Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne maj 2018

GRUPA I

1. Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

 • Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
 • Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

2. Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc.

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.
 • Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.
 • Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
 • Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

3. Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa.

 • Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego.
 • Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności.
 • Stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.
 • Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.
 • Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.
 • Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów – wskazywanie i grupowanie przedmiotów podobnych do siebie pod względem przeznaczenia.

4. Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki.

 • Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu.
 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu.
 • Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie.
 • Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.
 • Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

GRUPA II

1. Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

 • Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
 • Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

2. Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc.

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.
 • Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.
 • Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
 • Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

3. Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa.

 • Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego.
 • Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności.
 • Stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.
 • Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.
 • Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.
 • Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów – wskazywanie i grupowanie przedmiotów podobnych do siebie pod względem przeznaczenia.

4. Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki.

 • Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu.
 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu.
 • Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie.
 • Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.
 • Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

GRUPA III

1. Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

 • Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu;
 • Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;
 • Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody;
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

2. Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc.

 • Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt − owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;
 • Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci;
 • Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

3. Wybrać zawód - trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa.

 • Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne;
 • Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego;
 • Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;
 • Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola − podstawowe czynności;
 • Stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym;
 • Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

4. Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki.

 • Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu;
 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu;
 • Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie;
 • Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych;
 • Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych − miłość.

GRUPA IV

1. Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

 • Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej i swobodnego eksperymentowania z kolorami, plamą i linią oraz do wykorzystywania różnych technik plastycznych.
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata.
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.
 • Zachęcanie do oglądania dzieł malarskich i rozmawiania o nich.
 • Stwarzanie okazji do działalności plastycznej związanej z przeżyciami muzycznymi.
 • Wspieranie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i zachęcanie do prezentowania swoich prac.
 • Rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej.
 • Rozwijanie umiejętności relaksowania się podczas słuchania utworów literackich i muzycznych.

2. Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc.

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców.
 • Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 • Rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia oddechowe.
 • Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole z uwzględnieniem samodzielnego podziału zadań.
 • Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych.

3. Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa.

 • Zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia.
 • Wdrażanie do przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z różnych zachowań.
 • Rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy.
 • Doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 • Rozwijanie intuicji geometrycznej.
 • Kształtowanie zdolności przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.

4. Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki.

 • Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków.
 • Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia i formułowania myśli w formie zdań poprawnych gramatycznie i składniowo.
 • Budzenie u dzieci poczucia własnej wartości i wiary we własne siły przez angażowanie ich w organizowanie przyjęcia i przedstawienia.
 • Stwarzanie dzieciom sytuacji, w których mogą nabierać pozytywnych doświadczeń w prezentowaniu się na scenie, i wspieranie ich w pokonywaniu tremy i nieśmiałości.

GRUPA V

1. Jak powstaje książka.

 • Słuchanie dłuższych opowiadań i baśni wybranych przez dzieci, czytanych przez nauczycielkę lub odtwarzanych z płyt.
 • Wypowiadanie się dzieci na temat wysłuchanych utworów.
 • Poznanie ulubionych pozycji dzieci przyniesionych z domu.
 • Zorganizowanie kącika książki, segregowanie książek wg określonego kryterium.
 • Zapoznanie dzieci z procesem powstawania książki, drogę od autora do księgarni.
 • Podjecie próby ułożenia własnego opowiadania lub bajki.
 • Wspieranie samodzielności dzieci w naradzaniu się, dyskutowaniu, podejmowaniu decyzji podczas wspólnej pracy.
 • Czytanie wyrazów z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S, R, G, C, J, W, F.

2. Na łące.

 • Poszerzanie pola widzenia podczas ćwiczeń.
 • Poznawanie środowiska naturalnego owadów i stadiów rozwoju motyla.
 • Próby słownego opisu owadów na podstawie ilustracji, określanie cech owadów z użyciem przymiotników.
 • Wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy oraz do dbania o porządek podczas pracy.
 • Wprowadzenie litery „ł, Ł” na podstawie wyrazów łąka, Łucja.
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Wzbudzanie poczucia odpowiedzialności z przyrodę.
 • Rozpoznawanie położenie przedmiotów względem siebie z użyciem określeń: „na, pod, obok, za, przed, w”.
 • Określanie miejsca przedmiotów poprzez stosowanie form złożonych z przyimka i rzeczownika, doskonalenie orientacji w przestrzeni.

3. Mama i tata.

 • Dalsze gromadzenie wiedzy o czynnościach i obowiązkach członków rodziny, z uwzględnieniem obowiązków dziecka, Coraz dokładniejsze rozumienie własnej roli w rodzinie.
 • Rozumienie społecznej roli pracy zawodowej rodziców; podejmowanie rozmów na temat pracy zawodowej rodziców, ich osiągnięć i trudności.
 • Rozumienie i przestrzeganie prawa rodziców np. Do odpoczynku, spokoju, opieki w czasie choroby.
 • Dostarczanie wzorów zachowań, wobec rodziców, przekazywanych poprzez poznawane utwory literatury dziecięcej, oceny postępowania bohaterów.
 • Zachęcenie dzieci do samodzielności w zakresie samoobsługi oraz wykonywania niektórych prac na rzecz członków rodziny, jako przejawu troski i chęci niesienia pomocy najbliższym.
 • Kształtowanie szacunku i przywiązania do rodziców.
 • Aktywne uczestnictwo w przygotowaniu uroczystości Dnia Rodziny.

4. Moje zwierzątko.

 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
 • Doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: weterynarz.
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Wprowadzenie litery „z, Z” na podstawie wyrazów zebra, Zenek.
 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Edukacja matematyczna:

 • Sprawne przeliczenie w zakresie 10.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania podczas próby rozwiązywania prostych zadań tekstowych.
 • Posługiwanie się cyframi 1,2,3,4,5,6,7,8.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczb 9, 0, 10.
 • Kontynuowanie i tworzenie rytmów.
 • Klasyfikowanie przedmiotów według kilku cech jednocześnie.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Porównywanie liczebności dwóch zbiorów, posługiwanie się zwrotami: o ile mniej, o ile więcej, tworzenie zbiorów równolicznych, wskazywanie części wspólnej.
 • Posługiwanie sie liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie możliwości.
 • Mierzenie za pomocą wspólnej miary, porównywanie długości przedmiotów.