Plan wychowawczy

„... W wychowaniu chodzi o to,
ażeby człowiek stawał się
coraz bardziej człowiekiem…
i umiał być bardziej nie tylko
z drugim, ale i dla drugich…”
Jan Paweł II (1980)

Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, a przedszkole tylko je
kontynuuje i ukierunkowuje.
„… Przedszkolne życie powinno wyrastać stopniowo z życia domowego,
powinno podejmować i kontynuować zachowania, z którymi dziecko
oswoiło się w domu…”
J. Dewey 

Plan wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej tj. dzieci, rodziców, pracowników oraz środowiska. Integruje wszystkich w realizowaniu celów wychowawczych i ujednolica oddziaływanie wychowawcze.  

Podstawy prawne:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 895)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 cvzerwca 2016 r. zmieniającym Rozporządzenie zmieniające w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 896)
 • Dopuszczenie do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
  (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw art. 22a oraz 22aa-z
  (Dz. U.  z 23 czerwca 2014 r., poz. 811)
 • Statut Przedszkola

Celem programu jest świadome wprowadzenie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników.  Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne. 

Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach: 

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci : porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie
  i w sytuacjach zadaniowych (1)
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku (2)
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (6)
 • wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt (12)
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne (15)

ZADANIA WYCHOWAWCZE realizowane są w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Przedstawione poniżej procedury mają na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i rodziców. 

1. METODY PRACY:

 • metody podające (przyswajanie): opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z tekstem
 • metody problemowe (odkrywanie): gry dydaktyczne, giełda pomysłów – „Burza mózgów”, inscenizacja
 • metody aktywizujące (przeżywanie): drama, wystawa(ekspozycja), pokaz
 • metody praktyczne (działanie): ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne np. krzyżówki, rebusy, rozsypanki, spotkania z ciekawymi ludźmi

2. FORMY PRACY:

 • praca indywidualna
 • zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy
 • czynności samoobsługowe dzieci (np. związane z utrzymaniem higieny osobistej) oraz praca użyteczna
 • spacery i wycieczki
 • zajęcia organizowane przez nauczycielkę z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach
 • udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu i poza nim
  (teatr, muzeum, Służewski Dom Kultury, 
  Narodowy Instytut Audiowizualny)
 • udział w konkursach, quizach

3. WARUNKI BAZOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU:

 • sale dydaktyczne dla każdej grupy
 • program wychowawczy dla każdej nauczycielki
 • pomoce dydaktyczne do zajęć
 • wyposażone kąciki zabaw i sale do zajęć
 • ogród przedszkolny 

ZADANIA PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE WYCHOWANIA 

 1. Wspomaganie dzieci w kształtowaniu obrazu własnego „Ja”. Uświadamianie dzieciom, że warto być odważnym, mądrym, prawdomównym i dobrym dla innych.
 2. Stwarzanie sytuacji, które rozwijają u przedszkolaków zdolności do obdarzania uwagą dzieci i dorosłych.
 3. Stwarzanie u dzieci umiejętności prezentowania się i mówienia w taki sposób, aby inni chcieli słuchać.
 4. Uświadomienie dzieciom, że obok są inne dzieci i że są równie ważne oraz, że dorośli mają ograniczone możliwości spełniania dziecięcych pragnień.
 5. Rozwijanie u dzieci gotowości do niesienia pomocy i chęci usłużenia innym.
 6. Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi i w prostych sytuacjach zadaniowych.
 7. Ustalenie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej przedszkola, służących wszystkim i każdemu z osobna.
 8. Kształtowanie u dzieci przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej.
 9. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, teatr i sztuki plastyczne.
 10. Uczenie podejmowania właściwych samodzielnych wyborów.
 11. Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, przedszkola i grupy dziecięcej.

W naszym przedszkolu dzieci mają prawo do: 1

 1. Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju.
 2. Akceptacji takim jakie jest.
 3. Swobody myśli, sumienia i wyznania, swobodnego wyrażania swoich poglądów i potrzeb zgodnie z przyjętymi normami etycznymi.
 4. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania.
 5. Rozwoju osobowości, talentu, zainteresowań, zdolności umysłowych i fizycznych poprzez wielostronne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego je świata.
 6. Poszanowania jego godności i wartości.
 7. Otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce.
 8. Wypoczynku i czasu wolnego.
 9. Do uczestnictwa w zabawach, zajęciach stosowanych do jego wieku i możliwości.
 10. Ochrony sfery jego życia prywatnego.

