Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne czerwiec 2017

GRUPA I

1. Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany.

 • Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.
 • Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

2. Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści.

 • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.
 • Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.
 • Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.
 • Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.
 • Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.

3. Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne.
 • Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.
 • Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.
 • Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.

GRUPA II

1. Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany.

 • Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;
 • Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych;
 • Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

2. Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści.

 • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa
 • Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego;
 • Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego − egzotycznego;
 • Prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy;
 • Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym;
 • Wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci.

3. Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samorzutne;
 • Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów itp.;
 • Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań;
 • Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji − mówienie o swoich marzeniach;
 • Aranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi.

GRUPA III, IV

1.Dzień Dziecka

 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania;
 • Budzenie zainteresowania życiem dzieci w innych krajach.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Wyjaśnienie pojęcia prawa i obowiązki dziecka.
 • Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi i zwracanie uwagi, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.
 • Śpiewanie znanych piosenek indywidualnie i w grupie.
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji: radość, smutek, złość, zdziwienie, strach, nuda.
 • Budowanie zdań złożonych na określony temat.

2. Wakacje tuż, tuż….

 • Ukazanie piękna i bogactwa polskiej przyrody w różnego typy krainach (morze, jeziora, góry, las, wieś).
 • Uczenie ostrożności zachowania się w nieznanym lub mało znanym środowisku społecznym i przyrodniczym.
 • Zachęcanie dzieci do prowadzenia obserwacji przyrodniczych w czasie wypoczynku wakacyjnego.
 • Uczulanie dzieci na niebezpieczeństwa związane z pobytem:
  – na plaży (kąpiel w wodzie, kąpiel słoneczna, zabawy)
  – w lesie (wspinanie się na drzewa, kontakty z dzikimi zwierzętami, dotykanie nieznanych przedmiotów, zrywanie nieznanych owoców i roślin).
 • Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.
 • Przestrzeganie zasady unikania zabaw w miejscach niedozwolonych.

3. Kolory lata.

 • Poszerzanie pola widzenia podczas ćwiczeń.
 • Rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie i wymyślanie zagadek.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów.
 • Kształtowanie pamięci wzrokowej.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania przeżyć i obserwacji w pracy plastycznej.
 • Wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy oraz do dbania o porządek podczas pracy.
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Określanie miejsca przedmiotów poprzez stosowanie form złożonych z przyimka i rzeczownika, doskonalenie orientacji w przestrzeni. 

4. Do szkoły! (grupa 3)

 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku.
 • Zachęcanie do zastanawiania się nad tym, co może spotkać dziecko w szkole; tworzenie pozytywnego obrazu szkoły.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

4. Moje zwierzątko. (grupa 4)

 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: weterynarz.
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Czytanie globalne wyrazu: łapa.
 • Poznanie znaku graficznego głoski "ł, Ł".
 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Edukacja matematyczna:

 • Sprawne przeliczenie w zakresie 10.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania podczas próby rozwiązywania prostych zadań tekstowych.
 • Posługiwanie się cyframi 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 10.
 • Kontynuowanie i tworzenie rytmów.
 • Klasyfikowanie przedmiotów według kilku cech jednocześnie.
 • Kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie ciała, wskazywanie strony prawej i lewej.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Porównywanie liczebności dwóch zbiorów, posługiwanie się zwrotami: o jeden mniej, o jeden więcej, tworzenie zbiorów równolicznych, wskazywanie części wspólnej.
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie możliwości.
 • Mierzenie za pomocą wspólnej miary, porównywanie długości przedmiotów.
 • Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi wielkości: najmniejszy, mały, większy oraz długości: najkrótszy, krótki, długi, najdłuższy.