Deklaracja dostępności
[ Przedszkole Nr 67 „Służewiaczek” ] zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sluzewiaczek.pl [Przedszkole Nr 67 „Służewiaczek”].

Data publikacji strony internetowej: [2019-02-11]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2019-02-11].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2021-11-29 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest [ Anna Latoszewska ], [ p67@edu.um.warszawa.pl ]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu [ 22 843 97 10 ]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Przedszkole znajduje się przy ul. Sonaty 6a. Dojście piesze do budynku od strony ulic Sonaty, Mozarta, Bacha. Są to ulice osiedlowe, przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej.

Najbliższa stacja metra Metro Służew znajduje się w odległości ok. 280 m. Dojście na perony możliwe jest za pomocą schodów, schodów ruchomych (wyjazd na górę), winda jest dostępna tylko od strony budynku przy ul. Wałbrzyskiej 11 – w odległości ok. 680 m– dojście do windy przejściem dla pieszych z sygnalizacją świetlną przez ul. Wałbrzyską.

Najbliższe przystanki autobusowe:

– Wróbla 01 (kierunek Sadyba: 189, kierunek Ursynów Płn.: 193, kierunek Wilanów: 317) w odległości ok. 450 m.

– Wróbla 02 (kierunek os. Górczewska: 189, kierunek Bokserska: 193, kierunek P+R Al. Krakowska: 317) w odległości ok 450 m.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Najbliższe miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na parkingu przy ul. Sonaty 6c, w odległości ok. 100 m.

Najbliższy postój taksówek znajduje się w pobliżu budynku przy ul. Wałbrzyskiej 44/46.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Przedszkole znajduje się przy ul. Sonaty 6a. Aby wejść do budynku należy podejść do furtki i zadzwonić dzwonkiem  umieszczonym na wysokości ok. 140 cm i poczekać na jej otwarcie przez pracownika Przedszkola. Następnie należy dojść do drzwi wejściowych otwieranych ręcznie.

Na terenie wokół budynku znajduje oświetlenie zmierzchowe zapalane automatycznie.

Budynek jest jednopoziomowy (tylko poziom 0) – brak jest schodów i windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna.

W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, toalet dla niepełnosprawnych itp.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych