Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne luty 2018

GRUPA I i II

1. Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy.

 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych.
 • Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy.
 • Poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu.

2. Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa.

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.
 • Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych i zabawach na śniegu.

3. Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze.

 • Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu.
 • Składanie prostych konstrukcji z papieru.
 • Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych.
 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

4. Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę.

 • Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału.
 • Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role.
 • Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi.

GRUPA III

1. Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy.

 • Poznawanie miejsc użyteczności publicznej oraz ich znaczenia w życiu;
 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych;
 • Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola;
 • Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy;
 • Rozbudzanie intuicji matematycznej w obszarach: ciężar i długość/szerokość.

2. Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa.

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;
 • Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów;
 • Kształtowanie umiejętności tworzenia prac plastycznych inspirowanych utworem literackim.

3. Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze.

 • Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu;
 • Składanie prostych konstrukcji z papieru unoszących się w powietrzu i na wodzie;
 • Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych;
 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

4. Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę.

 • Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiałów;
 • Poszerzanie wiedzy dzieci o teatrze, szczególnie o teatrze lalkowym;
 • Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role;
 • Wyodrębnianie cech wspólnych lalek teatralnych i różnic między nimi.

GRUPA IV

1 .Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy.

 • Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy;
 • Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych (ulica, park, sklep);
 • Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości;
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków, stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych;
 • Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka;
 • Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami określania ciężaru;
 • Doskonalenie wymowy dzieci przez ćwiczenia fonacyjne.

2. Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa.

 • Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na śniegu i lodzie, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych.
 • Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych.
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi na drugiej osobie oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela.
 • Uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury (gwara, stroje ludowe, muzyka, taniec).
 • Kształtowanie u dzieci zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych, a także do znoszenia porażek bez zbędnych frustracji.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego akcentowania i mówienia w sposób zrozumiały dla innych.

3. Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze.

 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu pamięci i spostrzegawczości.
 • Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania.
 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne.
 • Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie.
 • Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów.
 • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.

4. Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę.

 • Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo.
 • Rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej.

GRUPA V

1. Karnawał.

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: Brazylia, Wenecja, maska .
 • Wprowadzenie litery "n, N" na podstawie wyrazu nuta, Natalka .
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej zdań.
 • Słuchanie utworów literackich i udzielanie odpowiedzi na pytania.
 • Nauka piosenek i pląsów. Uczestnictwo w zabawach tematycznych i integracyjnych.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabawy w sali oraz na powietrzu.

2. Nasze ulubione baśnie.

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Ilustrowanie ruchem, mimiką, gestem czynności i sytuacji.
 • Budowanie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów złożonych
  z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: ekran, teatr, kasa, aktor, kurtyna, scena, teatr cieni..
 • Kształtowanie umiejętności układania zdań na określony temat.

3. W dawnych czasach.

 • Kształtowanie rozumienia pojęć: prehistoria, skamielina, jaskiniowcy, dinozaury, archeolog.
 • Wprowadzenie litery "s, S" na podstawie wyrazu smok, Seweryn .
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Aktywne uczestnictwo w zabawach badawczych.
 • Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków na podstawie prowadzonych obserwacji i posiadanej wiedzy.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie podczas prowadzenia obserwacji.

4. Kiedy patrzę w niebo.

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: rakieta.
 • Wprowadzenie litery "r, R" na podstawie wyrazu rakieta, Renata .
 • Czytanie globalne nazw planet w Układzie Słonecznym.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Prowadzenie obserwacji zmian wysokości słońca nad horyzontem.
 • Konstruowanie budowli przestrzennych z różnorodnych materiałów.

Edukacja matematyczna:

 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania pełnych godzin na zegarze.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 5, 6, 7. Ćwiczenia w pisaniu cyfr.
 • Kontynuowanie i tworzenie rytmów.
 • Tworzenie zbiorów o wskazanej liczbie elementów.
 • Dodawanie i odejmowanie na konkretach oraz ustalanie wyniku operacji.
 • Poznanie znaku =, posługiwanie się nim podczas zabaw matematycznych.
 • Określanie liczebności elementów w zbiorze i podporządkowywanie
  odpowiedniej liczby od 1 do 7.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według dwóch i trzech cech.
 • Porównywanie liczebności dwóch zbiorów, posługiwanie się zwrotami: o jeden mniej, o jeden więcej, tyle samo.
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie możliwości dzieci.