1 Statut Przedszkola – Konwencja Praw Dziecka

Dziecko w naszym przedszkolu zobowiązane jest do:

 1. Zachowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego.
 2. Stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałowych umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej w szczególności do:
  • Nie oddalania się od grupy bez wiedzy nauczyciela
  • Zgłaszania wszelkich przykrych wypadków, uszkodzeń itp. związanych ze zdrowiem dzieci, sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych
  • Szanowania sprzętu i zabawek znajdujących się w przedszkolu
  • Dbania o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa
  • Przejawiania właściwego stosunku do rówieśników, osób starszych, wynikającego ze statutu naszego Przedszkola

W naszym przedszkolu rodzice mają prawo do:

 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym roku
 • rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi do jego indywidualnego rozwoju
 • respektowania uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, logopedy, psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – Radę Rodziców.

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory
 • interesowanie się praca przedszkola
 • branie czynnego udziału w grupowych zebraniach, zajęciach otwartych, warsztatach, zapoznawanie się z treścią ogłoszeń oraz komunikatami znajdującymi się na tablicy informacyjnej
 • pomoc w ulepszaniu warunków pracy przedszkola i podnoszeniu jakości
 • przestrzeganie rozkładu dnia
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów, osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo
 • terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu
 • niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych

W naszym przedszkolu nauczyciele:

 1. Stwarzają warunki umożliwiające dzieciom wszechstronny rozwój.
 2. Sprawują opiekę w sposób gwarantujący bezpieczeństwo dzieci.
 3. Planują pracę pedagogiczną z ukierunkowaniem na osiągnięcia dzieci we wszystkich sferach rozwoju.
 4. Wartościują postępy dzieci (indywidualizacja, obserwacja, diagnoza).
 5. Współtworzą pożądany klimat sprzyjający efektywnej pracy całej społeczności przedszkola w trosce o wszechstronny rozwój dziecka.
 6. Współpracują z rodzicami uwzględniając opinie środowiska.
 7. Doskonalą swoje kompetencje i umiejętności.
 8. Aktywnie uczestniczą w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu.
 9. Wykorzystują uzyskane umiejętności do podnoszenia jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 10. Dbają o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich.
 11. Utrzymują stały kontakt z rodzicami (opiekunami) oraz udzielają im rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 12. Podejmują działania innowacyjne, tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka i placówki.

ZADANIA GŁÓWNE PROGRAMU

 1. Jestem kulturalny i koleżeński.
 2. Kontroluję swoje zachowanie.
 3. Jestem samodzielny.
 4. Poznaję swoje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe. 

„... W przedszkolu nauczyłem się że trzeba:
dzielić wszystko, nie bić innych, odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz,
sprzątać po sobie, nie brać nic, co do mnie nie należy, powiedzieć przepraszam,
jeśli się kogoś uraziło, myć ręce przed jedzeniem, spuszczać wodę…”
R. Fulghum

KODEKS PRZEDSZKOLAKA

 1. Zgodnie bawię się z kolegami.
 2. Pomagamy sobie wzajemnie.
 3. Szanuję własność innych.
 4. Jestem uprzejmy i życzliwy.
 5. Dbam o książki i zabawki.
 6. Przestrzegam zasad higieny.
 7. Dbam o czystość i porządek w otoczeniu.
 8. Bawię się bezpiecznie.
 9. Słucham poleceń dorosłych.
 10. Potrafię samodzielnie i sprawnie ubrać się i rozebrać.

W naszym przedszkolu nagradzamy:

 1. Pochwałą słowną indywidualnie na forum całej grupy i przed rodzicami.
 2. Pierwszeństwem w wyborze dyżuru.
 3. Drobnymi nagrodami rzeczowymi.

Wzmocnienia i konsekwencje stosowane w naszym przedszkolu:

 1. Tłumaczenie i wyjaśnianie, wyciąganie wniosków – autorefleksja.
 2. Wyrażanie smutku i zawodu z powodu nieodpowiedniego zachowania.
 3. Odmówienie uczestnictwa w zabawie.

 

I. JESTEM KULTURALNY I KOLEŻEŃSKI

NORMY POSTĘPOWANIA SPOSOBY REALIZACJI

Używanie form grzecznościowych.

 • uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach (proszę, dziękuję, przepraszam),
 • utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych),
 • wyrabianie nawyku uprzejmego witania się i pożegnania z kolegami lub dorosłymi.

Okazywanie szacunku dorosłym.

 • uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych członków rodziny – spokojne i ciche zachowanie podczas gdy inni odpoczywają, opiekowanie się osobami chorymi, starszymi.

Przestrzeganie porządku w przedszkolu
i najbliższym otoczeniu.

 • samodzielne podejmowanie prostych obowiązków w domu i w przedszkolu:
 1. sprzątanie swoich zabawek, układanie książek, opieka nad swoim zwierzakiem,
 2. przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu (papierki wrzucamy do kosza, nie depczemy trawników, nie niszczymy drzew i krzewów).

Wdrażanie do zgodnej zabawy.

 • zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie,
 • rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja – uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek,
 • poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów.

Umiejętność dzielenia się z innymi.

 • uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu,
 • sprawianie radości innym dzieciom przez składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich kartek lub pisanie listu choremu koledze, przygotowanie upominku.

II. KONTROLUJĘ SWOJE ZACHOWANIE

NORMY POSTĘPOWANIA SPOSOBY REALIZACJI

Porozumiewanie się umiarkowanym
głosem, unikanie kłótni, krzyku.

 • rozumienie szkodliwości przebywania w hałasie (złe samopoczucie, rozdrażnienie, bóle głowy),
 • uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć, wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały da innych,
 • poznawanie wzorców właściwego zachowania (postawa nauczyciela, postacie z literatury).

Przestrzeganie określonych norm
życia w grupie.

 • ustalenie reguł i norm życia w grupie „Kodeks zachowania przedszkolaka” – zgodne zachowanie się podczas zabaw, kulturalne włączanie się do zabaw kolegów i korzystania ze sprzętu i zabawek; ponoszenie konsekwencji łamania przyjętych umów.

Właściwe zachowanie się
w stosunku do innych.

 • uczenie dzieci właściwego zachowania w stosunku do innych (nie stosujemy obraźliwych słów) – zajęcia profilaktyczne „Dobre maniery”, „Jesteśmy przyjaciółmi”,
 • przestrzeganie zasad podporządkowania się dyżurnym np. łazienka, sala,
 • dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, przezywania, dokuczania.

Rozumienie konsekwencji kłamstwa
dla siebie i innych.

 • rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich i w sytuacjach codziennych,
 • podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania bohaterów bajek i opowiadań,
 • układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego zachowania, wyciąganie wniosków.

Umiejętność właściwego przyjmowania
pochwał i krytyk, rozróżnianie dobra od zła.

 • podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach,
 • systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawienie argumentów dotyczących własnych odczuć i ocen, liczenie się z odczuciami drugiej osoby,
 • uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych (bohater negatywny i pozytywny w literaturze).

III. JESTEM SAMODZIELNY

NORMY POSTĘPOWANIA SPOSOBY REALIZACJI

Uczenie czynności samoobsługowych.

 • mycie rąk – przestrzeganie ustalonych etapów: podwijanie rękawów, namydlenie rąk, dokładne mycie, spłukiwanie, dokładne wycieranie własnym ręcznikiem i odwieszanie go na swoim znaczku,
 • mycie zębów – wlewanie wody do kubka, wyciskanie pasty na szczoteczkę, dokładne mycie zębów, płukanie, odkładanie szczoteczki i kubka na swoim miejsce,
 • zaspokajanie potrzeb fizjologicznych: indywidualnie korzystanie z toalety, spłukiwanie po sobie toalety, mycie rąk, wycieranie własnym ręcznikiem,
 • samodzielne ubieranie i rozbieranie: pamiętanie o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem do ogrodu (spodnie, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki – w okresie jesienno-zimowym),
 • o powrocie z ogrodu – wycieranie obuwia o wycieraczkę, zdejmowanie odzieży odwrotnie niż przy ubieraniu,
 • wkładanie odzieży do swojej półki,
 • dbanie o osobiste rzeczy i nie narażanie ich na zgubienie.

