Grupa I „Gwiazdeczki”

1. Zwierzęta naszych pół i lasów

– wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i ich środowisk,

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów muzycznych,

– kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni,

– poszerzanie wiedzy na temat ptaków, 

– rozwijanie spostrzegawczości.

2. Dbamy o przyrodę

– wzbogacanie wiedzy o sposobach ochrony przyrody,

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

– wyrabianie nawyku segregowania śmieci,

-rozwijanie umiejętności wokalnych,

– zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie,

– poszerzanie wiedzy na temat kwiatów.

3. Moja ojczyzna

– zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem,

– wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,

– zachęcanie do aktywnego wypoczynku na łonie natury,

– poznawanie opowieści o warszawskiej Syrence, 

– kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,

– rozwijanie sprawności manualnej

Grupa II „Słoneczka

Tydzień 1: Wesołe pisanki

Tydzień 2: Dzień i noc

Tydzień 3: Mali ekolodzy

Tydzień 4: Kolorowe witaminy

Umiejętności dzieci 3 – letnich:

 • Interesuje się książkami. Wypowiada się na temat ilustracji.
 • Porównuje obrazki, dostrzega podobieństwa i różnice.
 • Zna niektóre zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi.
 • Poszerza zasób słownictwa. Stara się mówić wyraźnie.
 • Wykonuje prace plastyczne różnymi technikami (wyklejanka z plasteliny, maluje farbami, kolaż)
 • Utrzymuje porządek w miejscu pracy.
 • Układa obrazek pocięty na części.
 • Łączy przyczynę ze skutkiem. Myśli logicznie.
 • Porządkuje przedmioty zgodnie z określoną zasadą, np. od najmniejszego do największego.
 • Doskonali umiejętność liczenia.
 • Posługuje się liczebnikami głównymi.
 • Porównuje wielkość, ciężar przedmiotów.
 • Kontynuuje i układa szeregi rytmiczne.
 • Klasyfikuje elementy.
 • Określa położenie przedmiotów w przestrzeni.
 • Wie, że są określone pory dnia i łączy je z wykonywanymi wtedy czynnościami.
 • Zna stałe następstwo dnia i nocy.
 • Zna i nazywa niektóre zwierzęta aktywne w nocy.
 • Słucha krótkich utworów literackich i rozmawia na ich temat.
 • Współpracuje podczas zabawy.
 • Przestrzega reguł zabawy.
 • Rozpoznaje zmianę tempa muzyki oraz zmianę wysokości dźwięku.
 • Potrafi regulować fazę wdech i wydechu.
 • Uczestniczy w zabawach teatralnych.
 • Ćwiczy chwyt pisarski.
 • Kształtuje postawę proekologiczną. Wie, że należy segregować śmieci.
 • Zna i opisuje charakterystyczne cechy środowiska lasu.
 • Wie, jakie znaczenie dla człowieka i środowiska ma woda.
 • Rozumie, że należy dbać o zdrowie.
 • Wie, że należy zdrowo się odżywiać (jedzenie warzyw i owoców).
 • Przygotowuje zdrowe kanapki.
 • Spożywa posiłek, zachowując czystość w miejscu jedzenia.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i rytmicznych.

Umiejętności dzieci 4 – letnich:

 • Stara się uczestniczyć w rozmowach na bliskie mu tematy.
 • Słucha tekstów literackich i rozmawia na ich temat.
 • Odróżnia elementy fikcyjne od realistycznych.
 • Potrafi zainscenizować opowiadanie z wykorzystaniem kukiełek.
 • Zna niektóre tradycje związane z Wielkanocą.
 • Dzieli proste wyrazy na sylaby.
 • Rozumie znaczenie wyrazów: luneta, astronom, globus.
 • Przelicza elementy w zbiorze.
 • Dostrzega i kontynuuje układy rytmiczne.
 • Porusza się w przestrzeni zgodnie z instrukcją: w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu.
 • Segreguje przedmioty według określonych zasad.
 • Składa obrazki pocięte na kilka części. Opowiada o utworzonej ilustracji.
 • Wykonuje kompozycje przestrzenne z różnorodnego materiału plastycznego.
 • Potrafi ruchem zilustrować muzykę.
 • Odgrywa scenki pantomimiczne.
 • Prowadzi obserwacje przyrodnicze. Jest zainteresowane otaczającym światem.
 • Rozumie znaczenie Światowego Dnia Ziemi. Wie, że należy dbać o środowisko.
 • Rozumie, jakie jest znaczenie wody w przyrodzie. Wie, że należy ją oszczędzać.
 • Przeprowadza proste doświadczenia.
 • Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe.
 • Rozumie stałe następstwo dnia i nocy.
 • Zna niektóre zwierzęta prowadzące nocny tryb życia.
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Rysuje po śladzie. Koloruje. Obrysowuje szablony.
 • Wznosi konstrukcje z klocków.
 • Odczytuje przepis kulinarny zapisany za pomocą prostych symboli.
 • Jest sprawne ruchowo, wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
 • Wygrywa rytm na przedmiotach.
 • W miarę swoich możliwości ubiera się i rozbiera samodzielnie.
 • Rozumie, że należy dostosowywać ubiór do pogody.
 • Rozpoznaje przedmioty służące do dbania o higienę.
 • Potrafi wskazać produkty zdrowe i niezdrowe.
 • Właściwie zachowuje się podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie.

Grupa III „Krasnale”

Krąg tematyczny: Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki

• Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi;

• Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej;

• Wyrabianie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą, wdrażanie do słuchania koleżanek i kolegów;

• Rozwijanie możliwości wokalnych przez śpiew indywidualny i grupowy;

• Doskonalenie sprawności manualnej oraz poczucia estetyki w toku twórczych działań plastycznych.

Krąg tematyczny: Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

• Ćwiczenie prawidłowego funkcjonowania aparatu oddechowego i artykulacyjnego;

• Uświadomienie potrzeby hodowania niektórych roślin jako niezbędnych do wyżywienia człowieka;

• Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka;

• Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowanie według cech jakościowych;

• Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.

Krąg tematyczny: Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza

• Wyrabianie nawyków prozdrowotnych;

• Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej;

• Dbanie o zmysły  posługiwanie się głosem o umiarkowanym natężeniu, unikanie krzyku w zabawie;

• Kształtowanie nawyku dbania o czystość w najbliższym otoczeniu;

• Kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa;

• Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.

Krąg tematyczny: Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

• Kształtowanie szacunku do przyrody w jej naturalnej formie;

• Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony;

• Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia;

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

Grupa IV „Skrzaty”

Gr IV „Skrzaty”

Krąg tematyczny: Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki

• Zapoznanie dzieci z tradycją świąt wielkanocnych.

• Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania i porównywania liczby elementów w zbiorze.

• Rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi i wykonywania prac użytecznych.

• Rozwijanie zdolności uważnego słuchania ze zrozumieniem i krytycznego odbioru utworu literackiego (dostrzeganie jego humorystycznych treści, nazywanie pozytywnych i negatywnych cech charakteru bohaterów).

• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.

• Przygotowanie do nauki pisania  kształtowanie lepszej koordynacji wzrokowo-ruchowej i wyrabianie płynności ruchów ręki w kreśleniu szlaczków literopodobnych zgodnie z kierunkiem kreślenia.

Krąg tematyczny: Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

• Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych (uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi to człowiekowi).

• Wspieranie dzieci w podejmowaniu prób globalnego czytania prostych wyrazów.

• Umożliwianie zdobywania doświadczeń w mówieniu oraz byciu słuchanym.

• Wdrażanie do właściwego, bezpiecznego posługiwania się narzędziami oraz kształcenie umiejętności organizowania sobie miejsca do pracy.

Krąg tematyczny: Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza

• Kształtowanie u dzieci intuicyjnego rozumienia zdrowia.

• Zapoznawanie z zawodem lekarza, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia.

• Kształtowanie właściwych zachowań związanych z wizytami w gabinecie lekarskim.

• Wyrabianie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, przyzwyczajanie do dbania o sprawność fizyczną i własne zdrowie.

• Rozwijanie zdolności kodowania i dekodowania informacji za pomocą symboli i słów.

• Kształtowanie właściwego stosunku do ludzi chorych (współczucie, chęć niesienia pomocy).

Krąg tematyczny: Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

• Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią.

• Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza).

• Zachęcanie do czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne (np. w akcji „Sprzątanie świata”).

• Rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania różnych rzeczy.

• Rozwijanie umiejętności uogólniania, wnioskowania i wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych.

• Zachęcanie dzieci do eksperymentalnego poznawania świata przyrody.

• Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie.