Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne listopad 2017

GRUPA I

1. Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy.

 • Stwarzanie okazji do czynienia dobrych uczynków.
 • Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności i uprzejmości.
 • Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania.
 • Tworzenie miłej atmosfery i przyjaznych stosunków wśród dzieci.

2. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje.

 • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej.
 • Budowanie prostych konstrukcji latających.
 • Konstruowanie instrumentów wydających dźwięki, dętych.
 • Bogacenie czynnego słownika dzieci.

3. Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych.
 • Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych.
 • Bogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych.

4. Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.

 • Oswajanie strachu przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią.
 • Doskonalenie znajomości kolorów i barw.
 • Poznanie zwierząt prowadzących nocny tryb życia.
 • Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.

GRUPA II

1. Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy.

 • Stwarzanie okazji do czynienia dobrych uczynków.
 • Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności i uprzejmości.
 • Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania.
 • Tworzenie miłej atmosfery i przyjaznych stosunków wśród dzieci.

2. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje.

 • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej.
 • Budowanie prostych konstrukcji latających.
 • Konstruowanie instrumentów wydających dźwięki, dętych.
 • Bogacenie czynnego słownika dzieci.

3. Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych.
 • Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych.
 • Bogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych.

4. Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.

 • Oswajanie strachu przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią.
 • Doskonalenie znajomości kolorów i barw.
 • Poznanie zwierząt prowadzących nocny tryb życia.
 • Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.

GRUPA III

1. Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy.

 • Stwarzanie okazji do dobrych uczynków;
  Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości;
  Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;
  Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej przyjaznym relacjom wśród dzieci;
  Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
  Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości.

2. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje.

 • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej;
  Budowanie prostych konstrukcji latających;
  Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;
  Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów;
  Wzbogacanie czynnego słownika dzieci.

3. Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;
  Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych;
  Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci;
  Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur.

4. Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.

 • Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni;
 • Zwrócenie uwagi na przyjemną stronę zabawy i wartości z niej płynące;
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców – przygotowanie do pisania;
 • Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.

GRUPA IV

1 .Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy.

 • Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym;
 • Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych;
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości);
 • Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych;
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności;
 • Kształtowanie ekspresji twórczej i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych dialogów w zabawach teatralnych;
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.

2. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje.

 • Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu;
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych;
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych;
 • Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych;
 • Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole;
 • Wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną, a potem jeszcze na inną;
 • Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej.

3. Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga.

 • Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym);
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;
 • Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody;
 • Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń;
 • Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);
 • Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem – wykorzystywanie instrumentów melodycznych i niemelodycznych.

4. Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy.

 • Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych;
 • Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie;
 • Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny);
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play);
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;
 • Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych;
 • Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej.

GRUPA V

1. Na starej fotografii.

 • Wprowadzenie litery "e, E" na podstawie wyrazu ekran, Ela .
 • Kształtowanie umiejętności opowiadania o sytuacji przedstawionej na obrazku.
 • Nauka na pamięć wiersza „Żyrafa u fotografa”.
 • Posługiwanie się pojęciami: młodszy, starszy, w tym samym wieku.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej zdań.
 • Słuchanie utworów literackich i udzielanie odpowiedzi na pytania.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabawy w sali oraz na powietrzu.

2. Jesienna muzyka.

 • Rozwijanie inwencji twórczej dzieci podczas zabaw konstrukcyjnych, plastycznych.
 • Ilustrowanie ruchem, mimiką, gestem czynności i sytuacji, tworzenie improwizacji ruchowej do muzyki.
 • Wprowadzenie litery "t, T" na podstawie wyrazu tamburyn, Tomek.
 • Rozwijanie słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące filharmonii, zawodu muzyka.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Kształtowanie umiejętności kreślenia pośladzie wzorów literopodobnych.

3. Mali artyści.

 • Kształtowanie rozumienia pojęć: sztuka, artysta, eksponat, reprodukcja, paleta, blejtram..
 • Wprowadzenie litery "d, D" na podstawie wyrazu deska, Dorota.
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Kształtowanie umiejętności czytania wyrazów złożonych z poznanych liter.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich, ilustrowanie tekstów za pomocą pracy plastycznej.
 • Przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas posiłków.
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic między artystą malarzem a malarzem pokojowym.

4. Ciepło i miło.

 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „i” w wyrazach, wprowadzenie litery "i, I" na podstawie wyrazów igła, Iga.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów i sylab złożonych z poznanych liter.
 • Poznanie pracy krawcowej.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie.

Edukacja matematyczna:

 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
 • Kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie ciała, wskazywanie strony prawej i lewej.
 • Kształtowanie umiejętności różnicowania kierunków w przestrzeni: na, w, obok, nad, za, w prawo, w lewo oraz posługiwanie się nimi w zabawie.
 • Wskazywanie i nazywanie liczby 2, 3; posługiwanie się liczbą 1, 2, 3 w zabawach, do podpisywania liczebności zbioru, kolejności.
 • Porównywanie liczebności dwóch zbiorów, tworzenie zbiorów równolicznych.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.