„… W wychowaniu chodzi o to,
ażeby człowiek stawał się
coraz bardziej człowiekiem…
i umiał być bardziej nie tylko
z drugim, ale i dla drugich…”

Jan Paweł II (1980)

Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, a przedszkole tylko je
kontynuuje i ukierunkowuje.
„… Przedszkolne życie powinno wyrastać stopniowo z życia domowego, powinno podejmować i kontynuować zachowania, z którymi dziecko oswoiło się w domu…”

J. Dewey 

Działania planu wychowawczo-profilaktycznego mają na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględniają potrzeby społeczności przedszkolnej tj. dzieci, rodziców, pracowników oraz środowiska.
Integruje wszystkich w realizowaniu celów wychowawczo-profilaktycznych.
 

Podstawy prawne:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. 2017 poz. 356)
 • Statut Przedszkola
 • Konwencja o prawach dziecka

Celem działań profilaktyczno-wychowawczych jest świadome wprowadzenie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników.  Plan działań zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne. 

Przedszkole w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Osiągnięcie celów wychowania zawarte jest w następujących obszarach:

 • fizycznym
 • emocjonalnym
 • społecznym
 • poznawczym

ZADANIA WYCHOWAWCZE realizowane są w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Przedstawione poniżej procedury mają na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i rodziców.

1. METODY PRACY:

 • metody podające (przyswajanie): opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z tekstem
 • metody problemowe (odkrywanie): gry dydaktyczne, giełda pomysłów – „Burza mózgów”, inscenizacja
 • metody aktywizujące (przeżywanie): drama, wystawa (ekspozycja), pokaz
 • metody praktyczne (działanie): ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne np. krzyżówki, rebusy, rozsypanki, spotkania z ciekawymi ludźmi

2. FORMY PRACY:

 • praca indywidualna
 • zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy
 • czynności samoobsługowe dzieci (np. związane z utrzymaniem higieny osobistej) oraz praca użyteczna
 • spacery i wycieczki
 • zajęcia organizowane przez nauczycielkę z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach
 • udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu i poza nim 
  (teatr, muzeum, Służewski Dom Kultury, Narodowy Instytut Audiowizualny)
 • udział w konkursach, quizach

3. WARUNKI BAZOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU:

 • sale dydaktyczne dla każdej grupy
 • program wychowawczy dla każdej nauczycielki
 • pomoce dydaktyczne do zajęć
 • wyposażone kąciki zabaw i sale do zajęć
 • ogród przedszkolny 

ZADANIA PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE WYCHOWANIA 

 1. Wspomaganie dzieci w kształtowaniu obrazu własnego „Ja”. Uświadamianie dzieciom, że warto być odważnym, mądrym, prawdomównym i dobrym dla innych.
 2. Stwarzanie sytuacji, które rozwijają u przedszkolaków zdolności do obdarzania uwagą dzieci i dorosłych.
 3. Stwarzanie u dzieci umiejętności prezentowania się i mówienia w taki sposób, aby inni chcieli słuchać.
 4. Uświadomienie dzieciom, że obok są inne dzieci i że są równie ważne oraz, że dorośli mają ograniczone możliwości spełniania dziecięcych pragnień.
 5. Rozwijanie u dzieci gotowości do niesienia pomocy i chęci usłużenia innym.
 6. Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi i w prostych sytuacjach zadaniowych.
 7. Ustalenie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej przedszkola, służących wszystkim i każdemu z osobna.
 8. Kształtowanie u dzieci przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej.
 9. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, teatr i sztuki plastyczne.
 10. Uczenie podejmowania właściwych samodzielnych wyborów.
 11. Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, przedszkola i grupy dziecięcej.

W naszym przedszkolu dzieci mają prawo do: 1

 1. Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju.
 2. Akceptacji takim jakie jest.
 3. Swobody myśli, sumienia i wyznania, swobodnego wyrażania swoich poglądów i potrzeb zgodnie z przyjętymi normami etycznymi.
 4. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania.
 5. Rozwoju osobowości, talentu, zainteresowań, zdolności umysłowych i fizycznych poprzez wielostronne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego je świata.
 6. Poszanowania jego godności i wartości.
 7. Otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce.
 8. Wypoczynku i czasu wolnego.
 9. Do uczestnictwa w zabawach, zajęciach stosowanych do jego wieku i możliwości.
 10. Ochrony sfery jego życia prywatnego.

1 Statut Przedszkola – Konwencja Praw Dziecka

Dziecko w naszym przedszkolu zobowiązane jest do:

 1. Zachowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego.
 2. Stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałowych umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej w szczególności do:
 • Nie oddalania się od grupy bez wiedzy nauczyciela
 • Zgłaszania wszelkich przykrych wypadków, uszkodzeń itp. związanych ze zdrowiem dzieci, sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych
 • Szanowania sprzętu i zabawek znajdujących się w przedszkolu
 • Dbania o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa
 • Przejawiania właściwego stosunku do rówieśników, osób starszych, wynikającego ze statutu naszego Przedszkola

W naszym przedszkolu rodzice mają prawo do:

 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym roku
 • rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi do jego indywidualnego rozwoju
 • respektowania uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, logopedy, psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – Radę Rodziców.

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory
 • interesowanie się praca przedszkola
 • branie czynnego udziału w grupowych zebraniach, zajęciach otwartych, warsztatach, zapoznawanie się z treścią ogłoszeń oraz komunikatami znajdującymi się na tablicy informacyjnej
 • pomoc w ulepszaniu warunków pracy przedszkola i podnoszeniu jakości
 • przestrzeganie rozkładu dnia
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów, osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo
 • terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu
 • niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych

W naszym przedszkolu nauczyciele:

 1. Stwarzają warunki umożliwiające dzieciom wszechstronny rozwój.
 2. Sprawują opiekę w sposób gwarantujący bezpieczeństwo dzieci.
 3. Planują pracę pedagogiczną z ukierunkowaniem na osiągnięcia dzieci we wszystkich sferach rozwoju.
 4. Wartościują postępy dzieci (indywidualizacja, obserwacja, diagnoza).
 5. Współtworzą pożądany klimat sprzyjający efektywnej pracy całej społeczności przedszkola w trosce o wszechstronny rozwój dziecka.
 6. Współpracują z rodzicami uwzględniając opinie środowiska.
 7. Doskonalą swoje kompetencje i umiejętności.
 8. Aktywnie uczestniczą w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu.
 9. Wykorzystują uzyskane umiejętności do podnoszenia jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 10. Dbają o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich.
 11. Utrzymują stały kontakt z rodzicami (opiekunami) oraz udzielają im rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 12. Podejmują działania innowacyjne, tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka i placówki.

ZADANIA GŁÓWNE PROGRAMU

I.     Jestem kulturalny i koleżeński.
II.   Bawię się bezpiecznie.
III. Umiem mówić nie.
IV.  Jestem sam.
V.  „Kaprysy pogody”
VI.  Wpływ mediów.
VII. Znam tradycje rodzinne, regionalne i narodowe.

„… W przedszkolu nauczyłem się że trzeba:
dzielić wszystko, nie bić innych, odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz, sprzątać po sobie, nie brać nic, co do mnie nie należy, powiedzieć przepraszam, jeśli się kogoś uraziło, myć ręce przed jedzeniem, spuszczać wodę…”

R. Fulghum

KODEKS PRZEDSZKOLAKA

 1. Zgodnie bawię się z kolegami.
 2. Pomagamy sobie wzajemnie.
 3. Szanuję własność innych.
 4. Jestem uprzejmy i życzliwy.
 5. Dbam o książki i zabawki.
 6. Przestrzegam zasad higieny.
 7. Dbam o czystość i porządek w otoczeniu.
 8. Bawię się bezpiecznie.
 9. Słucham poleceń dorosłych.
 10. Potrafię samodzielnie i sprawnie ubrać się i rozebrać.

W naszym przedszkolu nagradzamy:

 1. Pochwałą słowną indywidualnie, na forum całej grupy i przed rodzicami.
 2. Pierwszeństwem w wyborze dyżuru.
 3. Drobnymi nagrodami rzeczowymi.

Wzmocnienia i konsekwencje stosowane w naszym przedszkolu:

 1. Tłumaczenie i wyjaśnianie, wyciąganie wniosków – autorefleksja.
 2. Wyrażanie smutku i zawodu z powodu nieodpowiedniego zachowania.
 3. Odmówienie uczestnictwa w zabawie.

I. JESTEM KULTURALNY I KOLEŻEŃSKI

 ZAGADNIENIACELE OPERACYJNE
FORMY PRACY
Wiem co to znaczy grzeczne zachowanieDziecko:kulturalnie zwraca się do innychWłaściwie stosuje zwroty grzecznościoweSzanuje innych i ich potrzebyOkazuje szacunek dorosłymWie jak i w czym może pomóc domownikomZna obowiązki własne i członków rodzinyChętnie spędza czas z rodzinąPrzestrzega porządku w przedszkolu i najbliższym otoczeniu.Postępuje zgodnie z poznanymi zasadami właściwego zachowania sięBawi się zgodnie, umie dzielić się z innymiuczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach (proszę, dziękuję, przepraszam),utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych),
wyrabianie nawyku uprzejmego witania się i pożegnania z kolegami lub dorosłymi.
uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych członków rodziny – spokojne i ciche zachowanie podczas gdy inni odpoczywają, opiekowanie się osobami chorymi, starszymi.
samodzielne podejmowanie prostych obowiązków w domu i w przedszkolu:
sprzątanie swoich zabawek, układanie książek, opieka nad swoim zwierzakiem,
przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu (papierki wrzucamy do kosza, nie depczemy trawników, nie niszczymy drzew i krzewów).
zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie,
rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja – uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek,
poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów.
uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu,
sprawianie radości innym dzieciom przez składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich kartek lub pisanie listu choremu koledze, przygotowanie upominku.
rozumienie szkodliwości przebywania w hałasie (złe samopoczucie, rozdrażnienie, bóle głowy),
uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć, wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały da innych,
poznawanie wzorców właściwego zachowania (postawa nauczyciela, postacie z literatury).
ustalenie reguł i norm życia w grupie „Kodeks zachowania przedszkolaka’ – zgodne zachowanie się podczas zabaw, kulturalne włączanie się do zabaw kolegów i korzystania ze sprzętu i zabawek; ponoszenie konsekwencji łamania umów.
uczenie dzieci właściwego zachowania w stosunku do innych (nie stosujemy obraźliwych słów) – zajęcia profilaktyczne „Dobre maniery”, „Jesteśmy przyjaciółmi”.
Wiem jak należy zachować się i przestrzegam zasadDziecko:Porozumiewa się umiarkowanym głosem.Przestrzega określonych norm życia w grupieWłaściwie zachowuje się w stosunku do innychRozumie konsekwencje kłamstwa dla siebie i innychUmie właściwie przyjmować pochwałę i krytykęRozróżnia dobro od złaprzestrzeganie zasad podporządkowania się dyżurnym np. łazienka, sala,
dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, przezywania, dokuczania.
rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich i w sytuacjach codziennych,
podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania bohaterów bajek i opowiadań,
układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego zachowania, wyciąganie wniosków.
podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach,
systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawienie argumentów dotyczących własnych odczuć i ocen, liczenie się z odczuciami drugiej osoby,
uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych (bohater negatywny i pozytywny w literaturze).

II. „BAWIĘ SIĘ BEZPIECZNIE”

ZAGADNIENIACELE OPERACYJNE
FORMY PRACY
Bezpieczeństwo
na drodze 
dziecko :
zna, rozumie i stosuje w praktyce zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym (podczas poruszania się po chodniku, ulicy, na przejściu dla pieszych , rowerem itp.)zna znaczenie znaków drogowychwie jak zachowywać się w środkach komunikacjizna podstawowe zasady pomocy przedmedycznejpotrafi wezwać służby ratownicze w miejsce wypadku.
Poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego na podstawie tablic demonstracyjnych (znaki drogowe)
Opowiadania, wiersze i historyjki obrazkowe. o zachowaniu na ulicy
Poznanie bezpośrednie zasad ruchu drogowego poprzez wycieczki i spacery na skrzyżowania
Pogadanki na temat zachowania się w czasie dalszych wycieczek ( autokarowych lub środkami komunikacji miejskiej)
Spotkania z policjantem
Wykonywanie różnorodnych prac plastycznych związanych z bezpieczeństwem na drodze.
Miasteczko Ruchu Drogowego
Organizowanie quizów tematycznych
Cykl książeczek autorstwa B. Ciemskiej „Bezpieczny świat”
Loteryjka obrazkowa „Dbajmy o bezpieczeństwo w ruchu drogowym w mieście”

Bezpieczeństwo podczas
zabaw w przedszkolu
dziecko :
zna pomieszczenia przedszkola i wie jak  bezpiecznie się w nich poruszaćnie wchodzi do pomieszczeń gospodarczych bez zgody dorosłychprzestrzega zasad bezpieczeństwa i zgodnej zabawy w grupiezgłasza nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola o sytuacjach nietypowychpotrafi przewidywać skutki niebezpiecznych zabawdba o zdrowie swoje i innych ( unika bezpośredniego kontaktu z chorymi zakaźnie)dba o sprzęt i przyrządy do zabawkorzysta ze sprzętu w sposób bezpiecznyzgłasza nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola o złym samopoczuciu lub urazie
Poznanie pomieszczeń przedszkola i ogrodu
Ustalenie zasad korzystania z pomieszczeń przedszkola.Ustalenie zasad bezpiecznej zabawy w sali i w ogrodzie.Słuchanie opowiadań, wierszy poruszających tematykę bezpieczeństwaPoznanie zagrożeń związanych z niewłaściwym zachowaniem się w przedszkoluStwarzanie atmosfery wzajemnego zaufania niezbędnej do informowania o sytuacjach nietypowych.Wykorzystywanie historyjek obrazkowych i ilustracji o bezpieczeństwie w przedszkoluTablice demonstracyjne „Akademia bezpiecznego przedszkolaka”Kształtowanie nawyków higienicznych
Ochrona p/pożdziecko :
zna przyczyny powstawania pożarówpotrafi określić zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia (ogień w domu, w lesie, w najbliższym otoczeniu – pożar we własnym mieszkaniu, w mieszkaniu sąsiednim, podczas zadymienia korytarza i klatki schodowej)zna numery telefonów alarmowychrozumie konieczność przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej.

III. „UMIEM POWIEDZIEĆ – NIE”

ZAGADNIENIACELE OPERACYJNE
FORMA PRACY
Kształtowanie właściwych postaw wobec obcych ludzi i zwierząt Dziecko:
wykazuje asertywną postawę wobec obcych potrafi grzecznie odmówić osobom jemu nieznanym wie do kogo może zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożeniazna rodzaje niebezpieczeństw jakie mogą grozić dziecku: („zły dotyk”, przemoc, agresja, niebezpieczeństwo związane z oddaleniem się z miejsca zamieszkania, poczucie osamotnienia i strachu)informuje rodziców lub opiekunów o zaistniałej sytuacji nie zbliża się do nieznanych zwierząt, wie jak reagować w przypadku ataku psa
Rozmowy na temat zachowania wobec obcychKontrolowanie kontaktów dzieci z obcymi np. na wycieczkach, przy parkanie ogrodu przedszkolnego.Wskazywanie dzieciom osób budzących zaufanie z racji zawodu- policjant, strażnik miejskiNawiązanie współpracy ze Strażą MiejskąWpojenie zasad zachowania się w przypadku ataku psaUczenie dzieci nie przyjmowania słodyczy i prezentów od osób nieznajomychWdrożenie zasad jak zachować się w towarzystwie osoby nieznanej, gdy w pobliżu nie ma rodziców lub opiekunów „ Co wolno a czego nie”

IV. „JESTEM SAM”

ZAGADNIENIACELE OPERACYJNE
FORMY PRACY
Sytuacje nietypowe
Zagubienia, zabłądzenia
Dziecko:
wie jak się nazywa i zna swój adresposiada umiejętność zachowania się w sytuacji zagubienia w lesie, dużym skupisku ludzi np. podczas festynów czy w dużym sklepie, lub w mieściewie kogo może prosić o pomocpotrafi zachować spokój i wezwać pomoc w przypadku zagrożenia zna numery alarmowe: policji, pogotowia ratunkowego,straży pożarnej i numer interwencyjny 112
Literatura: opowiadania, wiersze o sytuacjach nietypowych i rozmowy na temat rozwiązywania takich problemów.
Zabawy tematyczne „Co by było gdyby”
Wpojenie zasady nieoddalania się od rodziców lub opiekunówEksponowanie numerów telefonów do służb interwencyjnychPoznanie zasad funkcjonowania urządzeń technicznych.Tablice demonstracyjne „Niebezpieczne zabawy”Plansze tematyczne „Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo najmłodszych
Dziecko samo 
w domu
 wie, że nie może samodzielnie używać urządzeń mechanicznych, elektrycznych i gazowych zna zasadę nieotwierania drzwi obcym bezpiecznie bawi się i organizuje sobie czas  wie, że nie może zażywać samodzielnie leków i stosować  środków chemicznych

V. „KAPRYSY POGODY”

ZAGADNIENIACELE OPERACYJNE
FORMY PRACY
Żywioły:
zachowanie podczas śnieżycy, powodzi, wichury, huraganu, burzy, dużego nasłonecznienia itp.
Dziecko:
posiada umiejętność właściwego doboru ubrania odpowiedniego do warunków pogodowychrozumie konieczność pozostania w miejscu bezpiecznym podczas trudnych warunków pogodowychwie gdzie się ukryć i jak postępować w obliczu zagrożenia związanego z nagłą zmianą pogody zna sposoby ochrony przed mrozem lub upałem
„Ubieram się sam”– dostosowanie garderoby do warunków pogodowych
„Zjawiska przyrody”- poznanie i rozróżnianie zjawisk pogodyHistoryjki obrazkowe
Opowiadania i wiersze
Stosowanie kremów ochronnych zależnie od temperatury
Hartowanie dzieci- codzienny pobyt na powietrzu
Obserwacje przyrodnicze
Prowadzenie kalendarza pogody
Pogadanki i rozmowy na temat klęsk żywiołowych
Śledzenie informacji w środkach masowego przekazu
Angażowanie się w  akcje charytatywne dla ludzi dotkniętych klęską żywiołową (w miarę potrzeb)

VI. WPŁYW MEDIÓW

ZAGADNIENIACELE OPERACYJNE
FORMY PRACY
Przeciwdziałanie niekorzystnemu 
wpływowi mediów
Dziecko:
Rozumie znaczenie środków łączności i nośników informacji dawnych i współczesnych Posiada umiejętność odpowiedzialnego korzystania z telewizji, Internetu, komputera, telefonu komórkowegoPoznaje swoje prawa, wie do kogo zwrócić się o pomocRozumie potrzebę ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmuNazywa własne uczucia, rozpoznaje stany emocjonalne innychRadzi sobie w sytuacjach trudnych, stara się zapobiegać sytuacjom konfliktowym.
Dobór odpowiednich dla wieku dzieci gier i programów komputerowychPoznanie zasad bezpiecznej pracy z komputeremUpowszechnianie czytelnictwa, rozwój kompetencji czytelniczychKonstruowanie gier planszowychRozwijanie zainteresowań, poznanie mocnych i słabych stron dzieciProwadzenie rozmów, pogadanek na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowiekaIntegracja w grupie, troska o właściwe relacje ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przezywania, wyśmiewania przez kolegówZabawy integrujące grupę, zabawy tematyczne, scenki dramoweBieżące rozwiązywanie problemów, eliminowanie agresji i przemocy rówieśniczej

VII. ZNAM TRADYCJE RODZINNE, REGIONALNE I NARODOWE

ZAGADNIENIACELE OPERACYJNE
FORMY PRACY
Tradycje mojej rodziny 
i nie tylko
Dziecko:
Nabywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi: szacunek, życzliwośćOdczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodzinyZna tradycje regionalne i narodowe
wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach organizowanych w przedszkolu,pobudzanie ciekawości tradycjami swojej rodziny: urodziny, imieniny członków rodziny – aktywne uczestnictwo w przygotowaniu uroczystości,zapraszanie rodziców do przedszkola – poznawanie ich pracy zawodowej, a w szczególności zawodów ważnych dla środowiska: policjant, lekarz, strażak, stomatolog; odwiedzanie zakładów pracy rodziców.uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej – jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa ojczyzna,zapoznanie z barwami narodowymi, godłem, hymnem i mapą Polski,dostarczanie wiadomości dotyczących miasta, w którym mieszamy poprzez wycieczki po mieście (ważne budowle, pomniki sławnych Polaków), wizyty w muzeach.

EWALUACJA 

 • protokoły rady pedagogicznej
 • arkusze obserwacji
 • ankiety dla nauczycieli i rodziców
 • diagnoza
 • analiza twórczości dziecięcej

KRYTERIA SUKCESU 

Miarą osiągnięcia celu podjętych działań profilaktyczno-wychowawczych będzie: 

– dziecko, które:

 1. Posiada umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron oraz pokonywania własnych słabości.
 2. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.
 3. Szanuje środowisko przyrodnicze.
 4. Jest aktywne, dociekliwe, kreatywne, ambitne.
 5. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych.
 6. Używa zwrotów grzecznościowych
 7. Ma świadomość własnej tożsamości.
 8. Jest komunikatywne.
 9. Nie boi się wyrażać własnych opinii.
 10. Dąży do rozwiązywania problemów.
 11. Rozumie świat i nagromadzone w nim wartości (dobroć, życzliwość, wyrozumiałość, prawdę i szacunek).
 12. Ma ukształtowaną postawę patriotyczną: poczucie tożsamości narodowej i przynależności państwowej.
 13. Jest tolerancyjne i otwarte wobec innych.
 14. Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, życiu przedszkola i grupy.
 15. Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
 16. Pomaga innym potrzebującym pomocy.
 17. Zna i kultywuje tradycje rodzinne i regionalne
 18. Zna swoje prawa i obowiązki

– rodzic, który:

 1. Podejmuje systematyczną współpracę z przedszkolem
 2. Jest otwarty na rady i sugestie nauczyciela 
 3. Czuje się współgospodarzem placówki 
 4. Bierze czynny udział w życiu przedszkola

SPOSOBY EWALUACJI 

 1. Ankieta dla rodziców 
 2. Ankieta dla nauczycieli 
 3. Ocena realizacji „Działań profilaktyczo-wychowawczych” na końcowej radzie pedagogicznej

Uwagi końcowe: 

 1. Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialne są nauczycielki ze wszystkich grup wiekowych 
 2. Zadanie realizowane będą wspólnie z rodzicami
 3. Działania będą realizowane systematycznie w ciągu całego rojku szkolnego 
 4. Nauczycielki poszczególnych grup, na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych intensyfikują działania w zależności od pojawiających się trudności i potrzeb 
 5. Załącznikiem do programu wychowawczego są plany wychowawcze przedszkola i grup.