STATUT

Przedszkole Nr 67

„Służewiaczek”

Warszawa

ul. Sonaty 6a

Zaopiniowała:

Rada Pedagogiczna:

wrzesień 2022 r.

STATUT PRZEDSZKOLA Nr 67

w Warszawie przy ul. Sonaty 6a

Tekst jednolity z dn. 30.08.2022 r.

Przedszkole Nr 67 działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1078,1287 z późn. zm.) wraz z obowiązującymi rozporządzeniami wynikającymi z prawa oświatowego
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1491 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 987 z późn. zm.)
 • Aktu założycielskiego.
 • Niniejszego Statutu.

SPIS TREŚCI

Rozdział I      Postanowienia Ogólne……………………………………………………………………. 4

Rozdział II     Cele i zadania przedszkola……………………………………………………………… 5

Rozdział III    Organy przedszkola………………………………………………………………………. 9

Rozdział IV    Organizacja przedszkola………………………………………………………………. 16

Rozdział V      Zasady finansowania przedszkola…………………………………………………. 19

Rozdział VI     Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola…………………………………… 21

Rozdział VII     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna…………………………………………. 25

Rozdział VIII    Współdziałanie z rodzicami……………………………………………………….. 28

Rozdział IX     Wychowankowie przedszkola……………………………………………………… 30

Rozdział X       Postanowienia końcowe……………………………………………………………… 33

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Przedszkole Nr 67, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem działającym  jako  jednostka budżetowa.

Organem prowadzącym jest:

Miasto Stołeczne Warszawa

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje:

Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32

Nazwa  przedszkola  zawiera informacje:

 1. przedszkole  publiczne  ogólnodostępne;
 2. ustalony  przez  organ  prowadzący  numer  Przedszkola  – to  Nr 67;
 3. przedszkole ma  nadaną  nazwę” Służewiaczek”;
 4. posiada hymn przedszkolny;
 5. przedszkole Nr 67 ma siedzibę przy ul.Sonaty 6a , 02-744 Warszawa;
 6. w przedszkolu  Nr 67 obowiązującym językiem jest język polski;
 7. przedszkole Nr 67 jest samodzielną jednostką budżetową;
 8. przedszkole Nr 67 nie wchodzi w skład zespołu szkół;.
 9. nazwa  przedszkola używana  jest  w  pełnym  brzmieniu:
PRZEDSZKOLE  Nr  67
„Służewiaczek”

ul. Sonaty 6a

02-744 Warszawa

tel. (22) 843-97-10

NIP: 5211556062

e-mail: p67@eduwarszawa.pl

 1.  Przedszkole Nr 67 nie jest przedszkolem integracyjnym;
 2.  Przedszkole Nr 67używa pieczęci podłużnej w brzmieniu jak wyżej.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. przedszkolu  – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 67„Służewiaczek”
 2. nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego przedszkola;
 3. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 4. dzieciach  – należy przez to rozumieć również wychowanków przedszkola, o którym mowa w § 1 ust. 1;
 5. dyrektorze przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Nr 67 „Służewiaczek”
 6.  ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 7. karcie nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 8. ustawie prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

 1. Cele i zadania przedszkola:
 2. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizacje warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeni w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju
 3. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczucia bezpieczeństwa
 4. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych
 5. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyśpieszony
 6. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań
 7. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie
 8. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 9. Przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 10. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 11. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielna eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 12. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 13. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za zródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 14. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze. Oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 15. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju
 16. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągniecia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcia nauki w szkole.
 17. Organizowanie zajęć- zgodnie z potrzebami- umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego- kaszubskiego.
 18. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

Przedszkole zapewnia dzieciom:

 • realizację celów i zadań określonych w ustawie prawo oświatowe i  o  systemie  oświaty oraz  w przepisach wydanych na ich podstawie;
 • dbałość o wszechstronny rozwój wychowanków i przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole;
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju i udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji  i bezpieczeństwa;
 • współdziałanie z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dziecka;
 • poprzez współpracę  z  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  objęcie  opieką  materialną  rodziny  w  trudnych  sytuacjach  bytowych;
 • wspomaganie  indywidualnego rozwoju dziecka;
 • kierowanie procesem wychowawczym tak, aby wyzwalać własną aktywność dziecka przejawiającą się w zabawie, twórczości plastycznej, zainteresowaniach poznawczych i rozwoju ruchowym poprzez:

–    organizowanie różnorodnych okresowych i krótkotrwałych kącików              

      zainteresowań będących miejscem wyzwalania twórczej aktywności dziecka;

 • umożliwienie dzieciom udziału w wybranej dziedzinie działalności (plastyka, sztuka teatralna, muzyka, wychowanie fizyczne);
 • stwarzanie różnorodnych sytuacji do samodzielnych doświadczeń dzieci
  w dziedzinie przyrody, techniki i sztuki;
 • organizowanie różnorodnych konkursów, olimpiad, zawodów sportowych         z udziałem rodziców;
 • preferowanie samodzielnego i twórczego myślenia oraz działanie dziecka        w zetknięciu się z problemem czy tematem;
 • prowadzenie „doświadczeń poszukujących” do ćwiczeń w liczeniu oraz kształtowania u dzieci w sposób naturalny pojęć matematycznych;
 • stwarzanie warunków do fizycznego rozwoju dziecka prowadząc gimnastykę twórczą przy muzyce;
 • rozwój zainteresowań przyrodniczych po przez kontakt z przyrodą podczas pobytu na ogrodzie przedszkolnym oraz podczas organizacji spacerów
  i wycieczek;
 • zainteresowanie dzieci światem sztuki i plastyki po przez udział w licznych działaniach i projektach plastycznych, technicznych, kulturalnych;
 • szczególną dbałość o kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu
  i w domu;
 • wspomaganie w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dziecka o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troskę o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcenie do uczestnictwa
  w zabawach i grach sportowych.

Przedszkole zapewnia rodzicom:

 • przekazanie pełnej i rzetelnej informacji o postępach dziecka, uzgadnianie kierunków i zakresu działań wspomagających i wychowawczych;
 • pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej;
 • wspomaganie w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole;
 • możliwość spotkań indywidualnych z nauczycielami i specjalistami;
 • możliwość czynnego udziału w życiu przedszkola (zajęcia otwarte, warsztaty edukacyjne, uroczystości, konkursy rodzinne, spotkania grupowe i indywidualne);

     2a) Organizacja  działalności  innowacyjnej  i  eksperymentalnej:

 • na  wniosek  rady  pedagogicznej w  przedszkolu  może  być  prowadzona  działalność  innowacyjna  i  eksperymentalna;
 • w  przedszkolu  mogą  być  realizowane  wewnętrzne programy  opracowane przez nauczycieli :
  • po dopuszczeniu programu  przez  dyrektora przedszkola na wniosek nauczyciela lub rady pedagogicznej z możliwością zasięgnięciu opinii nauczyciela metodyka wychowania przedszkolnego.
 1. Zadania nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć
  w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:
 2. przedszkole zapewnia wychowankom stałą opiekę ze strony pracowników pedagogicznych i obsługowych na czas pracy rodziców – zgodnie                           z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny;
 3. zasady sprawowania opieki w czasie pobytu dzieci w przedszkolu, oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, są omawiane z nauczycielkami na radzie pedagogicznej dotyczącej organizacji pracy w każdym roku szkolnym;
 4. zasady sprawowania opieki w czasie spacerów i wycieczek określa Regulamin Spacerów i Wycieczek dla Przedszkola Nr 67 (załącznik do statutu nr 1);
 5. dbając o właściwą opiekę oraz pełne bezpieczeństwo dzieci, przedszkole zapewnia pełną obsadę pracowników pedagogicznych i obsługi (zgodnie z arkuszem organizacyjnym zatwierdzonym przez organ prowadzący);
 6. nauczyciel opiekujący się grupą jest zobowiązany do stałej kontroli sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych ze względu na bezpieczeństwo dzieci;
 7. nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych
  jej dzieci;
 8. przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką  nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodne z programem i planem zajęć;
 9.  nauczycielka zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno
  pod  względem fizycznym, jak i psychicznym;
 10. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.;
 11. każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka  powinna skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia;
 12. nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;
 13. nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni
  w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi;
 14. obowiązkiem nauczycielki jest obserwować, sumiennie nadzorować,
  nie pozostawiać dzieci bez opieki, oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku
  w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję, oraz rodziców
  o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka);
 15. obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego
  i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów  i wycieczek z dziećmi;
 16. wycieczki i spacery poza teren powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z regulaminem  wycieczek uchwalonym przez radę pedagogiczną.

    4) Organizacja zastępstw za nieobecnego nauczyciela:

 • zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje nauczyciel w uzgodnieniu
  z dyrektorem przedszkola pracujący w oddziale, który ma pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw;
 • zastępstwa odnotowywane są  w dzienniku zajęć przedszkola;
 •  praca wychowawczo – dydaktyczna w trakcie realizacji zastępstw prowadzona
  jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.

       5) Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

 • dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią
  lub  małoletnią powyżej 13 r.ż. za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów) (Kodeks Cywilny Dz. U. Nr 16 z 1964 r., poz. 93 z póź zm.), wyszczególnioną
  w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do karty zgłoszenia. Oświadczenia stanowią dokumentację łączną z wnioskiem zgłoszeniowym dziecka
  do przedszkola i są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oświadczenia zawierają:
 • imię  i  nazwisko  osoby  upoważnionej,
 • serię  i  numer  dowodu  osobistego (legitymacji w przypadku osoby niepełnoletniej),
 • miejsce zamieszkania,
 • telefon kontaktowy,
 • imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy,
 • datę i podpisy  rodziców  lub  prawnych  opiekunów.
 • w  chwili  przyprowadzenia  dziecka, rodzice (prawni  opiekunowie  lub  osoby  upoważnione  przez  rodziców) są  zobowiązani  do  wejścia  z  dzieckiem 
  na  teren  budynku  przedszkolnego,  a  po  rozebraniu  się  dziecka  przekazanie  go  pod  opiekę  nauczycielki lub innego pracownika przedszkola;
 • wychowankowie przedszkola powinni być ubezpieczeni za zgodą rodziców                 w wybranym przez nich towarzystwie ubezpieczeniowym.
 • Organizacja zajęć dodatkowych:
 • organizowane są trzy zajęcia dodatkowe z umuzykalnienia i korektywy – gimnastyki ogólnorozwojowej, języka angielskiego.
 • zajęcia  dodatkowe  organizowane  są  dla wszystkich dzieci,

7) Przedszkole Nr 67 nie posiada oddziałów dla mniejszości narodowych i grup  etnicznych.

Rozdział III

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 4

 1. Organami  przedszkola są:
 2. Dyrektor Przedszkola
 3. Rada pedagogiczna
 4. Rada rodziców.

Szczegółowe kompetencje organów przedszkola:

ad 1a) DYREKTOR:

Dyrektor przedszkola planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę przedszkola zgodnie          z przepisami prawa oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.

 • Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych i decyduje o:
 • przyjęciu dziecka do przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przyjęciu dziecka do przedszkola w miarę wolnych miejsc w ciągu roku szkolnego,
 • skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola,            w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej w przypadkach określonych w § 19, ust.6;
 • uznaniu kwalifikacji pedagogicznych oraz merytorycznych nowo zatrudnianego nauczyciela,
 • w sprawie awansu zawodowego nauczyciel postępuje zgodnie ze zmianami w Karcie Nauczyciela od 1.09.2022r
 • Dyrektor organizuje proces wychowawczo – dydaktyczny i opiekuńczy:

     –    kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu                 jakości pracy

 • w miarę możliwości stwarza warunki organizacyjne i materialne do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych przedszkola;
  • organizuje wyposażenie przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt;
  • udziela rodzicom informacji o działalności wychowawczo – dydaktycznej
   i opiekuńczej placówki;
  • organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz umożliwia wychowankom podtrzymanie uczuć tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
  • organizuje pomoc psychologiczną i specjalistyczną dzieciom potrzebującym działań indywidualnie wspomagających;
  • sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach
   i dokonuje oceny pracy nauczyciela lub ich dorobku zawodowego w związku
   z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego;
  • nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli;
  • sporządza projekt organizacyjny przedszkola i w tym tygodniowy plan pracy nauczycieli;
  • przewodniczy radzie pedagogicznej, organizuje i prowadzi, odpowiada
   za realizację uchwał podejmowanych przez radę;
  • ustala z radą pedagogiczną przydział nauczycielom dodatkowych obowiązków;
  • dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności
  • przedkłada do zaopiniowania radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego
   i roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola;
  • składa radzie pedagogicznej sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego i planu pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie
   z obowiązującymi przepisami;
  • wyraża zgodę na podjęcie na terenie przedszkola działań przez instytucje
   i stowarzyszenia;
 • współdziała  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładami  kształcenia  nauczycieli 
  w  organizacji  praktyk  pedagogicznych;
 • współdziała z  jednostkami samorządu terytorialnego;
  • odpowiada za kształtowanie twórczej atmosfery w przedszkolu, właściwych warunków pracy; tworzy serdeczną i miłą atmosferę wśród pracowników przedszkola;
  • na wniosek rady pedagogicznej lub nauczyciela przedszkola dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego
 • Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli    i pracowników nie będących nauczycielami, prowadzi politykę kadrową oraz decyduje w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
  i innym pracownikom przedszkola;
 • wystąpienia z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
 • zapewniania odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • opracowuje i realizuje po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców plan finansowy przedszkola stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej przedszkola;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola;
 • prowadzi akta osobowe i sprawy pracownicze z tym związane;
 • organizuje przeglądy techniczne obiektu przedszkola oraz prace konserwacyjno – remontowe;
 • organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkola;
 • realizuje zadania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie
  z obowiązującym regulaminem;
 • zapewnia pomoc pracownikom w realizacji zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;
 • określa zakres obowiązków oraz zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
 • tworzy regulaminy porządkujące prace przedszkola zgodnie z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela;
 • współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi
  w placówce w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
 • zapewnia ochronę danych pracowników przedszkola, dzieci i rodziców
 • odwołuje zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w sytuacjach gdy na terenie, na którym znajduje się mogą wystąpić zdarzenia, które zagrażają zdrowiu dzieci.
 • Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i rodzicami, zawiesza zajęcia za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego powiatowego inspektora sanitarnego w sytuacji gdy ze względu na aktualną sytuację epidemiczną może być zagrożone zdrowie dzieci.

ad 1b) RADA PEDAGOGICZNA:

 • W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania
  i opieki:
 • w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni            w przedszkolu;
 • przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;
 • przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie        i porządku zebrania;
 • w zebraniach rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków rady: nauczyciele z innych przedszkoli wychowania przedszkolnego, współpracujący
  z przedszkolem pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznej, lekarze, doradca medyczny, przedstawiciele organu prowadzącego przedszkole, przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, pracownicy administracji i obsługi przedszkola.
 • rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą
  i organizacyjną przedszkola;
 • uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów.
 • Zebrania rady pedagogicznej odbywają się:
 • przed rozpoczęciem roku szkolnego – organizacyjne;
 • po półrocznej i rocznej pracy (podsumowujące), na których dyrektor przedstawia wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, oraz informuje o działalności przedszkola;
 • samokształceniowe  (przynajmniej dwa razy w roku);
 • w miarę bieżących potrzeb z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole, lub co najmniej
  ½ członków rady pedagogicznej.
 • Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów w terminie 7 dni od daty zebrania; Księga Protokołów jest podstawowym dokumentem działalności rady.
 • Protokół z zebrania rady, wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący i protokolant. Członkowie rady zobowiązani są w terminie 14 dni
  od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu; rada na następnym zebraniu decyduje o wniesieniu zgłoszonych poprawek do protokołu.
 • Zasznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę oznacza
  się następującą klauzulą: „Księga zawiera …. stron ponumerowanych od nr ….
  do nr …. Data pierwszego protokołu …………….. data ostatniego protokołu …………….. .”

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. Zatwierdzenie planów pracy przedszkola.
 2. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  w przedszkolu.
 3. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci.
 5. Ustalenie regulaminu swojej działalności.
 6. Przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz jego zmian.

 Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy:

 1. Opiniowanie dopuszczenia do użytku w przedszkolu zaproponowanego we wniosku złożonym do dyrektora przedszkola programu wychowania przedszkolnego.
 2. Opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił.
 3. Delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata
  na stanowisko dyrektora przedszkola.
 4. Opiniowanie wniosków dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
  dla nauczycieli.
 5. Wnioskowanie o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 6. Opiniowanie organizacji pracy przedszkola w tym ramowy i tygodniowy rozkład pracy.
 7. Opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola.
 8. Opiniowanie propozycji dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych /ponadwymiarowych/ zajęć dydaktycznych.
 9. Opiniowanie możliwości wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
  ze stanowiska dyrektora.
 10. Opiniowanie w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora przedszkola.
 11. Wnioskowanie o nadanie imienia przedszkolu.
 12. Wybranie przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
 13. Zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych
  dla nauczycieli.

Do podstawowych zadań rady pedagogicznej należy:

 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  w przedszkolu;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;
 • opracowanie kryteriów ocen nauczycieli;
 • składanie do dyrektora przedszkola wniosków o dopuszczenie do użytku
  w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;
 • zgłaszanie spośród swoich członków społecznego zastępcy dyrektora, jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola, przedstawicieli na zebrania rady rodziców, jednego przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny ustalonej przez dyrektora przedszkola (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego);
 • rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian                    i głosuje za jego przyjęciem w formie uchwały lub odrzuceniem;
 • rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora, jeżeli narusza on obowiązujące przepisy lub zaniedbuje swoje obowiązki.

        Przewodniczący rady jest zobowiązany do:

 • realizacji uchwał rady;
 • zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa i zarządzeń władz;
 • analizowania stopnia realizacji uchwał rady;
 • przekazywania informacji z zebrań rady rodziców i spotkań z władzami.

Członek rady pedagogicznej zobowiązany jest do:

 • czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach rady, oraz w wewnętrznym samokształceniu;
 • realizowania uchwał rady;
 • składania przed radą sprawozdań z wykonywania przydzielonych zadań;
 • nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców,
  a także nauczycieli i przestrzegania tajemnicy obrad rady.
 • rada pedagogiczna współpracuje z radą rodziców.

ad. 1c) RADA RODZICÓW:

W przedszkolu działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 • rada rodziców jest społecznie działającym organem, który współdziała
  z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci w domu i  w przedszkolu;
 • w skład rady wchodzi po dwóch przedstawicieli rad oddziałowych wybranych
  w tajnych wyborach;
 • rodzice do pracy w radzie zostają wyłonieni podczas pierwszego zebrania w nowym roku szkolnym na zabraniu ogólnym;
 • w wyborach o których mowa jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic;
 • rada rodziców uczestniczyw rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola, opiniuje w porozumieniu z radą pedagogiczną plan profilaktyczno-wychowawczy przedszkola, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci realizowany przez nauczycieli a także:
 • może zapoznawać się z projektem statutu lub projektem zmian w statucie przedszkola;
 • opiniuje plan finansowy przedszkola;
 • może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego i dyrektora z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego
  w przedszkolu (wnioski te mają dla organu charakter wiążący);
 • ma prawo do przedstawienia swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela oraz oceny pracy nauczyciela;
 • opiniuje program pracy przedszkola, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych, oraz inne sprawy istotne dla przedszkola;
 • z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan przedszkola i występuje                 z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej lub organu prowadzącego;
 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia
  lub wychowania przedszkola.
 • rada rodziców zgłasza spośród swoich członków (wg aktualnych przepisów prawa):
 • jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
 • przedstawiciela do składu komisji rozpatrującej odwołanie nauczyciela
  od oceny ustalonej przez dyrektora przedszkola;
 • w celu wspierania działalności statutowej placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł; zasady zbierania                          i wydatkowania funduszy rady rodziców  określa regulamin rady rodziców;
 • rada uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego, sekretarza i skarbnika, jeżeli prowadzi działalność finansową na terenie przedszkola;
 • zebrania rady są protokołowane w zeszycie protokołów i przechowywane w teczce akt dokumentacji kancelaryjnej;
 • dokumentacja prowadzonej działalności rady rodziców przechowywana jest na terenie przedszkola;
 • w posiedzeniach rady rodziców bierze udział z głosem doradczym dyrektor;
 • do udziału w posiedzeniach rady rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.
 • w zależności od potrzeb przedszkola jest zwoływane walne zebranie rodziców co najmniej jedno w roku,
  • kadencja rady rodziców trwa od 01 września do 30 września następnego roku.
 1. Organa przedszkola ściśle ze sobą współpracują poprzez swobodne działanie                         i podejmowanie decyzji w ramach swoich kompetencji zawartych w swoich regulaminach, a określonych ustawą o systemie oświaty, zapewniając  bieżącą  wymianę  informacji pomiędzy  organami  przedszkola, o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach na spotkaniach organizowanych na wniosek każdego z organów.
 • Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 
 • W przypadku powstania sporu między radą pedagogiczną a radą rodziców organem rozstrzygającym jest dyrektor przedszkola

        – od rozstrzygnięcia przez dyrektora każda ze stron może się odwołać do organu prowadzącego,

         – spór między dyrektorem a radą pedagogiczną lub radą rodziców rozstrzyga organ prowadzący w uzgodnieniu z organem nadzorującym.

Między organami przedszkola ustala się następujący tryb

rozwiązywania sporów:

I Dyrektor a rada pedagogiczna:

Dyrektor i rada pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwiania sporów w toku:

 1. Indywidualnych rozmów.
 2. Nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do:

 • w zakresie działalności wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej
  do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  • w zakresie spraw finansowo – administracyjnych do organu prowadzącego.

II. Dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców (rodzice).

Dyrektor- rada pedagogiczna, rada rodziców ( rodzice) powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu w toku:

 1. Indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami.
 2. Indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami z udziałem dyrektora.
 1. Indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami.
 2. Zebrania z rodzicami  na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu
  14 dni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.
 3. Zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 30 dni od złożenia wniosku
  do dyrektora przedszkola.

Rozdział IV

ORGANIZACJA  PRZEDSZKOLA

§ 5

 1. Organizacja Przedszkola Nr 67 z uwzględnieniem  przepisów § 5-7:
  Przedszkole jest przedszkolem publicznym, nieferyjnym i do realizacji celów statutowych posiada odpowiednie pomieszczenia oraz teren przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem.
 1. sale do zajęć dla poszczególnych grup /I, II, III, IV/
 2. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
 3. salę gimnastyczną,
 4. szatnię dla dzieci,
 5. pokój metodyczny, logopedyczny,
 • Dzieci mają możliwość korzystania z ogrodu przedszkolnego.
 • Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt     dzieci w ogrodzie.
 • Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie sal i ogrodu
  w sprzęt i pomoce.
 • Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa
  i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz inne imprezy dostosowuje
  się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 • Organizowanie wycieczek, spacerów i innych form rekreacji reguluje regulamin wycieczek (załącznik do statutu nr 1).

§ 6

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci              w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25 dzieci.
 3. Przedszkole  Nr 67 nie posiada oddziałów integracyjnych.
 4. Przedszkole  Nr 67 nie jest przedszkolem specjalnym.

§ 7

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola.
 • W przedszkolu nauczyciel może samodzielnie opracować program lub dokonać wyboru spośród programów opracowanych przez innych autorów. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w przedszkolu dyrektor na wniosek nauczyciela
  lub rady pedagogicznej. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie
  w zestawie programów wychowania przedszkolnego podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Realizacja programu wychowania
  w przedszkolu wraz z podstawą programową odbywa się przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu. Czas i sposób organizacji zajęć zależy od decyzji nauczyciela, a za efektywność tych zajęć ponosi on odpowiedzialność.
 • Ramowy rozkład dnia zawierający rozkład stałych godzin pracy i zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji i w porozumieniu                 z radą rodziców. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
 • Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
 • Prowadzone są trzy zajęcia dodatkowe z umuzykalnienia i korektywy – gimnastyki ogólnorozwojowej, języka angielskiego
 • zajęcia  dodatkowe  organizowane  są  dla wszystkich dzieci,
 • zajęcia są w całości finansowane przez organ prowadzący,
 • Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo  powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

z dziećmi w wieku 3-4 lat- około 15 minut;

z dziećmi w wieku 4-5 lat- około 25 minut.

 • W Przedszkolu  Nr 67 nie organizuje się zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z deficytami rozwojowymi.
 • Sposób  dokumentowania  zajęć  prowadzonych  w  przedszkolu  określają  odrębne  przepisy.
 1. W przedszkolu obowiązują regulaminy, określone szczegółowo zasady, wyjaśnienia
  i interpretacje własne – procedury, dostępne do wglądu w kancelarii u dyrektora przedszkola.

§ 8

 1. W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały.
 2. Przechodzenie dzieci do następnego oddziału warunkuje wiek dziecka oraz jego możliwości rozwojowe.
 3.  Pozostanie dziecka w danym oddziale jest możliwe po zasięgnięciu opinii nauczyciela, specjalistów oraz rodziców.   

§ 9

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola (wyznaczonym terminie przez organ prowadzący) i zaopiniowany przez związki zawodowe oraz radę pedagogiczną. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
 3. liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów,
 4. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
 5. ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
 6. a także podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§ 10

1.  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora                       przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy (określone w § 5 ust. 2-5) oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów):

 • do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe;
 • dzieci czasowo niesprawne np. unieruchomione gipsem, mogą  przychodzić
  do przedszkola po uzyskaniu zgody lekarza oraz nauczycielki, której powierzona jest  opieka nad tym dzieckiem;
 • w przypadku sygnalizowania złego samopoczucia przez dziecko, rodzic będzie    natychmiastowo powiadamiany, ewentualnie proszony do odbioru dziecka
  z przedszkola;
 • zobowiązuje się rodziców do informowania nauczycielki o każdorazowej zmianie telefonów kontaktowych,
 • przedszkole przyjmuje dzieci z nietolerancją pokarmową.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

(załącznik nr 2 do statutu)

1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele) któremu powierzono

    opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,               
    z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

    Szczegółowe rozkłady dnia umieszczone są w dziennikach zajęć poszczególnych

    oddziałów.

§ 11

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z ust. 2 pkt 2.
 2. Organizacja pracy przedszkola:
 3. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany  jest  co  roku przez organ prowadzący
  na wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 4. Terminy  przerw  w  pracy  przedszkola  ustalone są przez  organ  prowadzący 
  na  wniosek  dyrektora  przedszkola  i  rady pedagogicznej:
 5. przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi przez 10 miesięcy w roku od 1 września do 30 czerwca,
 6. przerwa wakacyjna jest uzgadniana z organem prowadzącym  przedszkole,
 7. w czasie przerwy wakacyjnej przedszkole może pełnić dyżur w terminie ustalonym  z  organem  prowadzącym.
 • Dodatkowe  informacje  o  organizacji  pracy  przedszkola:

Dopuszcza   się   w   okresie   ferii   szkolnych, w   okresach przedświątecznych, 
w przypadku  małej  liczby dzieci i absencji nauczycieli (spowodowanej chorobą 

lub wykorzystywaniem  urlopu  uzupełniającego) –  łączenie  grup i   funkcjonowanie przedszkola    na    zasadzie    dyżuru   (na   wniosek   dyrektora   przedszkola).

Rozdział V

§ 12

ZASADY FINANSOWANIA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Miasto Stołeczne Warszawa ul. Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa  oraz rodziców  – w formie comiesięcznej odpłatności za żywienia dziecka.
 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi uczęszczającymi
  do przedszkola odbywa się w godzinach 700-1730.
 1. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie
  z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych. Darowizny mogą być wydatkowane zgodnie z decyzją darczyńcy.
 1.  Zakres świadczeń obejmuje:
 2. organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka,
 3. organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem,
 4. organizację zajęć muzycznych lub plastycznych, lub teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci,
 5. organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka,
 6. organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
 7. opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłku.
 1. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor, w zależności od kalkulacji kosztów produktów zużytych do jego wytwarzania. Kieruje się dobrem dziecka.

Zasady naliczania opłaty:

 • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.
 • Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie przekazywania informacji o nieobecności dziecka w przedszkolu.
 • Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: pisemnej e-mail bądź telefonicznej do godz. 900

Rozdział VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 13

1. Statut  przedszkola  określa  zakres  zadań  nauczycieli  oraz  innych  pracowników przedszkola.

W przedszkolu są zatrudnieni:

 • dyrektor,
 • nauczyciele pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej,
 • nauczyciel logopeda,
 • pomoc nauczyciela,
 • woźne oddziałowe,
 • dozorca,
 • sekretarka,
 • kierownik gospodarczy
ZAKRES  ZADAŃ  NAUCZYCIELI
 1. Zadania nauczycieli  związane z współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami)
  w sprawach wychowania i nauczania dzieci, uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju:
 • systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu (np.: na tablicy ogłoszeń),
 • zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego
  i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości
  i umiejętności,
 • informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie
  ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 • zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np.: wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci.
 • Zadania nauczycieli związane z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość:
 • aktywny udział w opracowaniu planu nadzoru pedagogicznego oraz planu pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • opracowywanie miesięcznych planów pracy we współpracy z koleżanką z grupy – odzwierciedlają one  założenia zawarte w rocznym planie oraz zawierają zadania lub treści programowe realizowanego w danym oddziale programu wychowania przedszkolnego sposoby realizacji określające dostosowanie do nich formy i metody
  z uwzględnieniem warunków, potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków,
 • uczestniczenie w diagnozowaniu wybranych obszarów pracy przedszkola poprzez monitorowanie, konstruowanie narzędzi badawczych i dokonywanie ewaluacji pracy w celu podnoszenia jakości,
 • wybór programu wychowania przedszkolnego z rejestru programów  MEN
 • prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej, a w szczególności:
  • dzienników zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • zeszytów pracy indywidualnej stymulującej, korygującej rozwój dzieci zdolnych oraz tych, które wymagają wsparcia,
  • kart obserwacji pedagogicznej,
  • prowadzenie spotkań i zebrań z rodzicami.
 • ciągłe samokształcenie i doskonalenie przez:
 • udział w konferencjach metodycznych, zespołach samokształceniowych oraz problemowych,
 • udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie wykładów, seminariów, zajęć o charakterze warsztatowym, kursów doskonalących organizowanych przez instytucje do tego uprawnione,
 • czytanie na bieżąco literatury wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym,
 • wymianę doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami, prowadzenie zajęć koleżeńskich,
 • wspólne rozwiązywanie problemów występujących w przedszkolu,
 • przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla członków rady pedagogicznej.
 • prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej oraz odpowiedzialność za jakość i wyniki, a także za bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci, a zatem:
 • wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej
  i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób własnych doświadczeń,
 • kierowanie się w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych 
  i opiekuńczych dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, a także szanowanie godności osobistej wychowanka,
 • kierowanie działalnością dziecka przez:
 • organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych;
 • stosowanie różnych form i metod pracy z dzieckiem.
 • podejmowanie działań wychowawczo – dydaktycznych opierających się na:

–  stawianiu diagnozy pedagogicznej opartej na obserwacji rzeczywistych zachowań dziecka;

 • przekładaniu zadań programowych na sytuacje wychowawczo – edukacyjne dla poszczególnych dzieci z uwzględnieniem przy tym ich rzeczywistych potrzeb;
 • kontroli opartej na obserwacji procesu wychowawczo – dydaktycznego
  i porównaniu wyniku ze stanem wyjściowym;
 • dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu
  ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, spacerów pobytu dzieci
  w ogrodzie przedszkolnym zgodnie z przepisami prawa i regulaminami wewnętrznymi.
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań    przez:
 • wzbogacanie swego i dzieci warsztatu pracy,
 • szanowanie indywidualności dzieci,
 • wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie pomysłów wzmacniających aktywność dziecka oraz jego zainteresowań.
 • Zadania nauczycieli związane z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji:
 • pomaganie we wczesnym rozpoznaniu u dziecka dysharmonii rozwojowych, możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • informowanie na bieżąco o postępach dziecka.

      Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej ma na celu:

 • rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,
 • prowadzenie bieżącej diagnostyki,
 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenie kierunków pracy z dzieckiem.

     Nauczyciel zobowiązany jest do dokumentowania prowadzonych obserwacji pedagogicznych;

 • wybór arkuszy obserwacji dla poszczególnych grup wiekowych,
 • zapis obserwacji i pracy indywidualnej z dzieckiem musi zawierać datę wpisu
  i podpisu osoby dokonującej wpisu.

     Diagnoza pedagogiczna  dotyczy :

        * potrzeb opiekuńczych wynikających z działalności rodziny

             – sytuacja materialna rodziny,

             – zapewnienie opieki przez rodzinę

             – trudności wychowawcze

        * potrzeb opiekuńczych związanych z działalnością przedszkola

             – bezpieczeństwo osobiste

             – adaptacja do nowych warunków

             – indywidualność rozwojowa wychowanka

         * potrzeb związanych z aktywnością dziecka w środowisku przedszkolnym

               – aktywność indywidualna

               – samodzielność w zabawie

               – opieka nad dzieckiem

               – kontakty społeczne

               – rozwój poznawczy

               – przestrzeganie praw i obowiązków

         * potrzeb wynikających z właściwości funkcjonowania organizmu dziecka

               – stany zaburzeń rozwojowych

               – nadpobudliwość  psychoruchowa

   Celem prowadzenia takich obserwacji jest:

 1. Pomoc rodzicom w poznaniu własnego dziecka.
 2. Pomoc nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka.
 3. Pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie zaistnienia takiej potrzeby.                    
 4. Ustalenie form pracy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.
 5. Ustalenie form pracy dla dzieci zdolnych.
 • Zadania nauczycieli wynikające ze współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną:
 • udział w omówieniu pracy z logopedą i nauczycielami gimnastyki korekcyjnej, nauczycielem rytmiki, języka  angielskiego, psychologiem,
 • współdziałanie w zakresie prowadzonych obserwacji dziecka i diagnoz pedagogicznych,
 • współpraca przy organizowaniu spotkań ze specjalistami, wskazanie rodzicom form
  i możliwości kontaktu,
 • udział nauczycieli  w spotkaniach ze specjalistami grupowych i indywidualnych
  z rodzicami organizowanych zgodnie z harmonogramem oraz w miarę potrzeb,
 • wspólne planowanie i organizacja rad pedagogicznych – szkoleniowych
  oraz podsumowujących i problemowych.
ZAKRES  ZADAŃ  INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA
 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.
 • Pracownicy niepedagogiczni włączają się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa
  i ochrony zdrowia.
 • Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor.
 • Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.
 • Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczania danych.
 • Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy – Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 14

 1. Przedszkole Nr 67 jest czterooddziałowe.
 • Podczas nieobecności dyrektora zastępuje wyznaczony przez niego (w porozumieniu
  z radą pedagogiczną) nauczyciel. Funkcja ta sprawowana jest społecznie (tzw. społeczny zastępca dyrektora).

§ 15

 1. Dyrektor  przedszkola  powierza  poszczególne  oddziały  opiece jednego lub dwu nauczycieli  zależnie  od  czasu  pracy  oddziału  lub  realizowanych  zadań, pracujących na zmiany wg ustaleń zawartych w arkuszu organizacyjnym oraz
  z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych  opiekunów).
 • Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował  się  danym oddziałem przez cały  okres  uczęszczania  dzieci  do  przedszkola. Przewiduje się odstępstwo od w/w ustalenia w szczególnych przypadkach.

§ 16

 1. Przedszkole Nr 67 nie jest przedszkolem integracyjnym.
 • Przedszkole Nr 67 nie jest przedszkolem specjalnym.

Rozdział VII

§ 17

 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 1. Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przepisy Rozporządzenia MEN  z dnia  25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania
  i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 9 sierpnia 2017 r. poz. 159)
 • Pomoc udzielana jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana wychowankowi polega                             na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka
  i stwarzania warunków do jego aktywnego, i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności z:
  • niepełnosprawności,
  • niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem,
  • zaburzeń zachowania lub emocji,
  • szczególnych uzdolnień,
  • specyficznych trudności w uczeniu się,
  • deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
  • choroby przewlekłej,
  • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
  • niepowodzeń edukacyjnych,
  • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi,
  • trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy dla wychowanków
 • Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 • Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dziecku nauczyciele grup przedszkolnych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – psycholog i logopeda, we współpracy z:
  • rodzicami wychowanka,
  • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
  • placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankom przedszkola w formie:
  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym;
  • zajęć rozwijających uzdolnienia.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
 • Nauczyciele prowadzą w przedszkolu działania pedagogiczne mające na celu:
  •  rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków;
  • określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
  • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
   w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
  • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału wychowanków w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
  • współpracę z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym,
   w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń
   w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu   przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.
 • Przedszkole współpracuje z psychologiem oddelegowanym przez rejonową poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 • Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
  oraz placówki doskonalenia nauczycieli udzielają wsparcia merytorycznego nauczycielom organizującym pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom
  w przedszkolu.
 • Poradnie prowadzą specjalistyczną, pogłębioną diagnozę dzieci, gdy wsparcie udzielone w przedszkolu okaże się niewystarczające.

Do zadań logopedy należy:

 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji nauczycieli i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dziecka i eliminowania jej zaburzeń;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym ograniczeń utrudniających uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;
 • organizowanie i opieka nad gabinetem logopedycznym;
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji (dziennik, karty indywidualne dzieci);
 • udział w posiedzeniach rad pedagogicznych oraz szkoleniach doskonalących własny warsztat pracy;
 • wykonanie prac zleconych przez dyrektora przedszkola.

Do zadań psychologa należy:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci,       w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron wychowanków;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych, stanowiących barierę i ograniczających aktywne oraz pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkolnym;
 • udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • spotkania z rodzicami w celu omawiania wyników obserwacji i badań psychologicznych, udzielania porad dotyczących postępowania z dzieckiem
  w domu, kierowania dzieci w razie potrzeby do placówek specjalistycznych;
 • uczestniczenie w zebraniach z rodzicami, prowadzenie prelekcji, pogadanek;
 • wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych                                    i wychowawczych, pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci.

Do zadań psychologa i pedagoga specjalnego należy:

( załącznik nr 3)

Rozdział VIII

§ 18

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI

 ( prawnymi opiekunami)

 1. Formy współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci:
 2. konsultacja w miarę bieżących potrzeb;
 3. zebrania grupowe organizacyjne co najmniej 2 razy w roku;
 4. dni otwarte z rodzicami – uzgodnione na spotkaniu organizacyjnym;
 5. pomoc w organizacji imprez przedszkolnych oraz udział w nich;
 6. gazetka przedszkolna,
 7. wspólne seminaria, warsztaty, pogadanki tematyczne dotyczące zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych;
 8. podejmowanie wspólnie z nauczycielami działań mających na celu wzbogacenie
  i doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne;
 9. stosowanie różnorodnych narzędzi badawczych, np. (ankiety) w celu zdobywania informacji zdrowotnej o jakości pracy przedszkola.

Przedszkole jest dla rodziców miejscem przyjaznym, otwartym, gdzie własne kompetencje zawodowe czy wynikające z indywidualnych pasji i zainteresowań umiejętności rodziców mogą być wykorzystane przy planowaniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

W/w formy współdziałania służą do:

 • zapoznania rodziców z programem pracy przedszkola oraz jego realizacją;
 • stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom;
 • uzyskania rzetelnej informacji o własnym dziecku, jego rozwoju i zachowaniu;
 • ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych w domu
  i w przedszkolu;
 • Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka .
 • zebrania grupowe organizacyjne co najmniej 2 razy w roku;
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, logopedą na życzenie rodzica oraz w ustalonych i podanych do wiadomości ogólnej terminach;
 • kącik informacyjny dla rodziców – informacje z zakresu psychologii, pedagogiki wywieszane w formie ulotek – zmiana informacji raz w miesiącu,
 • zajęcia otwarte, integracyjne dla dzieci i rodziców ustalone przez nauczycielki
  z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym.

Harmonogram całorocznych spotkań opracowuje nauczyciel.

RODZICE

   Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • przestrzeganie niniejszego statutu
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
 • respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów, osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 • rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą  w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

rodzice maja prawo do :

 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym roku,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, logopedy, psychologa
  w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – radę rodziców.
 1. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców.
 • Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu dwa razy w roku szkolnym
  lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

Rozdział IX

WYCHOWANKOWIE  PRZEDSZKOLA

§ 19

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, z  zastrzeżeniem  ust. 3.
 2. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481
  z późn.zm.) oraz z Ustawą prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.
  z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287 z późn, zm.) dzieci siedmioletnie realizują obowiązek szkolny, dzieci sześcioletnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko,      które ukończyło 2,3 roku (rodzeństwa, trudne sytuacje rodzinne).
 4. Zasady  rekrutacji  dzieci  do  przedszkola  oraz  ich  prawa  i  obowiązki.

Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkola określona są w Regulaminie Rekrutacji, którego podstawą są aktualne na dany rok szkolny ustawy, rozporządzenia i uchwały organu prowadzącego. Regulamin znajduje się w Kancelarii Przedszkola.

 1. rekrutacja do przedszkola oparta jest na zasadach powszechnej dostępności
 2. wiek dzieci uczęszczających do przedszkola wraz z organizacja pracy przedszkola na dany rok szkolny określa każdorazowo Organ Prowadzący przedszkole
 3. dzieci przyjmowane są do przedszkola na rok szkolny; zasady i okres rekrutacji
  na każdy rok szkolny ustalany jest przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy
  w porozumieniu z Organem Prowadzącym przedszkole;
 4. formą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” wypełnionej i podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów) po uprzednim zarejestrowaniu elektronicznym dziecka zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji oraz złożenie potwierdzenia woli uczęszczania dziecka na dany rok szkolny;
 5. dane zawarte w karcie powinny być udokumentowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 6. decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor zgodnie
  z wytycznymi Biura Edukacji i Organu Prowadzącego;
 7. istnieje możliwość przyjmowania dzieci w ciągu roku szkolnego na zwolnione miejsce;

Terminy sporządzania i wywieszania listy dzieci przyjętych do przedszkola oraz ogólne zasady rekrutacji określa Biuro Edukacji m.st. Warszawy w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

5)  Warunki  pobytu  w  przedszkolu  zapewniające  dzieciom  bezpieczeństwo:

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki w pomieszczeniach             i ogrodzie przedszkolnym. Dla zapewnienia właściwych warunków pobytu dzieci
w przedszkolu, przed rozpoczęciem roku szkolnego i po przerwie trwającej co najmniej
14 dni przeprowadza się kontrolę pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków w przedszkolu. Z kontroli sporządzany jest protokół na piśmie.

Dziecko  przebywające  w  przedszkolu  ma  zapewnione:

 • właściwie zorganizowany proces dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy zgodnie          z zasadami  rozwoju psycho – fizycznego oraz higieny pracy umysłowej
  i bezpieczeństwa;
 • ochronę przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz  poszanowania jego godności osobistej (nie stosowanie żadnych kar poniżających dziecko);
 • życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie dydaktycznym, wychowawczym                i opiekuńczym.

Dziecko  uczęszczające  do  przedszkola  MA PRAWO DO:

 • życzliwego i podmiotowego traktowania;
  • bezwarunkowej  akceptacji  takim  jakie  jest;
  • wypowiadania bez obaw własnych przemyśleń, poglądów i przekonań;
  • formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań;
  • aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
  • zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;
  • wyboru  towarzyszy  zabawy;
  • przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze;
  • spokoju  i  samotności,  gdy  tego  potrzebuje;
  • opieki i ochrony prawnej;
  • indywidualnego  tempa  rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;
  • wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania;
  • nagradzania wysiłku;
  • współdziałania z innymi;
  • badania  i  eksperymentowania;
  • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego  względami  bezpieczeństwa );
  • aktywnego  kształtowania  kontaktów  społecznych  i  otrzymania  w  tym  pomocy;
  • różnorodnego, bogatego  w  bodźce  i  poddającego  się  procesom  twórczym  otoczenia;
  • codziennego pobytu na powietrzu;
  • korzystanie z zajęć korekcyjnych, logopedycznych, jeżeli takiej pomocy potrzebuje;
  • stałej opieki nauczyciela;
  • snu, wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
  • zdrowego jedzenia i picia gdy jest głodne i spragnione;
  • nauki regulowania własnych potrzeb;
  • ubrania przez opiekunów w strój, który potrafi samodzielnie ubrać i rozebrać.

Dziecko  uczęszczające  do  przedszkola  ZOBOWIĄZANE JEST DO :

 • stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałowych umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej.

6)  Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia     dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w następujących przypadkach:

 • na skutek nie usprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad 30 dni, po uprzednim zawiadomieniu rodziców na piśmie;
 • w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach gdy zachowanie  dziecka  w  przedszkolu  stwarza poważne niebezpieczeństwo dla  innych  dzieci oraz  gdy jest to potwierdzone  odpowiednią opinią z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub zaświadczeniem  lekarza specjalisty i brak jest współpracy między rodzicami a przedszkolem
  w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych kiedy rodzice nie interesują się dzieckiem i nie współpracują
  z poradnią specjalistyczną a dziecko (jego zachowanie agresywne, nieadekwatne
  do istniejącej sytuacji) zagraża bezpieczeństwu innych dzieci i sobie;

Zachowanie procedury postępowania w dokonaniu skreślenia dziecka z listy
wychowanków przedszkola:

 • Sporządzenie notatki, protokołu, zeznań świadków – powinny się tam znaleźć wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały skreślenia dziecka z listy wychowanków. Wychowawca, pedagog są z urzędu rzecznikiem wychowanka. Wychowawca
  ma obowiązek rzetelnie przedstawić uchybienia w postępowaniu dziecka, ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące (uwzględnia zachowanie). Rada  pedagogiczna powinna przedyskutować czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania, czy prowadzone były z nim rozmowy  ostrzegawcze, czy udzielano mu pomocy psychologicznej. Na zakończenie posiedzenia rada podejmuję uchwałę dotyczącą danej sprawy. Uchwała rady musi zapaść zgodnie z regulaminem rady przy zachowaniu forum.
 • Stanowiący charakter uchwały o skreśleniu z listy wychowanków przedszkola obliguje dyrektora przedszkola do rozliczenia się przed radą ze sposobu jej wykonania
 • Na podstawie  uchwały rady pedagogicznej oraz własnego postępowania sprawdzającego, dyrektor powiadamia rodziców wychowanka na piśmie.

§ 20

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację  zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.  Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

Rozdział X

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: udostępnienie statutu zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.
 3. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 4. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 5. Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedszkola
   i wchodzi w życie w dniu 01.09.2022r.

Załącznik nr 1

REGULAMIN

ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK

W PRZEDSZKOLU „SŁUŻEWIACZEK”

Podstawy prawne:

1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018, poz. 1055).

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 31 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z  2018 r., poz. 2140)

§ 1.  Zasady ogólne

1. Wycieczki są integralną formą działalności wychowawczej przedszkola, w celu wzbogacenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego i mogą być organizowane jako:

1) wycieczki krajoznawczo-turystyczne z użyciem środków transportu;

2) spacery piesze;

3) inne wyjścia edukacyjne poza teren przedszkola np. na lekcje biblioteczne, do pobliskich placówek oświaty, kultury, punktów usługowych  i in. nie wymagające użycia środka transportu.

2. Organizowanie przez przedszkole wycieczek i spacerów  ma na celu:

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury  i historii;

2) poznawanie kultury i języka innych państw;

3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego  i kulturalnego;

4) wspomaganie rodziny i przedszkola w procesie wychowania;

5) upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;

7) poprawę stanu zdrowia dzieci;

9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach;

10) udział w imprezach kulturalno-oświatowych.

3. Spacery i wycieczki powinny być poprzedzone omówieniem z dziećmi trasy i wyznaczeniem celów wyjścia oraz przypomnieniem zasad bezpieczeństwa.

4. Wycieczki organizowane są w trakcie roku szkolnego z wyjątkiem dyżuru wakacyjnego.

5.  Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i dzieci.

6. Przy organizacji wycieczek przedszkole może korzystać ze wsparcia profesjonalnych organizatorów turystyki oraz fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

§ 2.  Zasady szczegółowe

1. Udział dziecka w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców w formie oświadczenia:

1) każdorazowo podczas organizacji wycieczki krajoznawczo-turystyczne z użyciem środków transportu;

2) raz w roku na okres całego roku szkolnego do form wymienianych w § 1.  ust 1. pkt 2) i 3).

2. Rodzice najpóźniej trzy dni przed wycieczką krajoznawczo-turystyczną powinni być pisemnie powiadomieni o:

1) miejscu i godzinie zbiorki;

2) miejscu i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki;

3) dokładnym adresie pobytu dzieci na wycieczce wraz z numerem telefonu kontaktowego;

4) przewidywanej trasie wycieczki.

3. W wycieczkach, bez osobistej opieki rodzica, nie mogą brać udziału dzieci, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

4. Zgodę na zorganizowanie wycieczek wyraża dyrektor przedszkola.

5. Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor przedszkola spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.

6. Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora przedszkola, inna pełnoletnia osoba.

7. Kierownik wycieczki uzgadnia termin i cel wycieczki z dyrektorem przedszkola.

§ 3.  Zasady korzystania z środków transportu

1.Jako środki transportu dopuszcza się:

1) autokar;

2) środki komunikacji zbiorowej.

§ 4. Wycieczka autokarowa

1. Kierownik wycieczki  wsiada do autokaru pierwszy i ustala kolejność zajmowania miejsc.

2. Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autokaru.

3. Opiekun wsiada ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autokaru przy drzwiach

4. Przed odjazdem kierownik wycieczki lub opiekun wycieczki  sprawdza listę obecności oraz ustala liczbę uczestników wyjazdu

5. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach i zapinają pasy bezpieczeństwa, jeżeli autokar jest w nie wyposażony.

6. Przy wysiadaniu z autokaru – pierwszy wysiada opiekun i  stojąc przy drzwiach ustawia dzieci, zwraca uwagę, aby nie wybiegły na jezdnię.

7. Uczestnicy wycieczki zostawiają porządek w autokarze i zabierają swoje rzeczy.

8. Kierownik wysiada ostatni – sprawdza autokar.

9. Po wyjściu z autokaru należy uformować grupę i sprawdzić liczebność osób.

10. Organizując wycieczkę autokarem kierownik wycieczki musi pamiętać o następującej zasadzie:

1) łączny czas prowadzenia pojazdu od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku, nie może przekroczyć 9 godzin (dwa razy w tygodniu może trwać do 10 godzin);

2) tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin;

3) przerwy w jeździe – po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny kierowca powinien zrobić ciągłą przerwę (odpoczynek) trwający, co najmniej czterdzieści pięć minut; przerwę można podzielić na dwie części, pierwsza musi mieć, co najmniej 15 minut, a druga co najmniej 30 minut.

§ 5. Jazda środkami komunikacji zbiorowej

1. Kierownik wycieczki wsiada pierwszy i wyznacza obszar zajmowania miejsc.

2. W przypadku braku miejsc siedzących pilnuje, aby każdy z uczestników miał dostęp do uchwytów   i poręczy. Pomaga w kasowaniu biletów, jeżeli nie został zakupiony bilet zbiorowy (jeżeli jest taka konieczność)

3. Opiekun wsiada ostatni.

4. Przy wysiadaniu kolejność odwrotna – pierwszy wysiada opiekun i na przystanku ustawia uczestników. Kierownik wysiada ostatni. Po uformowaniu grupy sprawdza liczebność grupy.

§ 6. Opieka w czasie wycieczki, spaceru i innego wyjścia edukacyjnego

1. Opiekę nad dziećmi biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik  i opiekunowie wycieczki.

2. Ustala się następującą liczbę opiekunów na wycieczkach:  

1) wycieczka przy korzystaniu z  środków komunikacji miejskiej lub auto1 opiekuna na 10 dzieci;

2) spacery i inne wyjścia edukacyjne 1 opiekuna na 13 dzieci;

3) jeżeli w grupie są dzieci  niepełnosprawne, niezależnie od rodzaju wycieczki, powinna być zapewniona dodatkowa opieka dostosowana do potrzeb uczniów  z orzeczeniem o niepełnosprawności

3. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi, mgły.

4. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych.

5. W czasie gwałtownego załamania warunków pogodowych, należy wycieczkę odwołać.

6. Przed rozpoczęciem wycieczki kierownik wycieczki zaznajamia uczestników z   zasadami poruszania się po drogach, zachowania w środkach komunikacji miejskiej, zachowania się  w autokarze oraz zachowania się w przypadku odejścia od grupy.

7. Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz   

 przybycia do punktu docelowego, należy bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy dzieci.

8. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.

9. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w przedszkolu.

§ 7. Obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki

1. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:

1) czuwanie nad prawidłowością przebiegu wycieczki;

2) opracowanie programu i harmonogramu wycieczki;

3) opracowanie planu finansowego wycieczki, a po wycieczce dokonać jej rozliczenia;

4) współpraca z rodzicami dziecka, celem prawidłowego przygotowania dziecka do wyjazdu;

5) współpraca z opiekunami wycieczki;

6) zapoznanie rodziców, dzieci, opiekunów z programem wycieczki, regulaminami obowiązującymi na wycieczce oraz zasadami związanymi z bezpieczeństwem;

7) podejmowanie wszelkich decyzji związanych z przebiegiem wycieczki.

2. Do obowiązków opiekuna wycieczki należy:

1) ciągła opieka nad uczestnikami wyjazdu;

2) wykonywanie zadań i poleceń zleconych przez kierownika wycieczki;

3) współdziałać z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu  i harmonogramu wycieczki;

4) nadzór nad przestrzeganiem przez uczestników regulaminów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny;

§ 8. Obowiązki uczestnika wycieczki

1. W takcie wycieczki i spaceru dzieci powinny:

1) Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

2) Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub kierownika wycieczki.

3) Nie oddalać się od grupy.

4) Podczas jazdy środkiem lokomocji nie zmieniać miejsc.

5) Wszelkie niedyspozycje zgłaszać natychmiast opiekunowi.

6) Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

7) Nie zrywać roślin, nie śmiecić oraz nie płoszyć zwierząt.

§ 9. Obowiązki rodziców przy organizacji wycieczki

1. Rodzice, których dziecko uczestniczy w wyjeździe organizowanym przez przedszkole, winni:

1) zapoznać się z terminem,  harmonogramem i regulaminem wycieczki;

2) przekazać kierownikowi wycieczki aktualny telefon kontaktowy;

3) wypełnić zgodę, o której mowa w § 2 ust. 1;

4) w przypadku rezygnacji z udziału dziecka w wyjeździe, poinformować o tym fakcie kierownika wycieczki;

5) przygotować dziecko do wyjazdu;

6)  przyprowadzić dziecko do przedszkola  o wyznaczonej godzinie;

§ 10. Zasady finansowania wycieczki

1. Działalność przedszkola w zakresie krajoznawstwa i turystyki jest finansowana z środków

pozabudżetowych, w szczególności:

1) z odpłatności rodziców dzieci biorących udział w wycieczce;

2) z środków pochodzących od sponsorów;

3) z środków przekazanych przez radę rodziców przedszkola;

2.  Kierownicy i opiekunowie wycieczek nie ponoszą kosztów przejazdu oraz wstępów. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w ust. 1.

3. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Dzieciom,  które nie uczestniczą w wycieczce (z powodu spóźnienia) zapewnia się opiekę w innym oddziale który pozostaje na terenie przedszkola.

2. Na odstępstwa od  punktów regulaminu musi wyrazić zgodę dyrektor przedszkola.

3. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga się na podstawie przepisów nadrzędnych stanowiących podstawę jego opracowania.

Załącznik nr 2

Ramowy rozkład dnia

7:00 8:00Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Zabawy wg zainteresowań dzieci, z niewielkim udziałem nauczyciela. Konsultacje indywidualne z rodzicami.
8:00 8:30Zabawy ruchowe organizowane w sali, ćwiczenia poranne. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Przygotowanie do śniadania.
8:30 9:00Śniadanie. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
Dzieci 3-4 lataDzieci 4-5 lat
9:00 9:45Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć kierowanych lub inspirowanych przez nauczyciela, z różnymi formami aktywności, uwzględniając propozycje dzieci.9:00 10:00
9:45 11:30Spacer lub pobyt dzieci w ogrodzie: zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze.10:00 11:45
11:30 12:30Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Słuchanie bajek. Przygotowanie do obiadu. Obiad. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłku.11:45 12:30
12:30 13:00Odpoczynek (chętne dzieci leżakują), poobiednie słuchanie i czytanie bajek. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na powietrzu.
13:00 14:30Zabawy badawcze, dydaktyczne, muzyczne, plastyczne i ruchowe. Zabawy wg zainteresowań dzieci, z niewielkim udziałem nauczyciela.
14:30 15:00Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
15:00 16:00Dowolna działalność dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna z dziećmi z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych i korekcyjnych.
16:00 17:30Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, z niewielkim udziałem nauczyciela.

Załącznik nr 3

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 r. poz. 1280 ze zmianami)

Wprowadza się zmiany dotyczące:

w § 4.2. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez specjalistów m.in. przez pedagoga specjalnego.

w § 24a. ww. rozporządzenia dodano zadania pedagoga specjalnego w przedszkolu, szkole i placówce do których należy w szczególności:

 1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
 2. Rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 3. Prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki
 4. Rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów
 5. Określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
 6. Współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 7. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 8. Rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki
 9. Udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem
 10. Dostosowaniu sposobów i metod pracy od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych
 11. Doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów