I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Rada rodziców jest organem działającym na terenie Przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 67 przy ul. Sonaty 6A w Warszawie.
 2. Rada rodziców działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
  i niniejszego Regulaminu Rady rodziców zwanego dalej Regulaminem.

§2

 1. Rada rodziców liczy co najmniej 12 członków (co najmniej 15 członków przy 5 oddziałach) po minimum 3 osoby z każdego oddziału.
 2. Kadencja Rady rodziców trwa 1 rok.
 3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady rodziców ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
 4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada rodziców 
  w głosowaniu jawnym.

§3

 1. Rada może tworzyć komisje i zespoły doradcze mające charakter opiniująco – doradczy.

II. Tryb powoływania członków do Rady rodziców

§4

 1. Wybory odbywają się na podstawie Ordynacji Wyborczej.
 2. Wybory do Rady rodziców przeprowadzone są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
 3. Rodzice dzieci danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie 6 kandydatów, z których wybranych zostaje 3 z najwyższą liczbą głosów.
 4. Wybrana Rada Oddziałowa liczy nie mniej 3 osoby.
 5. Do oddziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci uczęszczających do danego oddziału. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach jeden rodzic.

§5

 1. Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do Komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

§6

 1. Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu, według ustalonej ordynacji wyborczej.
 2. Wybrani członkowie Rady Oddziałowej są przedstawicielami Rady rodziców.

§7

 1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady rodziców 
  i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora Przedszkola.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady rodziców powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminów wyborów.

III. Skład struktury Rady Rodziców

§8

 1. Rada rodziców wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, Zastępcę Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza.

§9

 1. Rada rodziców wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną, która musi liczyć nie mniej niż trzy osoby.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego.

§10

 1. Zadaniem Komisji rewizyjnej jest kontrola:
 2. realizacji Uchwał podejmowanych przez Radę rodziców,
 3. gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady rodziców,
 4. Rada rodziców składa coroczne sprawozdanie ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

IV. Cele, zadania i kompetencje Rady rodziców

§11

 1. Do zakresu działań Rady rodziców należy w szczególności:
 2. współudział w realizacji zadań ogólno przedszkolnych, a w tym:
 3. współudział rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju przedszkola;
 4. popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych;
 5. pomoc Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w realizowaniu funkcji palcówki w podnoszeniu jakości pracy;
 6. organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz Przedszkola;
 7. wzbogacanie wyposażenia Przedszkola;
 8. organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między Rodzicami;
 9. pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do Przedszkola;
 10. udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej 
  i sportowej dzieci;
 11. wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu;
 12. rozwijanie z pomocą Rady Pedagogicznej poradnictwa wychowawczego dla Rodziców;
 13. udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny, ładu 
  i porządku w placówce;
 14. pobierania danych personalnych w postaci deklaracji rodzica o gotowości do dokonywania ustalonych składek;
 15. opracowania deklaracji rodzica z minimalną ilością danych osobowych do rozliczeń
 16. wykazania zasad gromadzenia danych osobowych i ich zabezpieczania: papierowych dokumentów oraz nośników elektronicznych;
 17. przypisania odpowiedzialności osobowej za wyżej wymienione działania;
 18. stosowania przepisów prawa RODO i UODO w Polsce;
 19. uchwalanie Regulaminu Rady rodziców,
 20. uchwalanie preliminarza budżetowego Rady rodziców na dany rok szkolny,
 21. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2; Ustawy Prawo Oświaty (Dz.U. nr 59 z 2017 r.),
 22. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola,
 23. opiniowanie ewentualnych projektów, innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla Przedszkola,
 24. współpraca z innymi organami Przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych 
  z bieżącym funkcjonowaniem Przedszkola.
 • Rada rodziców ponadto może:
 • występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem 
  o zadbanie i dokonanie oceny działalności Przedszkola, jego Dyrektora lub nauczyciela. Wnioski kierowane przez Radę mają dla organu charakter wiążący,
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców,
 • dokonywać wyboru swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola.

V. Postanowienia Rady rodziców

§12

 1. Posiedzenia Rady rodziców odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, ustalonym na pierwszym posiedzeniu Rady.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady rodziców zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
 3. Posiedzenie Rady rodziców mogą również być zwoływane w każdym czasie, 
  z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora Przedszkola lub Rady Pedagogicznej.

§13

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady rodziców jest obowiązkiem Przewodniczącego Rady. Członkowie Rady rodziców otrzymują projekt porządku obrad na 7 dni przed posiedzeniem Rady.
 2. Posiedzenia Rady rodziców prowadzone są przez Przewodniczącego.
 3. W posiedzeniach Rady rodziców może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor Przedszkola lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 4. Posiedzenia Rady rodziców są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.
 5. Jeśli na posiedzeniach rady będę uczestniczyły osoby trzecie (z wyłączeniem kadry Przedszkola nr 67), każda z osób zobligowana jest do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności danych osobowych oraz tajemnic prawem chronionych zgodnie z RODO i innymi przepisami.

§14

 1. Posiedzenia Rady rodziców są protokołowane.
 2. Protokoły posiedzeń Rady rodziców są sporządzane przez Sekretarza oraz opatrzone podpisami Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza.

VI. Tryb podejmowania uchwał

§15

 1. Uchwały Rady rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§16

 1. Uchwały Rady rodziców numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§17

 1. Opinie Rady rodziców wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VII. Prawa i obowiązki prezydium i członków Rady rodziców

§18

 1. Zadaniem Przewodniczącego Rady rodziców jest:
 2. kierowanie całokształtem prac Rady rodziców,
 3. pracowanie projektu planu wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, 
  z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy Przedszkola,
 4. współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy,
 5. zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady rodziców,
 6. kierowanie działalnością finansową Rady rodziców,
 7. przekazywanie Dyrektorowi opinii i postulatów Rady rodziców dotyczących działalności przedszkola.
 • Zadaniem Zastępcy Przewodniczącego Rady rodziców jest:
 • przejecie obowiązków Przewodniczącego Rady każdorazowo podczas jego nieobecności.
 • Zadaniem skarbnika Rady rodziców jest:
 • czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady rodziców,
 • sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady rodziców, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty,
 • podawanie do wiadomości ogółowi rodziców stanu operacji finansowych Rady, każdorazowo na życzenie rodziców
 • Zadaniem Sekretarza jest:
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń prezydium Rady rodziców,
 • załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością Rady rodziców.
 • Zadaniem Komisji Rewizyjnej Rady rodziców jest:
 • dokonywanie raz do roku kontroli dokumentów finansowych, stanu gotówki 
  w kasie Rady rodziców i zdawanie sprawozdania na forum rady oraz informowanie 
  o tym ogółu rodziców,
 • kontrolowanie raz w roku działalności finansowo – gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.
 • Członkowie Rady rodziców mają prawo:
 • dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją 
  i przebiegiem procesu dydaktyczno–wychowawczo–opiekuńczego, z wyłączeniem informacji i dokumentów uznanych za poufne lub dotyczących spraw personalnych,
 • wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach Przedszkola,
 • głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę rodziców,
 • członkowie Rady rodziców mają obowiązek aktywnego uczestnictwa 
  w posiedzeniach i pracach Rady.

VIII. Zasady działalności finansowej Rady rodziców

§19

 1. Rada rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową przedszkola.
 2. Fundusze Rady rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz darowizn lub sponsoringu.
 3. Ustaloną składkę rodzice wpłacają comiesięcznie, wraz z pozostałymi opłatami za przedszkole tj. do każdego 10 dnia miesiąca.
 4. Pieniądze przyjmowane są na rachunek bankowy Rady rodziców.
 5. Fundusze Rady rodziców rozliczane są poprzez raporty kasowe.
 6. Rada rodziców ustala roczny plan finansowy wydatków tzw. Preliminarz.
 7. Rada rodziców upoważnia Przewodniczącego Rady rodziców oraz Skarbnika do wydatkowania funduszy zgromadzonych na rachunku bankowym Rady rodziców zgodnie z zatwierdzonym rocznym Preliminarzem.
 8. Przewodniczący Rady rodziców wraz ze Skarbnikiem Rady rodziców mogą bez zwoływania Prezydium Rady rodziców dokonać wydatkowania pieniędzy niezaplanowanych w Preliminarzu – do kwoty w sumie 3 tyś zł w trakcie kadencji. 
 9. Wolne środki przechodzące na kolejny rok szkolny powinny zostać na rachunku bankowym Rady rodziców i na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym, Rada rodziców podejmuje uchwałę o wydatkowaniu pozostałych środków finansowych.

§20

 1. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada rodziców 
  w planie finansowym wydatków (Preliminarzu).

§21

 1. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza Skarbnik Rady rodziców.

§22

 1. Protokoły finansowe z wydatków Rady rodziców sporządzane zostaną do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Protokół podpisywany jest przez Skarbnika Rady rodziców oraz zatwierdzany przez Przewodniczącego Rady rodziców.

IX. Postanowienia końcowe

§ 23

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady rodziców.
 2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonane na wniosek każdego z członków Rady rodziców, podjęte większością głosów.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.