STATUT PRZEDSZKOLA NR 67
„SŁUŻEWIACZEK”

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 694).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz.356).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 2017 r., poz.1147).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).
 6. Niniejszy Statut

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Przedszkole zapewnia w szczególności: 
  a) bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
  b) rekrutację  dzieci w oparciu o zasadę powszechnej  dostępności,
  c) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
  d) opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednio do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości przedszkola w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.
  e) wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli
  f) kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialności za swoje czyny.
 2. Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 4. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Sonaty 6a.
 5. Nadany numer przez organ prowadzący  Nr 67.
 6. Przedszkolu na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców organ prowadzący nadał nazwę  „SŁUŻEWIACZEK”.
 7. Przedszkole posiada logo.
 8. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu  tj.

  Przedszkole Nr 67
  „Służewiaczek
  ul. Sonaty 6a , 02-744 Warszawa
  tel./fax 22- 843-97-10

 9. W pieczęciach i stemplach można w zależności od ich wymiaru używać wszystkich skrótów.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z  prawa oświatowego i podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
 3. Przez proces opieki wychowania, edukacji dążymy do umożliwiania dziecku odkrywania własnych możliwości i sensu działania.
 4. Stwarzamy warunki do gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
 5. Wspieramy rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy każdego dziecka, który przyczynia się do osiągnięcia przez dziecko dojrzałości do podjęcia przez dziecko nauki w szkole.
 6. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje
  a) podstawę programową dostosowując treści, metody do możliwości psychofizycznych dziecka
  b) udziela dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.
  c) dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zapewnia realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu.
  d) promuje zdrowy styl życia i przeciwdziała współczesnym zagrożeniom,
  e) tworzy sytuacje edukacyjne budujące wrażliwość dziecka poprzez działalność plastyczną, muzyczną i taneczną,
  f) pozwala eksperymentować, badać środowisko przyrodnicze,
  g) tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym i rozbudza chęć poznania innych kultur

§ 3

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola i ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści w szczególności psycholodzy, pedagodzy i logopedzi.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem w formie:
  a) zajęć specjalistycznych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym 
  b) porad i konsultacji 
  c) zajęć rozwijających uzdolnienia
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

Zostały opracowane szczegółowe zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 4

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu, oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.

Przedszkole zapewnia wychowankom stałą opiekę ze strony wszystkich pracowników.

 1. Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci;
 2. Przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem i planem zajęć;
 3. Nauczycielka zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i Ppoż.;
 4. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia. Opracowana została procedura bezpiecznej zabawy;
 5. Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;
 6. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby;
 7. Obowiązkiem nauczycielki jest obserwować, sumienne nadzorować , nie pozostawiać dzieci bez opieki, oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję, oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach choroby (temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka);
 8. Obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie dzieci z przepisami ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,
 9. Stosowanie się do regulaminu wycieczek;
 10. Karta wycieczki powinna zostać wypełniona przed wycieczką. Rodzice powinni wyrazić pisemną zgodę na wyjścia poza teren przedszkola i wycieczki;
 11. Kierownik wycieczki powinien obowiązkowo być zaopatrzony w apteczkę pierwszej pomocy;
 12. Przed wyjściem na wycieczkę należy przeprowadzić pogadankę z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa w trakcie trwania wycieczki;

§ 5

Organizacja zastępstw za nieobecnego nauczyciela

 1. Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje dyrektor.
 2. Pierwszeństwo w realizacji zastępstw ma nauczyciel pracujący w danym oddziale.
 3. Zastępstwa odnotowywane są w księdze zastępstw i potwierdzane są własnoręcznym
  podpisem osoby zastępującej nieobecnego nauczyciela.
 4. Zastępstwa są odnotowywane w dzienniku danej grupy.
 5. Praca wychowawczo-dydaktyczna w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.

