlają założenia zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz zawierają zadania i  treści programowe realizowane w danym oddziale wychowania przedszkolnego oraz ich sposoby realizacji określające dostosowane do nich metody i formy pracy z uwzględnieniem warunków, potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.
 5. Plany uwzględniają potrzebę równomiernego obciążania zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.
 6. Uczestniczenie w diagnozowaniu wybranych obszarów  pracy przedszkola poprzez monitorowanie , konstruowanie narzędzi badawczych i dokonywanie ewaluacji pracy w celu podnoszenia jakości.
 7. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej:
  – dzienników zajęć dydaktyczno - wychowawczych
  – kart obserwacji pedagogicznej zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną
  – zeszytów współpracy – konsultacji z rodzicami
  – zeszytów pracy indywidualnej stymulującej , korygującej rozwój dzieci zdolnych oraz tych które wymagają wsparcia
  – prowadzenie spotkań i zebrań z rodzicami
  – przedszkole może prowadzić dzienniki w formie elektronicznej , zwane dalej „dziennikami elektronicznymi”, po stosownych uzgodnieniach.
 8. Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki  w pierwszej klasie szkoły podstawowej, ( nauczyciele dzieci pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły  w wieku sześciu lat).
 9. Przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Ciągłe samokształcenie i doskonalenie przez:

 • Udział w konferencjach metodycznych, zespołach samokształceniowych oraz problemowych;
 • Udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie wykładów, seminariów, zajęć o charakterze warsztatowym, kursów doskonalących organizowanych
 • przez instytucje do tego uprawnione;
 • Czytanie na bieżąco literatury wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci   w wieku przedszkolnym;
 • Wymianę doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami , prowadzenie zajęć koleżeńskich;
 • Wspólne rozwiązywanie problemów występujących w przedszkolu.
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla członków Rady Pedagogicznej

Prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej oraz odpowiedzialność za jakość i wyniki, a także za bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci,
a zatem:

1. Wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i        przyrodniczej, wzbogaconej o zasób własnych doświadczeń.
2. Kierowanie się w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, a także szanowanie godności osobistej wychowanka.
3. Kierowanie działalnością dziecka przez:

 • organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych,
 • stosowanie różnych form i metod pracy z dzieckiem.

4. Podejmowanie działań wychowawczo – dydaktycznych opierających się na:

 • stawianiu diagnozy pedagogicznej opartej na obserwacji rzeczywistych zachowań dziecka,
 • przekładaniu zadań programowych na sytuacje wychowawczo – edukacyjne dla poszczególnych dzieci z uwzględnieniem przy tym ich rzeczywistych potrzeb,
 • kontroli opartej na obserwacji procesu wychowawczo – dydaktycznego i porównaniu wyniku ze stanem wyjściowym,
 •  dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek , spacerów,  pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zgodnie z przepisami prawa i regulaminami wewnętrznymi.

5.Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań przez:

 • wzbogacanie swego i dzieci warsztatu pracy,
 • szanowanie indywidualności dzieci,
 • wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie pomysłów wzmacniających aktywność dziecka oraz jego zainteresowań.

Zasady diagnozowania potrzeb:

 1. Prowadzenie obserwacji ciągłych dziecka, prowadzenie wywiadu z rodzicami na temat dziecka, zapoznanie się z opinią specjalistów na temat rozwoju dziecka , analiza karty przyjęcia dziecka do przedszkola, w razie potrzeby tworzenie indywidualnych programów wspomagania rozwoju dziecka, 2 razy w roku wypełnianie karty obserwacji dziecka, diagnozowanie jego umiejętności i monitorowanie efektów prowadzonej pracy dydaktycznej;
 2. Ustalenie form pracy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
 3. Włączenie rodziców w działalność przedszkola;
 4. Informowanie rodziców o postępach dziecka zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Pedagogiczną lub w formie zaproponowanej przez rodzica;
 5. Opracowywanie we współpracy z rodzicami rocznego planu współdziałania w oddziale w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, prowadzenia pedagogizacji rodziców , udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 6. Diagnozowanie umiejętności i monitorowanie efektów  prowadzonej pracy dydaktycznej – ewaluacja skuteczności zaplanowanych oddziaływań.

Do zadań nauczyciela należy również prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie.

Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej ma na celu:

 • rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci
 • prowadzenie bieżącej diagnostyki
 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenie kierunków pracy z dzieckiem.

