Procedura zawieszenia zajęć w Przedszkolu Nr 67
„Służewiaczek” w Warszawie ul. Sonaty 6a ze względu na
sytuację epidemiologiczną (COVID-19).

Procedura zawieszenia zajęć w Przedszkolu Nr 67 „Służewiaczek” w Warszawie ul. Sonaty 6a ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19).

Podstawa prawna:

 • − § 18 ust. 2a-2c , ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ,
 • − Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 • − § 1 ust. 1i 2 , § 2 ust. 1i 5  rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ,
 • − uzasadnienie do projektu rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

§1

Postanowienia wstępne.

 1. 1. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci, dyrektor może zawiesić zajęcia w przedszkolu na czas oznaczony. 
 2. 2. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona ustala czy w przedszkolu występuje zagrożenie epidemiologiczne powodujące zagrożenie zdrowia dzieci i czy konieczne jest podjęcie decyzji o zawieszeniu zajęć.

§2

Zawieszenie zajęć.

 1. 1. W przypadku podejrzenia wystąpienia w przedszkolu zakażenia koronawirusem, dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona zawiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do jej zaleceń oraz ogólnych zaleceń GIS lub Ministra Zdrowia, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus / oraz https://gis.gov.pl/.
 2. 2. Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności: oddziału lub całego przedszkola w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
 3. 3. Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydanej na wniosek dyrektora.
 4. 4. Opinia może być wydana także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 5. 5. Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego- Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Mokotów- Burmistrza Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27
 6. 6. Zgoda organu prowadzącego może być wydana także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 7. 7. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony wydając w tej sprawie zarządzenie.
 8. 8. O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.- Kuratorium Oświaty w Warszawie- Al. Jerozolimskie 32.
 9. 9. W sytuacji całkowitego lub częściowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań przedszkola dyrektor informuje organ prowadzący  oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§3

Postanowienia końcowe.

Procedura obowiązuje od 01.09.2020r do odwołania.

mgr Ewa Ignatowicz
Dyrektor Przedszkola Nr 67
„Służewiaczek”