Kształtowanie dobrych manier
przy jedzeniu.

 • prawidłowo siedzimy przy stole w pozycji lekko pochylonej ku stołowi,
 • bezpiecznie i kulturalnie posługujemy się sztućcami,
 • jemy w ciszy, bez pośpiechu,
 • po skończonym posiłku korzystamy z serwetki,
 • odchodząc od stołu, w ciszy odstawiamy krzesło i dziękujemy za wspólnie spożyty posiłek.

Dbanie o ład i porządek w otoczeniu.

 • starannie układamy odzież na krzesełku i na półce indywidualnej
 • wyrzucamy śmieci do kosza,
 • zabawki na swoje miejsce odkładamy po skończonej zabawie.

IV. POZNAJĘ SWOJE TRADYCJE RODZINNE, REGIONALNE I NARODOWE

NORMY POSTĘPOWANIA SPOSOBY REALIZACJI

Kultywowanie tradycji rodzinnych.

 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach organizowanych w przedszkolu,
 • pobudzanie ciekawości tradycjami swojej rodziny: urodziny, imieniny członków rodziny – aktywne uczestnictwo w przygotowaniu uroczystości,
 • zapraszanie rodziców do przedszkola – poznawanie ich pracy zawodowej, a w szczególności zawodów ważnych dla środowiska: policjant, lekarz, strażak, stomatolog; odwiedzanie zakładów pracy rodziców.

Poznawanie tradycji regionalnych
i narodowych.

 • uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej – jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa ojczyzna,
 • zapoznanie z barwami narodowymi, godłem, hymnem i mapą Polski,
 • dostarczanie wiadomości dotyczących swojego miasta, w którym mieszamy poprzez wycieczki po mieście (ważne budowle, pomniki sławnych Polaków), wizyty w muzeach, poznawanie legend,
 • zachęcanie do uczestnictwa wspólnie z rodzicami w uroczystościach państwowych i odwiedzania miejsc pamięci narodowej. 

EWALUACJA 

 • protokoły rady pedagogicznej
 • arkusze obserwacji
 • ankiety dla nauczycieli i rodziców
 • diagnoza
 • analiza twórczości dziecięcej

KRYTERIA SUKCESU 

Miarą osiągnięcia celu programu wychowawczego będzie: 

- dziecko, które:

 1. Posiada umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron oraz pokonywania własnych słabości.
 2. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.
 3. Szanuje środowisko przyrodnicze.
 4. Jest aktywne, dociekliwe, kreatywne, ambitne.
 5. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych.
 6. Używa zwrotów grzecznościowych
 7. Ma świadomość własnej tożsamości.
 8. Jest komunikatywne.
 9. Nie boi się wyrażać własnych opinii.
 10. Dąży do rozwiązywania problemów.
 11. Rozumie świat i nagromadzone w nim wartości (dobroć, życzliwość, wyrozumiałość, prawdę i szacunek).
 12. Ma ukształtowaną postawę patriotyczną: poczucie tożsamości narodowej i przynależności państwowej.
 13. Jest tolerancyjne i otwarte wobec innych.
 14. Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, życiu przedszkola i grupy.
 15. Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
 16. Pomaga innym potrzebującym pomocy.
 17. Zna i kultywuje tradycje rodzinne i regionalne
 18. Zna swoje prawa i obowiązki

- rodzic, który:

 1. Podejmuje systematyczną współpracę z przedszkolem
 2. Jest otwarty na rady i sugestie nauczyciela 
 3. Czuje się współgospodarzem placówki 
 4. Bierze czynny udział w życiu przedszkola

SPOSOBY EWALUACJI 

 1. Ankieta dla rodziców 
 2. Ankieta dla nauczycieli 
 3. Ocena realizacji „Programu Wychowawczego” na końcowej radzie pedagogicznej

Uwagi końcowe: 

 1. Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialne są nauczycielki ze wszystkich grup wiekowych 
 2. Zadanie realizowane będą wspólnie z rodzicami
 3. Działania będą realizowane systematycznie w ciągu całego rojku szkolnego 
 4. Nauczycielki poszczególnych grup, na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych intensyfikują działania w zależności od pojawiających się trudności i potrzeb 
 5. Załącznikiem do programu wychowawczego są plany wychowawcze przedszkola i grup