Nauczyciel zobowiązany jest do dokumentowania prowadzonych obserwacji pedagogicznych. Zapis obserwacji i pracy indywidualnej z dzieckiem musi zawierać datę wpisu i podpis osoby dokonującej wpisu.

Do zadań nauczyciela w zakresie współpracy ze specjalistami  należy:

 • udział w ustaleniu współpracy z logopedą i psychologiem, oraz osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe
 • współdziałanie w zakresie prowadzonych obserwacji dziecka i diagnoz pedagogicznych
 • współpraca przy organizowaniu spotkań ze specjalistami, wskazanie rodzicom form i możliwości kontaktu
 • wspólne planowanie i organizacja rad pedagogicznych – szkoleniowych oraz podsumowujących i problemowych

Przedszkole zapewnia dzieciom wymagającym opieki specjalistycznej kontakt z psychologiem i logopedą. 

Zakres czynności psychologa przedszkolnego

Przeprowadzenie badań psychologicznych dzieci wytypowanych drogą obserwacji, badań sondażowych itp. skierowanych przez przedszkole, zgłoszonych przez    rodziców i ustalenie na ich podstawie diagnozy psychologicznej.

Udzielanie rodzicom pomocy poprzez:

 • udzielanie porad wychowawczych i dydaktycznych,
 • kierowanie w razie potrzeby do innych specjalistów,
 • kierowanie w razie potrzeby do innych placówek specjalistycznych resortu oświaty i zdrowia,
 • prowadzenie okresowych rozmów terapeutycznych.

Udzielanie nauczycielkom pomocy poprzez:

 • informowanie o wynikach przeprowadzonych badań i podjętych formach pomocy, za zgodą rodziców,
 • w uzasadnionych przypadkach i za zgodą rodziców przekazywanie pisemnych diagnoz psychologicznych oraz wskazówek odnośnie pracy i postępowania           z dzieckiem,
 • konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych,
 • udział w problemowych radach pedagogicznych na życzenie przedszkola,
 • kwalifikowanie na zajęcia terapeutyczne i inne formy pomocy,
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych (indywidualnych i grupowych) z dziećmi zgodnie z posiadanym przygotowaniem,
 • przygotowanie dokumentacji psychologicznej (w tym badań psychologicznych i opinii od wychowawcy),
 • współudział w diagnozowaniu dzieci,
 • współorganizowanie i udział w pedagogizacji: rodziców oraz nauczycieli poprzez prelekcje, wykłady,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
 • dziennika zajęć,
 • indywidualnych teczek badanych dzieci.

Zakres czynności logopedy    

 • przegląd dzieci pod kątem poprawności wymowy,
 • wytypowanie dzieci do pracy indywidualnej,
 • diagnoza dzieci pod kątem wad wymowy – w miarę potrzeb np. na prośbę nauczycielki, rodzica
 • prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi,
 • stały kontakt z rodzicami dzieci wymagających intensywnych ćwiczeń – instruktaż do pracy w domu
 • instruktaż dla nauczycielek dotyczący prostych (podstawowych) ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy            i fonacyjny
 • instruktaż do pracy w domu dla rodziców dzieci na prośbę rodzica,
 • prowadzenie (np. raz w miesiącu) profilaktyki ćwiczeń logopedycznych we wszystkich grupach przedszkolnych,
 • stały kontakt z psychologiem,
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
 • konsultacje z psychologiem opiekującym się placówką,
 • kierowanie do poradni i innej placówki specjalistycznej dzieci z wielorakimi zaburzeniami lub bardzo poważnymi wadami mowy,
 • organizowanie i opieka nad gabinetem logopedycznym,
 • organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli, rodziców dotyczących rozwoju mowy
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji (dziennik, karty indywidualne dzieci),
 • udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych (na polecenie dyrektora) oraz szkoleniach doskonalących własny warsztat pracy,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora placówki. 

Organizacja pomocy psychologiczno –pedagogicznej 

 1. Przedszkole Nr 67 organizuje i udziela wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Przedszkola. 
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele uwzględniając potrzeby zdiagnozowane w przedszkolu, jak i wynikające z orzeczeń i opinii wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:
  – diagnozowaniu środowiska wychowawczego wychowanków;
  – rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających głównie z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, zaburzeń komunikacji językowej, przewlekłej choroby, zaniedbań środowiskowych;
  – wspieraniu wychowanków z wybitnymi uzdolnieniami;
  – organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  – prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców;
  – wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne wychowanków; 
  – udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych wychowanka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
  – wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  – umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 
 5. Zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane we współpracy z:
  – rodzicami;
  – nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola;
  – poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
  – podmiotami działającymi na rzecz dzieci.
 6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu może być udzielana na wniosek:
  – rodziców; 
  – nauczyciela;
  – poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  – psychologa
  – logopedy
 8. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodzica. 
 9. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w celu realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, powoływane są zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 10. Do zadań zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy planowanie i koordynowanie udzielania wychowankom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywanie indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego. 
 11. Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonuje oceny efektywności pomocy udzielanej wychowankowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem.
 12. Dla dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego za planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiada Dyrektor, który ustala dla dziecka formę, sposób i okres udzielania pomocy zgodnie z zaleceniami nauczycieli.
 13. Do zadań dyrektora należy poinformowanie na piśmie rodziców o ustalonych zasadach udzielania wychowankowi pomocy.
 14. Dyrektor po zapoznaniu z wnioskami i zaleceniami nauczycieli, dotyczącymi efektów udzielania pomocy, ma prawo podjąć decyzję o wcześniejszym zakończeniu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kierownik gospodarczy:

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola. Kierownik gospodarczy jest bezpośrednim zwierzchnikiem personelu obsługowego. Współpracuje z Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty m st. Warszawy przestrzegając ustalonych terminów rozliczeń.

Związane z obiektem pieniędzy: 

 • pobieranie z kasy DBFO pogotowia kasowego (przestrzeganie ustalonej wysokości),
 • przyjmowanie odpłatności od rodziców i personelu wg programu komputerowego odpłatności, rozliczanie dochodów z DBFO,
 • przechowywanie w kasie pancernej gotówki, rachunków,
 • przekazywanie za pokwitowaniem zaliczki dla pracowników upoważnionych przez dyrektora do dokonywania zakupów i rozliczenie jej w ciągu 1 dnia,
 • rozliczanie pogotowia kasowego na podstawie rachunków sprawdzonych i podpisanych przez dyrektora oraz zaewidencjonowanych w odpowiednich rejestrach. 

Dotyczące gospodarki materiałowo – magazynowej: 

 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencji pozaksięgowej, aktualizacja;
 • uzgodnienie sald w DBFO jeden raz w miesiącu magazyn, dwa razy w roku inwentarz,
 • uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola,
 • zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem,
 • racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku. 

 Związane z działalnością organizacyjno – gospodarczą: 

 • zaopatrywanie przedszkola w sprzęty, środki czystości, artykuły biurowe itp.; zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,
 • troska o stan techniczny budynku, nadzór nad remontami,
 • kontrola nad właściwym funkcjonowaniem urządzeń, sprzętów, instalacji elektrycznej, gaśnic zgodnie z przepisami BHP i Ppoż.,
 • zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • rejestracja zwolnień lekarskich pracowników, ustalenie doraźnych zastępstw za osoby nieobecne,
 • kontrola czystości wszystkich pomieszczeń, stały nadzór nad pracą pracowników obsługi,
 • współdziałanie z dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców;
 • współuczestniczenie w opracowaniu planu rocznego i perspektywicznego w zakresie działalności administracyjno – gospodarczej i finansowej przedszkola, w okresie wakacji wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora.

Zakres żywienia dzieci 

 • planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami, gramaturą i kalorycznością, wywieszanie ich dla rodziców,
 • planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych,
 • przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie; właściwe przechowywanie ich i zabezpieczanie przed zniszczeniem,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (odpowiednią temperaturą wydawanych posiłków, przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie                       z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganie czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem),
 • nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel obsługowy.

Sekretarka:

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.

Obowiązana jest do:

 • prowadzenia spraw kadrowych nauczycieli, administracji i obsługi:
  – teczki osobowe, aktualizacja danych,
  – legitymacje służbowe nauczycieli.
 • znakowanie akt zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
 • sporządzania wykazów: 
  – godzin ponadwymiarowych nauczycieli,
  – premii administracji i obsługi.
 • sprawdzania aktualności badań lekarskich, szkoleń bhp i prowadzenia ich ewidencji, 
 • sporządzania planu urlopu pracowników przedszkola,
 • sporządzania list obecności i sprawdzania na bieżąco podpisów pracowników,
 • przekazywania Dyrektorowi na bieżąco korespondencji,
 • wykonywania innych prac zleconych przez Dyrektora wynikających z organizacji  
 • w okresie wakacji praca sekretarki ustalana jest według harmonogramu sporządzanego przez Dyrektora,
 • umiejętnego posługiwania się powierzonym sprzętem i zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą i zniszczeniem,
 • oszczędnego gospodarowania materiałami wykorzystywanymi podczas pracy.

Kucharka:

Kucharka podlega bezpośrednio dyrektorowi i kierownikowi gospodarczemu. Jest bezpośrednim zwierzchnikiem pomocy kuchennej.

Obowiązana jest do:

 • uczestniczyć w planowaniu jadłospisów i przygotowaniu posiłków,
 • pobierać produkty spożywcze z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednio zabezpieczyć je przed użyciem,
 • przestrzegać właściwego podziału pracy w kuchni i sprawować nadzór nad jej wykonaniem,
 • przestrzegać zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno – sanitarnych dyscypliny pracy , bhp, Ppoż. i HACCP,
 • natychmiast zgłaszać kierownikowi gospodarczemu powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia,
 • dbać o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadania, obiady, podwieczorki) i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach,
 • uczestniczyć w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni,
 • wykonywać inne polecenia dyrektora i kierownika gospodarczego związane z organizacją pracy w przedszkolu.

Odpowiedzialna jest za:

 • ścisłe przestrzeganie receptury przygotowanych posiłków,
 • racjonalne przygotowywanie  posiłków dla dzieci i personelu z produktów spożywczych pobranych z magazynu,
 • właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia,
 • wydawanie posiłków w odpowiedniej temperaturze,
 • oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem,
 • zgodność kaloryczną przygotowanych posiłków z ich planowaną wartością,
 • przygotowywanie i przechowywanie próbek zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
 • wzorowa czystość w kuchni i pomieszczeniach przylegających, sprzętów i naczyń oraz odzieży ochronnej.

Zobowiązuje się pracownika do dbałości o mienie przedszkola i prawidłowe wykorzystywanie maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu.

Pomoc kucharki:

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio kierownikowi gospodarczemu i kucharce.

Obowiązana jest do:

 • obróbka wstępna warzyw, owoców oraz innych surowców do produkcji posiłków (mycie, obieranie, czyszczenie),
 • rozdrabnianie warzyw, owoców oraz innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych,
 • przygotowanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi,
 • pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków,
 • dbanie o jakość przygotowywanych posiłków oraz odpowiednią gramaturę,
 • utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy , przestrzeganie zasad higieniczno – sanitarnych , bhp i Ppoz., oraz dyscypliny pracy,
 • mycie naczyń ( wyparzanie ) i sprzętu kuchennego,
 • sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni, obieralni, zmywalni, szaf ze sprzętem kuchennym, pranie fartuchów i ścierek,
 • doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności,
 • pomoc w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły i sprzęt stanowiące wyposażenie kuchni,
 • odpowiedzialność  materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni,
 • wykonywanie innych poleceń dyrektora, kierownika gospodarczego i kucharki związanych z organizacją przedszkola,
 • w okresie wakacji praca według harmonogramu ustalonego przez dyrektora,
 • wykonywanie zadań związanych z HACCP. 

Zobowiązuje się pracownika do dbałości o mienie przedszkola i prawidłowe wykorzystanie maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu.

Pomoc nauczycielki:

Stanowisko pracy podlega dyrektorowi przedszkola i kierownikowi gospodarczemu. Pomoc nauczycielki współpracuje z nauczycielką i woźną.

Sprzątanie:

Codziennie:

 • ścieranie kurzu ( na mokro ) z zabawek i pomocy dydaktycznych oraz stałe utrzymywanie ich w należytej czystości i porządku,
 • utrzymywanie we wzorowej czystości pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.

 Raz w tygodniu:

 • mycie zabawek,
 • generalne porządki w przydzielonych pomieszczeniach.

Organizacja posiłków:

 • pomoc w przygotowaniu posiłków oraz estetyczne ich podanie,
 • podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia w czystych naczyniach,
 • pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących.

Opieki nad dziećmi

 • stały pobyt z dziećmi w sali, ścisła współpraca z nauczycielką podczas zajęć,
 • pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed leżakowaniem, wyjściem na dwór,
 • opieka w czasie pobytu w godz. spacerów i wycieczek,
 • pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,
 • udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
 • udział w dekorowaniu sali z dbałością o powierzone materiały;
 • sprzątanie po „ małych przygodach”,
 • pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

Przestrzeganie  BHP

 • odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,
 • zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.

Gospodarka materiałowa

 • kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania,
 • umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,
 • zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu,
 • dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta,
 • odpowiedzialność materialna za sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęt i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania,
 • odpowiedzialność za zamykanie dziwi wejściowych w czasie pobytu dzieci w przedszkolu – zabezpieczenie przed samodzielnym wyjścia dziecka z przedszkola.

Sprawy ogólne

 • nie udzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielek,
 • dbałość o estetyczny wygląd,
 • wykonywanie badań profilaktycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • dyżury w szatni , pomoc w ubieraniu się wszystkim dzieciom naszego przedszkola przebywającym w tym czasie w szatni,
 • wykonywanie innych poleceń dyrektora , kierownika gospodarczego związanych z organizacją pracy przedszkola,
 • doraźne zastępowanie woźnych w przypadku ich nieobecności.

Woźna oddziałowa lub starsza woźna oddziałowa:

Stanowisko podlegające dyrektorowi przedszkola i kierownikowi gospodarczemu. Woźna współpracuje z nauczycielką przydzielonej grupy.

Sprzątanie:

 Codziennie:

 • zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu ( na mokro ) ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne,
 • mycie umywalek, sedesów ( brodzików ) wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących,
 • sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych,
 • zmywanie, pastowanie, froterowanie parkietu – w miarę potrzeby,
 • utrzymaniu w czystości dywanu, wykładziny w sali,
 • mycie talerzy, kubków po posiłkach. 

Do codziennych obowiązków należy zatem utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania. 

1 raz w tygodniu:

 • zmiana ręczników ( pranie , prasowanie ), 
 • zmiana fartuchów ochronnych.

1 raz w miesiącu:

 • generalne porządki – mycie okien ( do wysokości 1 m ), drzwi, lamperii, parapetów glazur,
 • pranie firanek, mycie podłóg, listew,
 • mycie zabawek, sprzętów, mebli,
 • trzepanie dywanów.

Organizacja posiłków:

 • przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem,
 • rozdawanie trzy razy dziennie właściwych porcji  wg ilości dzieci podanej do kuchni;
 • estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie noży, widelców oraz półmisków),
 • przestrzeganie obowiązku podawania ciepłych posiłków,
 • podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po ich użyciu),
 • pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących,
 • mycie i wycieranie naczyń po posiłkach,
 • zmiana fartucha na biały i używanie opaski na włosy lub nakrycia głowy podczas podawania posiłków.

Opieka nad dziećmi

 • pomoc dzieciom w rozbieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na dwór,
 • opieka w czasie spacerów i wycieczek,
 • pomoc przy myciu rąk i  korzystaniu z toalety,
 • udział w przygotowaniu pomocy do zajęć udział w dekorowaniu sali;
 • sprzątanie po  „małych przygodach”,
 • pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

Przestrzeganie BHP

 • odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,
 • zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu. 

Gospodarka materiałowa

 • kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania,
 • umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,
 • zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu;
 • dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta,
 • odpowiedzialność materialna za powierzone i przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się                                    w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania,
 • odpowiedzialność za zamykanie dziwi wejściowych w czasie pobytu dzieci w przedszkolu – zabezpieczenie przed samodzielnym wyjściem dziecka z przedszkola.

Sprawy ogólne

 • nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadanie nauczycielek,
 • dbałość o estetyczny wygląd,
 • wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • dyżury w szatni , pomoc w ubieraniu się wszystkim dzieciom przedszkolnym przebywającym w tym pomieszczeniu,
 • wykonywanie innych poleceń dyrektora, kierownika gospodarczego związanych z organizacją pracy przedszkola.

Dozorca lub starszy dozorca:

Stanowisko pracy podlega dyrektorowi przedszkola i kierownikowi gospodarczemu. Dozorca pracuje w systemie pracy dziennej wg godzin ustalonych przez dyrektora.

Nadzór nad całym obiektem

 • codzienna kontrola zabezpieczenia przedszkola przed pożarem, kradzieżą,
 • zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki,
 • dokonywanie napraw urządzeń, zabawek, sprzętów,
 • zgłaszanie dyrektorowi lub kierownikowi gospodarczemu poważnych usterek, nieprawidłowości,
 • podejmowanie doraźnych niezbędnych środków zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń,
 • alarmowanie odpowiednich służb (pogotowia policji) oraz dyrektora placówki w przypadku zagrożenia zdrowia, życia czy mienia,
 • zgłaszanie awarii wodno – kanalizacyjnych, elektrycznych, ogrzewania odpowiednim konserwatorom zajmującym się przedszkolem.

Utrzymanie czystości w przedszkolu i ogrodzie

 • zamiatanie , podlewanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem (zależnie od potrzeb) całego terenu wokół budynku,
 • w porze letniej skrapianie całego terenu zabaw dzieci,
 • podlewanie , pielęgnacja roślin w ogrodzie, koszenie trawy, grabienie liści, prace pielęgnacyjne w  ogródku,
 • systematyczna konserwacja sprzętu i urządzeń ogrodowych,
 • systematyczna konserwacja sprzętu zgromadzonego na placówce,
 • nadzór nad domkami ogrodowymi i zgromadzonym tam sprzętem.

Prace organizacyjno – porządkowe

 • wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe,
 • dokonywanie zakupów niezbędnych do funkcjonowania przedszkola,
 • przestrzeganie przepisów bhp, Ppoż., oraz dyscypliny pracy,
 • utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy,
 • wykonywanie poleceń dyrektora lub kierownika gospodarczego związanych z organizacją pracy w przedszkolu.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do punktualności i przestrzegania zasad współżycia społecznego. 

RODZICE

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • przestrzeganie niniejszego statutu,
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory,
 • interesowanie się pracą przedszkola,
 • branie czynnego udziału w grupowych zebraniach, zajęciach otwartych, warsztatach, zapoznawanie się z treścią ogłoszeń oraz komunikatami znajdującymi się na tablicy informacyjnej,
 • pomoc w ulepszaniu warunków pracy przedszkola i podnoszeniu jakości,
 • przestrzeganie rozkładu dnia,
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów, osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
 • niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

Rodzice mają prawo do:

 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym roku;
 • rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania  w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi do jego indywidualnego rozwoju;
 • respektowania uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, logopedy, psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – Radę Rodziców.

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymywać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny Dyrektora i Rady Rodziców.
Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu dwa  razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek Rady Rodziców lub nauczycieli.

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

 1. zebrania ogólne;
 2. zebrania grupowe;
 3. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem , nauczycielem , psychologiem , logopedą;
 4. zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci;
 5. kąciki informacyjne dla rodziców , informacje z zakresu psychologii , pedagogiki wywieszane na tablicy w formie ulotek;
 6. zajęcia otwarte;
 7. konsultacje w miarę bieżących potrzeb;
 8. zebrania grupowe organizacyjne co najmniej 2 razy w roku;
 9. dni otwarte z rodzicami raz w miesiącu – uzgodnione na spotkaniu organizacyjnym;
 10. pomoc w organizacji wycieczek;
 11. pomoc w organizacji imprez przedszkolnych oraz udział w nich;
 12. zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;
 13. wspólne seminaria, warsztaty, pogadanki tematyczne dotyczące zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych;
 14. podejmowanie wspólnie z nauczycielami działań mających na celu wzbogacenie i doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne

Zasady przepływu informacji:

 • strona internetowa przedszkola;
 • zebrania informacyjne, ogólne, grupowe;
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, logopedą na życzenie rodzica;
 • dzień otwarty raz w miesiącu uzgodniony na pierwszym spotkaniu organizacyjnym z rodzicami;
 • zajęcia integracyjne dla rodziców oraz dzieci;
 • kąciki informacyjne dla rodziców – informacje z zakresu psychologii, pedagogiki wywieszone na tablicy w formie ulotek;
 • zajęcia otwarte , integracyjne dla dzieci i rodziców ustalone przez nauczycielki z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym;
 • harmonogram całorocznych spotkań opracowuje nauczyciel w porozumieniu z rodzicami na pierwszym spotkaniu z rodzicami; 
 • informacje na temat dziecka mogą być przekazywane wyłącznie przez nauczycielki pracujące w oddziale do którego uczęszcza dziecko. Nauczycielki informacje na temat dziecka przekazują tylko rodzicom lub prawnym opiekunom;
 • pozostałymi osobami zatrudnionymi w przedszkolu które mają prawo przekazywać informacje na temat dziecka są: dyrektor, logopeda, psycholog, instruktorzy prowadzący zajęcia dodatkowe (w zakresie dotyczącym ich zajęć);
 • informacje są przekazywane w formie pisemnej lub ustnej (karta obserwacji, uwagi zapisywane w zeszycie obserwacji, prace dziecka, itp.).

WYCHOWANKOWIE  PRZEDSZKOLA
§ 16.

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat z zastrzeżeniem ust.2
 2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym kończy 9 lat.
 3. Do przedszkola może zostać przyjęte dziecko które ukończyło 2,5 roku.
 4. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 5. Obowiązek, o którym mowa rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 
 6. Dzieci w wieku 3,4 i 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Dziecko uzyskuje prawo z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.
 7. Dzieci nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

Zasady Rekrutacji do Przedszkola:

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci do Przedszkola zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.
 2. Rekrutacja wychowanków na dany rok szkolny jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego wspierającego prowadzenie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę.
 3. Zgłoszenia dziecka do Przedszkola mogą dokonać rodzice bądź prawni opiekunowie dziecka – kandydata.
 4. Rekrutacja dzieci do Przedszkola odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych w Mieście Stołecznym Warszawie lokalnych zasadach rekrutacji, (obejmujących tak kryteria rekrutacji, jak i harmonogram jej przeprowadzania) ujednoliconych dla wszystkich przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawę. 
 5. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc.
 6. Procedura rekrutacyjna dotyczy dzieci, które w nadchodzącym roku szkolnym mają rozpocząć uczęszczanie do placówki. Dzieci, które w bieżącym roku szkolnym już uczęszczają do Przedszkola, nie muszą przechodzić procedury rekrutacyjnej, a ich rodzice składają wyłącznie deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w Przedszkolu.
 7. Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym harmonogram rekrutacji do przedszkola na dany rok szkolny, ogłaszane są na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawy, stronie internetowej Przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola. 
 8. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola dyrektor powołuje, poprzez wydanie zarządzenia, Komisję Rekrutacyjną, która rozstrzyga o przyjęciu dzieci, w oparciu o ustalone kryteria i realizuje inne obowiązki wynikające z przepisów prawa.
 9. W skład komisji rekrutacyjnej, wchodzą powołani przez Dyrektora pracownicy Przedszkola 
 10. Do zadań komisji należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola oraz rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z przyjęciem do przedszkola.
 11. W ciągu 7 dni od ogłoszenia przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych do Przedszkola rodzic lub prawny opiekun kandydata, który nie został przyjęty, ma prawo złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej z prośbą o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 12. W ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku komisja rekrutacyjna ma obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie podjętej decyzji.
 13. W ciągu 7 dni od uzyskania uzasadnienia rodzic lub prawny opiekun kandydata ma prawo złożyć pisemne odwołanie do dyrektora, który na rozpatrzenie odwołania ma 7 dni.
 14. Do Przedszkola są przyjmowani kandydaci z większa liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji, liczonych według szczegółowych kryteriów określonych w każdym roku szkolnym przez Urząd m. st. Warszawy, które to są publikowane są na stronie internetowej Przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola. 
 15. Przyjęcia do Przedszkola nr 67 w trakcie roku szkolnego (poza terminami określonymi w harmonogramie rekrutacji) mogą mieć miejsce w przypadku wolnych miejsc, na podstawie decyzji Dyrektora. 

Warunki pobytu zapewniające bezpieczeństwo

W celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa w przedszkolu zainstalowany jest system monitoringu. Rodzice posiadają karty dostępu. Przedszkole posiada certyfikat „Bezpieczne przedszkole”.
Dla zapewnienia właściwych warunków pobytu dziecka w przedszkolu, przed rozpoczęciem roku szkolnego i po przerwie trwającej co najmniej 14 dni przeprowadza się kontrolę pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków w placówce zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedszkole dbając o bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu ustala, że:

 • do Przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób,
 • w Przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody rodziców,
 • nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków, środków opatrunkowych oraz innych środków ziołowych bądź homeopatycznych. W razie otarć, stłuczeń rana przemywana jest przegotowaną wodą oraz mydłem i zaopatrywana plastrem z opatrunkiem,
 • nauczyciel grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby telefonicznie lub osobiście.

Prawa dziecka

 1. Dziecko przebywające w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w szczególności ma prawo do:
 2. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
 3. akceptacji takim jakie jest,
 4. swobody myśli, sumienia i wyznania, swobodnego wyrażania swoich poglądów i potrzeb zgodnie z przyjętymi normami etycznymi,
 5. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania,
 6. rozwoju osobowości, talentu, zainteresowań, zdolności umysłowych i fizycznych poprzez wielostronne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego je świata,
 7. poszanowania jego godności i wartości,
 8. otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce,
 9. wypoczynku i czasu wolnego,
 10. do uczestnictwa w zabawach, zajęciach stosownych do jego wieku i możliwości,
 11. ochrony sfery jego życia prywatnego.

Dziecko w przedszkolu obowiązane jest do :

 1. Zachowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego;
 2. Stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałowych umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej.

Procedura postępowania przy skreśleniu z listy wychowanka

Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji gdy:

 • Dziecko jest nieobecne w przedszkolu przez okres 1 miesiąca bez usprawiedliwienia i po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców ( opiekunów );
 • Gdy rodzic zalega z odpłatnością za przedszkole 1 okres płatności;
 • Braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych, kiedy rodzice nie interesują się dzieckiem i nie współpracują z poradnią specjalistyczną a dziecko (jego zachowanie, agresywne, nieadekwatne do istniejącej sytuacji ) zagraża bezpieczeństwu innych dzieci i sobie;
 • Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Zachowanie procedury postępowania w dokonaniu skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola:

 1. Sporządzenie notatki;
 2. Zeznania świadków;
 3. Uwzględnienie informacji mających wpływ na podjęcie uchwały skreślenia dziecka z listy wychowanków.

Wychowawca, pedagog są z urzędu rzecznikiem wychowanka. Wychowawca ma obowiązek rzetelnie przedstawić uchybienia w postępowaniu dziecka, ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące /uwzględnia zachowanie/.

Rada  Pedagogiczna powinna przedyskutować czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania, czy prowadzone były z nim rozmowy  ostrzegawcze, czy udzielano mu pomocy psychologicznej. 

Na zakończenie posiedzenia Rada podejmuję uchwałę dotyczącą danej sprawy. Uchwała rady musi zapaść zgodnie z regulaminem Rady przy zachowaniu cvorum.

Stanowiący charakter uchwały o skreśleniu z listy wychowanków placówki obliguje dyrektora przedszkola do rozliczenia się przed Radą ze sposobu jej wykonania.

Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz własnego postępowania sprawdzającego Dyrektor powiadamia rodziców wychowanka na piśmie.

Decyzja o skreśleniu powinna zawierać:

 1. Numer , datę wydania, oznaczenie strony i dane wychowanka;
 2. Podstawę prawną;
 3. Treść decyzji – faktycznie za jaki czyn zostaje wychowanek skreślony, dowody w tej sprawie, prawne powołanie się na Statut przedszkola – dokładna treść zapisu w Statucie;
 4. Tryb odwoławczy – rodzicowi dziecka przysługuje odwołanie się od decyzji dyrektora do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji, za pośrednictwem dyrektora przedszkola w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji;
 5. Decyzję odbierają i podpisują rodzice. Jeżeli nie ma możliwości sprowadzenia rodziców, pismo wysyła się pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru;
 6. Rodzice mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy łącznie z protokołami zeznań i protokołem z zebrania Rady Pedagogicznej w części dotyczącej ich dziecka;
 7. Jeżeli rodzice dziecka wniosą odwołanie,  dyrektor przedszkola  ma 7 dni na ustosunkowanie się do sprawy, ponownie ją analizuje. Może przychylić się do odwołania i zmienić swoją decyzję – czyni to również na piśmie w drodze decyzji i sprawa się na tym kończy. Jednak gdy podtrzymuje swoją decyzję, to po 7 dniach przesyła całą dokumentację do organu odwoławczego, który bada sprawę. Decyzja wydana przez organ jest ostateczna. Można ją jedynie zaskarżyć do NSA , który bada ją pod względem proceduralnym (nie merytorycznym);
 8. W trakcie całego postępowania odwoławczego wychowanek ma  prawo uczęszczać do przedszkola do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
§ 17

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.
Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: udostępnienie statutu zainteresowanym przez dyrektora placówki.

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. Traci moc statut uchwalony i podpisany przez Radę Pedagogiczną w dniu 23.09.2013 r. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mogą wyrazić zgodę na ubezpieczenie dziecka, przy dokonaniu takiego wyboru pokrywają koszty.

Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem zostaną określone odrębnymi przepisami zatwierdzonymi przez organ prowadzący i nadzorujący placówkę.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Członkowie Rady Pedagogicznej:                                               Dyrektor przedszkola:

 

Członkowie Rady Rodziców: