SPOSÓB DOKONYWANIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE:

Na początku każdego miesiąca kierownik gospodarczy wysyła  e-maile do Rodziców z informacją o kwocie za żywienie dziecka, którą należy wpłacić do 10 każdego miesiąca.

Opłata za żywienie 

Na konto o numerze: 43 1030 1508 0000 0005 5070 1081
Odbiorca: Przedszkole Nr 67 „Służewiaczek”
Tytułem: żywienie za miesiąc …., oraz podać kwotę, imię, nazwisko i nr grupy dziecka.

Nieobecności dziecka uwzględnia się w następnym miesiącu.
Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka
i przewidywanym czasie jej trwania:
telefonicznie, lub osobiście dokonuje wpisu do rejestru nieobecności.

Opłaty na Radę Rodziców