§ 6

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów, lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo;
 2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną  przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną  przez nich osobę.
 3. Rodzice wypełniają oświadczenie upoważniające inne osoby do odbioru dziecka z przedszkola;
 4. W sytuacjach wyjątkowych rodzice zostawiają deklaracje dot. odbioru ich dziecka z przedszkola rano u ich nauczycielki z kompletnymi danymi osób odbierających ich dziecko.
 5. W sytuacjach losowych mają możliwość telefonicznego zgłoszenia osoby, która odbierze ich dziecko. Osoba, która będzie odbierała dziecko musi posiadać dokument tożsamości i podpisać oświadczenie o ponoszeniu odpowiedzialności za jego życie i zdrowie.
 6. Odbieranie dziecka przez Rodziców innego przedszkolaka musi być poprzedzone powiadomieniem nauczycielki przez obie strony i podpisaniem stosownego oświadczenia.
 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących odbioru dzieci przez osoby upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów nauczycielki lub inny upoważniony personel każdorazowo legitymuje osobę, która przyszła po dziecko;
 8. Oświadczenia stanowią dokumentację i znajdują się w karcie przyjęcia dziecka do przedszkola oraz w dokumentacji nauczyciela;
 9. Wywoływanie dzieci z grup odbywa się przez domofon pod nadzorem dozorcy lub starszej woźnej . Nauczyciel w sali na monitorze obserwuje osobę, która ma odebrać dziecko. Dziecko wychodzące ubiera się w szatni pod opieką starszej woźnej lub dozorcy i wychodzi do rodzica. Opracowana została procedura bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;
 10. Każdy pracownik ma obowiązek natychmiastowego reagowania na zagrożenia;
 11. Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny 17:30;

W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola do godz. 17:30:

Nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców, prawnych opiekunów dziecka.
Pozostaje z dzieckiem do chwili jego odebrania.
W przypadku braku kontaktu z rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka nauczyciel powiadamia dyrektora placówki a następnie powiadamia Policję.

§ 7

Organizacja zajęć dodatkowych

 1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe
 2. Zajęcia realizowane są z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,         
 3. Zajęcia dostępne są dla każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola. Prowadzą je specjaliści z wymaganymi uprawnieniami, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć.
 4. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 § 8

Organami Przedszkola są :

 1. Dyrektor przedszkola
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym regulaminem.

§ 9

DYREKTOR

Wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący:

 1. Planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę przedszkola zgodnie z przepisami prawa oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.
 2. Współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 3. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu , a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem. 
 4. Uprawniony jest do wydawania decyzji administracyjnych.
 5. Decyduje o:
 • Powołaniu komisji, jeżeli zaistnieje taka konieczność.
 • Przyjęciu dziecka do przedszkola.
 • Powołaniu komisji rekrutacyjnej.
 • Rozpatrzeniu odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej dotyczącej przyjęcia kandydatów na wychowanków.
 • Skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej.
 • Nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego.

Dyrektor organizuje i kieruje procesem wychowawczo – dydaktycznym i opiekuńczym stwarzając warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz odpowiada za jego poziom:

 1. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną , Radą Rodziców, rodzicami;
 2. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;
 3. Przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej;
 4. Wstrzymuje niezgodne z prawem uchwały Rady Pedagogicznej, zawiadamiając o tym stosowne organy;
 5. Udziela informacji o działalności wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola Radzie Rodziców;
 6. Dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego;
 7. Ustala z Radą Pedagogiczną przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 8. Zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielowi ubiegającemu się o awans zawodowy;
 9. Zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli;
 10. Ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu;
 11. Z liderem WDN opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 12. Organizuje pomoc psychologiczno –pedagogiczną w formach określonych w przepisach prawa;
 13. Realizuje zalecenia wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju wychowanka przedszkola, w tym, w porozumieniu z organem prowadzącym;
 14. Inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
 15. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy;
 16. Ocenia pracę nauczycieli;
 17. Opracowuje program poprawy efektywności kształcenia i wychowania w przypadku stwierdzenia przez KO niedostatecznych efektów;
 18. Nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
 19. Przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 20. Realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji stanowiących zgodnie zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole;
 21. Wyraża zgodę na podjęcie na terenie przedszkola działań przez instytucje i stowarzyszenia; stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy;
 22. Współdziała jeśli zachodzi taka potrzeba ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli;
 23. Odpowiada za kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy  i stosunków pracowniczych;
 24. Odpowiada za kontrolę zarządczą w jednostce.

Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:

 1. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych  pracowników przedszkola;
 2. Przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
 3. Występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
 4. Zapewniania odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. Organizuje prace w przedszkolu, opracowuje regulamin pracy zgodny z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela;
 6. Opracowuje projekt arkusza organizacyjnego przedszkola;
 7. Administruje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 8. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 9. Opracowuje projekt planu finansowego, przedstawia projekt do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych;
 10. Właściwie gospodaruje mieniem przedszkola;
 11. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą przedszkola;
 12. Załatwia sprawy osobowe pracowników;
 13. Organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkola;
 14. Organizuje okresowe przeglądy techniczne obiektu oraz prace konserwacyjno – remontowe;
 15. Zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;
 16. Określa zakres odpowiedzialności  materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy;
 17. Współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w placówce w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;
 18. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem współdziałania organów przedszkola poprzez umożliwienie systematycznych spotkań przedstawicieli tych organów, podanie do wiadomości stosownych uchwał oraz umożliwienie stałych kontaktów organów placówki nie naruszając ich autonomii;
 19. Uzgadnia okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania ich w przyszłości;
 20. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

§ 10

RADA  PEDAGOGICZNA

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się według harmonogramu ujętym w rocznym planie nadzoru pedagogicznego. W miarę potrzeb zwoływane są nadzwyczajne zebrania Rady Pedagogicznej.
 5. Mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady.
 6. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą również brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady
 7. Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola.
  Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 11

RADA  RODZICÓW

Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola:

 1. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola: rodzice do pracy w Radzie zostają wyłonieni podczas pierwszego zebrania w nowym roku szkolnym w poszczególnych grupach.
 2. Współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 3. Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci.
 4. Zasady tworzenia Rady Rodziców określone są w ordynacji wyborczej;
 5. Ustala regulamin swojej działalności , który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 6. Posiada pełnomocnictwo rodziców poszczególnych grup wiekowych do reprezentowania ich spraw i współpracy z Dyrektorem przedszkola i Radą
 7. Pedagogiczną, organem prowadzącym i nadzorującym.
 8. Zapoznaje się z planem  wychowawczo- profilaktycznym przedszkola.
 9. Opiniuje  projekt planu finansowego.
 10. Opiniuje  zgodę dyrektora przedszkola na działanie stowarzyszeń i innych organizacji na terenie przedszkola.
 11. Wybiera w drodze tajnego głosowania przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
 12. Wyraża opinię o pracy nauczyciela, który ubiega się o kolejny stopień awansu zawodowego.
 13. Może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej przedszkola oraz organu prowadzącego nadzór pedagogiczny z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 14. Może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela.
 15. Opracowuje Regulamin Rady Rodziców.
 16. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa  wyżej wymieniony Regulamin
 17. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli , szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.

Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu właściwego wykonywania kompetencji określonych w statucie, zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami.
Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor uwzględniając zakresy kompetencji organów

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców dążą do polubownego załatwiania sporów.

Tryb rozwiązywania sporów:

W przypadku zaistnienia sporów, w których stroną jest dyrektor powołany jest zespół mediacyjny w składzie:

 1. Jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 2. Jeden przedstawiciel Rady Rodziców
 3. Mediator

Zespół podejmuje decyzję w trybie głosowania.

Od decyzji zespołu mediacyjnego przysługuje prawo odwołania do organu prowadzącego przedszkole i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY  PRZEDSZKOLA

§ 12

 1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do ilości dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczbę oddziałów, rodzaj, czas ich pracy
 2. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola, uwzględniając przepisy prawa i po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.
 3. Zatwierdza go organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 4. Rekrutacja wychowanków na dany rok szkolny prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego na podstawie obowiązujących przepisów prawa przyjętych przez Miasto Stołeczne Warszawa.
 5. W przedszkolu znajduje się szczegółowy Regulamin Rekrutacji.

§ 13

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 2. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom  zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
 3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) prowadził oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
 4. W przypadku przyjęcia dzieci z potrzebami kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne, pomoc nauczyciela oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.
 5. Przedszkole posiada 100 miejsc dla dzieci. W przypadku decyzji organu prowadzącego liczba miejsc może ulec zmianie.
 6. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.
 7. Przedszkole nie posiada oddziałów integracyjnych.
 8. Przedszkole nie jest przedszkolem specjalnym.
 9. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 10. Na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia może być zorganizowana nauka religii w oparciu o odrębne przepisy. Przedszkole organizuje naukę religii dla grupy dzieci nie mniejszej niż 7 wychowanków.

PRACA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNA I OPIEKUŃCZA

§ 14

 1. Prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego, programy własne wynikające z potrzeb przedszkola i mające pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola.
 2. Integralnym elementem działalności przedszkola jest innowacja.
 3. Dopuszczone do użytku programy stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

§ 15

 1. Organizację określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Dzieci czasowo niesprawne np. unieruchomione gipsem mogą przychodzić do przedszkola po uzyskaniu zgody nauczycielki, której powierzona jest opieka nad tym dzieckiem.
 3. W przypadku sygnalizowania przez dziecko złego samopoczucia, rodzic będzie natychmiastowo powiadamiany i poproszony o odbiór dziecka z przedszkola.
 4. Zobowiązuje się rodziców do zgłaszania każdorazowej zmiany telefonu do natychmiastowego kontaktu.

Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, zajęcia dydaktyczne, czynności samoobsługowe, zabawy swobodne, praca indywidualna oraz  pobyt w ogrodzie.

PODSTAWA PROGRAMOWA REALIZOWANA JEST W CIĄGU CAŁEGO DNIA

W okresie wiosenno – letnim pobyt na powietrzu jest przedłużony
przez przeniesienie niektórych zajęć i zabaw na teren ogrodu.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem  potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowe rozkłady dnia umieszczone są w dziennikach zajęć poszczególnych oddziałów.

§ 16

 1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole posiada:
  a) sale zabaw i zajęć wyposażone w zabawki i sprzęt zgodnie z wymogami bhp i ppoż.
  b) pokój nauczycielski do spotkań Rady Pedagogicznej, indywidualnych konsultacji z rodzicami oraz spotkań Rady Rodziców
  c) gabinet dla logopedy i psychologa, w którym prowadzone są konsultacje z rodzicami i zajęcia z dziećmi;
  d) magazyny i pomieszczenia gospodarczo – administracyjne.
  e) teren przedszkolny z urządzeniami rekreacyjnymi umożliwiającymi realizację zajęć na powietrzu oraz prowadzenie obserwacji przyrodniczych.
 2. Aranżacja wnętrza każdego oddziału wspiera proces realizacji celów i zadań przedszkola.
 3. W każdym oddziale funkcjonują zorganizowane stałe i czasowe kąciki zainteresowań. Stałe kąciki zainteresowań to: kącik czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy.
 4. Kąciki zainteresowań czasowe łączą się z omawianą tematyką, aktualnymi świętami lub ze specyfiką przedszkola, np. ekologią, tradycją regionu, problematyką zdrowia.
 5. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z bezpiecznego ogrodu  przedszkolnego. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie, w którym organizowane są zajęcia.
 6. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci , ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 7. Organizowanie wycieczek , spacerów i innych form rekreacji reguluje regulamin wycieczek.
 8. W celu rozwijania wrażliwości dziecka i wprowadzania go w świat wartości estetycznych , organizowanie są cyklicznie teatrzyki.
 9. Przedszkole organizuje również koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami kultury i sztuki.
 10. Dzieci rozwijają sprawność fizyczną w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku jak i na świeżym powietrzu.
 11. Organizowane są warsztaty muzealne, pikniki, spotkania integracyjne.
  W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym dzieci uczestniczą w imprezach organizowanych przez Narodowy Instytut Audiowizualny, Służewski Dom Kultury, Bibliotekę Publiczną im. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów.
 12. Dzieci uczestniczą w imprezach organizowanych na terenie dzielnicy- konkursach, olimpiadach.
 13. Galeria „Służewiaczek” jest miejscem prezentowania zdolności umiejętności i zainteresowań przedszkolaków.

§ 17

CZAS  PRACY  PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. O ustalenie przerwy w pracy przedszkola wnioskuje Dyrektor i Rada Rodziców. 
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni 
w tygodniu, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:00  do  17:30  za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 8.00.
 4. Dopuszcza się w okresie ferii, w okresach przedświątecznych, w przypadku małej liczby dzieci i absencji nauczycieli, łączenie oddziałów i funkcjonowanie przedszkola na zasadzie dyżuru.

Przedszkole jest nieczynne:

 1. W soboty i niedziele
 2. We wszystkie święta państwowe ustawowo wolne od pracy;
 3. Podczas letniej przerwy wakacyjnej z wyjątkiem pełnienia dyżuru zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego;
 4. O zamknięciu przedszkola w jakikolwiek inny dzień uzgodniony z organem prowadzącym, rodzice zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej.

§ 18

ZASADY ODPŁATNOŚCI

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa organ prowadzący.

 1. Przedszkole organizuje trzy posiłki podstawowe: śniadanie, obiad, podwieczorek, dopuszczalna jest możliwość rozszerzenia ilości posiłków.
 2. Przedszkole nie prowadzi diet żywieniowych.
 3. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu  z organem prowadzącym.
 4. Opłaty za żywienie wnoszone są z góry w dniach uzgodnionych z rodzicami do 10-tego każdego miesiąca na wyznaczone rachunki bankowe.
 5. Odpisy za dni nieobecne sporządzane są z dołu za każdy dzień zgłoszonej nieobecności.
 6. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest Dyrektor przedszkola a wnioskującym rodzic dziecka.
 7. Kierownik gospodarczy przesyła drogą elektroniczną informację o wysokości opłat w danym miesiącu.

Odpłatność za przedszkole obejmuje:

 • żywienie dzieci.   
 • żywienie personelu, opłaty wnoszone indywidualnie przez osoby korzystające z posiłków.
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kucharza i pomocy kuchennej korzystają z wyżywienia na równych z innymi warunkach.
 • wpłaty na rzecz Rady Rodziców zgodnie z deklaracjami złożonymi przez rodziców.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA

§ 19

 1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
 4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:
 • sumienne i staranne wykonywanie pracy;
 • przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce;
 • przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
 • dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia;
 • przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego

§ 20

NAUCZYCIEL

 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo, troską o ich zdrowie i poszanowanie godności osobistej dziecka.
 2. Nauczyciel planuje i prowadzi prace wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.
 3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.
 4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.
 6. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 7. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:
  a) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści,
  b) wspólne opracowanie szczegółów kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo –edukacyjnej,
  c) organizowanie wewnątrz-przedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
  d) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
  e) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu własnych programów wychowania przedszkolnego
 8. Inne zadania nauczycieli:
  1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
  2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
  3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,
  4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
  5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
  7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci,
  8) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  9) realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących, 
  10) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, 
  11) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
  12) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  13) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,
  14) współpraca z nauczycielami zajęć dodatkowych,
  15) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej,
  16) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:
  a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
  b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka, 
  c) włączenia ich w działalność przedszkola, 
  17) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy,
  18) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,
  19) udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej,
  20) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
 9. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem jest:
  a) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu,
  b) przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian w statucie.
 10. Opracowanie we współpracy z rodzicami rocznego planu współdziałania w oddziale  w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, prowadzenia pedagogizacji rodziców, udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 11. Diagnozowanie umiejętności i monitorowanie efektów prowadzonej pracy wychowawczo-dydaktycznej – ewaluacja skuteczności zaplanowanych oddziaływań
 12. Korzystanie w swojej pracy z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek, instytucji naukowo-oświatowych.

§ 21

ZAKRES CZYNNOŚCI PSYCHOLOGA PRZEDSZKOLNEGO:

 1. Przeprowadzenie badań psychologicznych dzieci wytypowanych drogą obserwacji, badań sondażowych itp. skierowanych przez przedszkole, zgłoszonych przez rodziców i ustalenie na ich podstawie diagnozy psychologicznej.
 2. Udzielanie rodzicom pomocy poprzez:
  a) udzielanie porad wychowawczych i dydaktycznych,
  b) kierowanie w razie potrzeby do innych specjalistów,
  c) kierowanie w razie potrzeby do innych placówek specjalistycznych resortu oświaty i zdrowia,
  d) prowadzenie okresowych rozmów terapeutycznych.
 3. Udzielanie nauczycielkom pomocy poprzez:
  a) informowanie o wynikach przeprowadzonych badań i podjętych formach pomocy, za zgodą rodziców,
  b) w uzasadnionych przypadkach i za zgodą rodziców przekazywanie pisemnych diagnoz psychologicznych oraz wskazówek odnośnie pracy i postępowania z dzieckiem,
  c) konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych,
  d) udział w problemowych radach pedagogicznych na życzenie przedszkola,
  e) kwalifikowanie na zajęcia terapeutyczne i inne formy pomocy,
  f) prowadzenie zajęć terapeutycznych (indywidualnych i grupowych) z dziećmi zgodnie z posiadanym przygotowaniem,
  g) przygotowanie dokumentacji psychologicznej (w tym badań psychologicznych i opinii od wychowawcy),
  h) współudział w diagnozowaniu dzieci,
  i) współorganizowanie i udział w pedagogizacji: rodziców oraz nauczycieli poprzez prelekcje, wykłady,
  j) prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
  k) dziennika zajęć,
  l) indywidualnych teczek badanych dzieci.

§ 22

ZAKRES CZYNNOŚCI LOGOPEDY:

 1. przegląd dzieci pod kątem poprawności wymowy,
 2. wytypowanie dzieci do pracy indywidualnej,
 3. diagnoza dzieci pod kątem wad wymowy – w miarę potrzeb np. na prośbę 
  nauczycielki, rodzica
 4. prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi,
 • stały kontakt z rodzicami dzieci wymagających intensywnych ćwiczeń –
  instruktaż do pracy w domu
 • instruktaż dla nauczycielek dotyczący prostych (podstawowych) ćwiczeń
  logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny
 • instruktaż do pracy w domu dla rodziców dzieci na prośbę rodzica,
 • prowadzenie (np. raz w miesiącu) profilaktyki ćwiczeń logopedycznych we
  wszystkich grupach przedszkolnych,
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
 • udział w pracach zespołu wspomagania,
 • konsultacje z psychologiem opiekującym się placówką,
 • kierowanie do poradni i innej placówki specjalistycznej dzieci z wielorakimi
  zaburzeniami lub bardzo poważnymi wadami mowy,
 • organizowanie i opieka nad gabinetem logopedycznym,
 • organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli, rodziców dotyczących 
  rozwoju mowy
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji (dziennik, karty indywidualne dzieci),
 • udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych oraz szkoleniach doskonalących własny warsztat pracy,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora placówki.

§ 23

 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci
  zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania ich dziecka,
  1) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
  2) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną,
  3) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

 2. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:
  1) plany racy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału, z wyprzedzeniem jednotygodniowym,
  2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,
  3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym,
  4) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich,

 3. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci poprzez:
  1) wywiad z rodzicem i dzieckiem,
  2) kartę pracy indywidualnej
  3) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

 4. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną m.in. z :
  1) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 8 w Warszawie
  2) Ośrodkiem Pomocy Społecznej Filia nr II ul. Bałuckiego 5 w Warszawie

§ 24

Pracownicy administracji i obsługi

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Zapewniają oni sprawne funkcjonowanie przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia  w czystości i porządku.
 2. Pracownicy obsługi w ramach swoich kompetencji włączani są w realizację zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych realizowanych w przedszkolu a w szczególności dotyczących stosowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przebywających w przedszkolu.
 3. Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 4. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
 • dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej
 • przestrzeganie zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku – wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 • stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • uprzejme i życzliwe zachowanie w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 • przestrzeganie zasad dyscypliny pracy;
 • prowadzenie stosownej dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji  i obsługi  oraz ich szczegółowe zadania znajdują się w teczce akt osobowych.

Pracownicy obsługi i administracji przedszkola są zobowiązani do:

 1. jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.;
 2. przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie;
 3. dbanie o bezpieczeństwo wychowanków;
 4. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i prawa pracy;
 5. taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki, wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów;
 6. współpracy z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci;
 7. sumiennego wykonywania obowiązków służbowych;
 8. troski o ład, porządek oraz mienie przedszkola.

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE I ICH RODZICE

§ 25

RODZICE

 1. Rodzice mają prawo do:
  zapoznania się ze statutem, programem oraz zadaniami wynikającymi z planów   pracy w danym roku;
  Wybierania przedstawicieli do Rady Rodziców
  rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania  w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi do jego indywidualnego rozwoju;
  uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
  uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, logopedy, psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
  wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
  wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – Radę Rodziców.
  Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymywać na zakończenie roku szkolnego dyplomy pochwalne Dyrektora i Rady Rodziców.

 2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  1)
   przestrzeganie niniejszego statutu,
  2) udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka mającej wpływ na jego bezpieczeństwo,
  3) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory oraz ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych,
  4) interesowanie się pracą przedszkola, współpraca z nauczycielkami,
  5) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
  6) zapoznawanie się z treścią ogłoszeń oraz komunikatów znajdujących się na tablicy informacyjnej i stronie internetowej przedszkola,
  7) pomoc w ulepszaniu warunków pracy przedszkola i podnoszeniu jakości,
  8) przestrzeganie rozkładu dnia,
  9) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów, osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,
  10) terminowe uiszczanie opłat,
  11) zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia,
  12) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

 3. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
  1) zebrania ogólne;
  2) zebrania organizacyjne w miarę potrzeb w poszczególnych oddziałach wiekowych;
  3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, logopedą;
  4) zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci;
  5) kąciki informacyjne dla rodziców, informacje z zakresu psychologii, pedagogiki wywieszane na tablicy w formie ulotek;
  6) zajęcia otwarte;
  7) konsultacje w miarę bieżących potrzeb;
  8) dni otwarte z rodzicami raz w miesiącu – zgodnie z ustalonymi grafikami
  9) pomoc w organizacji wycieczek;
  10) pomoc w organizacji imprez przedszkolnych oraz udział w nich;
  11) wspólne seminaria, warsztaty, pogadanki tematyczne dotyczące zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych;
  12) podejmowanie wspólnie z nauczycielami działań mających na celu wzbogacenie i doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne

 4. Zasady  przepływu informacji:
  1)
   strona internetowa przedszkola;
  2) zebrania informacyjne, ogólne, grupowe;
  3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, logopedą na życzenie rodzica;
  4) informacje na temat dziecka mogą być przekazywane wyłącznie przez nauczycielki pracujące w oddziale, do którego uczęszcza dziecko. Nauczycielki informacje na temat dziecka przekazują tylko rodzicom lub prawnym opiekunom;
  5) Informacje przekazywane są przez inne osoby zatrudnione w przedszkolu: dyrektor, logopeda, psycholog, instruktorzy prowadzący zajęcia dodatkowe (w zakresie dotyczącym ich zajęć);

WYCHOWANKOWIE  PRZEDSZKOLA

§ 26

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat z zastrzeżeniem ust.2
 2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
 3. Do przedszkola może zostać przyjęte dziecko które ukończyło 2,5 roku.
 4. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 5. Obowiązek, o którym mowa rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 6. Dzieci w wieku 3,4 i 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Dziecko uzyskuje prawo z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.
 7. Dzieci nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

§ 27

Warunki pobytu zapewniające bezpieczeństwo

 1. W celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa w przedszkolu zainstalowany jest system monitoringu. Rodzice posiadają karty dostępu. Przedszkole posiada certyfikat „Bezpieczne przedszkole”.
 2. Dla zapewnienia właściwych warunków pobytu dziecka w przedszkolu, przed rozpoczęciem roku szkolnego i po przerwie trwającej co najmniej 14 dni przeprowadza się kontrolę pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków w placówce zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
 3. Przedszkole dbając o bezpieczny pobyt dziecka ustala, że:
  a) do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób;
  b) w przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody rodziców
  c) nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.            
  d) nauczyciel grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby – telefonicznie lub osobiście.

§ 28

 1. Prawa dziecka
  Dziecko przebywające w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w szczególności ma prawo do:

  a) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  b) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
  c) akceptacji takim jakie jest,
  d) swobody myśli, sumienia i wyznania, swobodnego wyrażania swoich poglądów i potrzeb zgodnie z przyjętymi normami etycznymi,
  e) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, krzywdy lub 
  zaniedbania bądź złego traktowania,
  f) rozwoju osobowości, talentu, zainteresowań, zdolności umysłowych i fizycznych poprzez wielostronne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego je świata,
  g) poszanowania jego godności i wartości,
  h) otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce,
  i) wypoczynku i czasu wolnego,
  j) do uczestnictwa w zabawach, zajęciach stosownych do jego wieku i możliwości,
  k) ochrony sfery jego życia prywatnego.

 2. Obowiązki
  a) 
  Zachowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego;
  b) Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości
  c) Stosowania się do przyjętych wewnątrz-oddziałowych umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia 
  w grupie dziecięcej.
  d) Dbanie o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

Procedura postępowania przy skreśleniu  z listy wychowanków

§ 29

Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji gdy:

 1. dziecko jest nieobecne w przedszkolu przez okres 1 miesiąca bez usprawiedliwienia;
 2. gdy rodzic zalega z płatnościami za przedszkole (powyżej jednego miesiąca)
 3. dziecko stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami;
 4. rodzice dziecka nie stosują się do postanowień niniejszego statutu m.in. dotyczącego rozkładu dnia w przedszkolu (godziny przyprowadzania i odbierania dziecka);
 5. skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor  stosując poniższą procedurę:

 1. Wysyłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,
 2. Wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności,
 3. Ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje Dyrektora, psychologa z rodzicami.
 4. Zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. OPS, PPP)
 5. Przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,
 6. Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,
 7. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej
 8. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 30

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.
 2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
  a) umieszczenie na stronie Internetowej przedszkola;
  b) udostępnianie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola
 3. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
 6. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mogą wyrazić zgodę na ubezpieczenie dziecka, przy dokonaniu takiego wyboru pokrywają koszty.

Traci moc statut uchwalony i podpisany przez Radę Pedagogiczną w dniu 10.02.2016 r.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

Członkowie Rady Pedagogicznej
Dyrektor przedszkola
Przewodniczący Rady Rodziców

Warszawa, dnia 01.12.2017 r.

Zmiany do statutu maj 2018 rok:

https://sluzewiaczek.pl/wp-content/uploads/2021/04/Statut-P67-zmiany-2018-rok-maj.pdf

Zmiany do statutu wrzesień 2020 rok:

https://sluzewiaczek.pl/wp-content/uploads/2021/04/Statut-P67-zmiany-2020-rok-wrzesien.pdf