Grupa I „Gwiazdeczki”

1. „Wiosna na wsi”

– wzbogacenie wiedzy o zwierzętach żyjących na wsi,

– rozwijanie możliwości językowych dzieci,

– poznawanie młodych zwierząt z wiejskiego podwórka,

– rozwijanie umiejętności liczenia, elementy zbioru,

– rozwijanie sprawności dłoni.

2. „Łąka w maju”

– wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące,

– rozwijanie umiejętności wokalnych,

– rozwijanie umiejętności liczenia, kodowania wyniku liczenia,

– wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich,

– rozwijanie wyobraźni artystycznej.

3. „Święto rodziców”

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

– uwrażliwianie na różne gatunki muzyczne,

– kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie,

– poznawanie zawodów rodziców,

– tworzenie klimatu bliskości i bezpieczeństwa.

4. „Niby tacy sami, a jednak inni”

– kształtowanie postawy tolerancji,

– wdrażanie do kulturalnych zachowań,

– rozwijanie ciekawości poznawczej,

– uświadamianie podobieństwa między różnymi dziećmi,

– rozwijanie sprawności fizycznej.

Grupa II „Słoneczka”

Czego uczymy się w przedszkolu w grupie II:

Tydzień 1: Mój dom

Tydzień 2: Na wiejskim podwórku

Tydzień 3: Dla mamy i taty

Tydzień 4: Idziemy do zoo

Umiejętności dzieci 3 -letnich:

 • Poznaje najbliższą okolicę – charakterystyczne miejsca i budynki.
 • Wie, jak nazywa się kraj, w którym mieszka. Zna nazwę stolicy kraju.
 • Rozpoznaje melodię hymnu narodowego oraz flagę narodową.
 • Próbuje budować dłuższe wypowiedzi na dany temat.
 • Słucha tekstów literackich.
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta hodowane na wsi.
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne.
 • Rozpoznaje i naśladuje odgłosy niektórych zwierząt.
 • Zna pochodzenie niektórych produktów spożywczych.
 • Zna imiona członków najbliższej rodziny.
 • Używa wyrazów oznaczających stopień pokrewieństwa (np.: babcia, dziadek, siostra, brat).
 • Opowiada o swojej rodzinie.
 • Rozpoznaje i stara się nazywać swoje uczucia.
 • Stosuje określenia wielkości mały – duży, wysoki – niski.
 • Określa położenie przedmiotów w przestrzeni.
 • Porównuje liczebność zbiorów.
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Interesuje się książkami.
 • Jest spostrzegawcze.
 • Wyszukuje szczegóły na ilustracjach i wypowiada się na ich temat.
 • Dostosowuje ruch do tempa muzyki.
 • Śpiewa proste piosenki.
 • Buduje z klocków różne konstrukcje.
 • Lepi z gliny, maluje, rysuje.
 • Wykonuje upominki dla swoich najbliższych.
 • Współdziała podczas zabaw i zajęć grupowych.
 • W ustalony sposób korzysta z przyborów gimnastycznych.
 • Wykonuje zadania zgodnie z poleceniem.
 • Odkłada zabawki na miejsce.

Umiejętności dzieci 4 – letnich:

 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.
 • Słucha ze zrozumieniem.
 • Rozwija aparat mowy. Uczestniczy w zabawach artykulacyjnych.
 • Buduje proste zdania.
 • Zna nazwę swojego kraju.
 • Rozpoznaje polskie symbole narodowe.
 • Wie, że Polska jest w Unii Europejskiej.
 • Rozpoznaje na mapie kontur Polski.
 • Poznaje historię swojej miejscowości.
 • Odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej oraz do swojej rodziny.
 • Odnosi się z szacunkiem do rodziców.
 • Określa kierunki: prawa – lewa strona.
 • Segreguje przedmioty według określonej cechy.
 • Rozpoznaje figury geometryczne.
 • Posługuje się pojęciem para.
 • Mierzy długość za pomocą dostępnych przyrządów.
 • Przeprowadza proste eksperymenty.
 • Stara się wyciągać właściwe wnioski. Myśli logicznie.
 • Rozumie znaczenie powietrza dla życia na ziemi.
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta hodowlane oraz zwierzęta egzotyczne.
 • Wie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, przejawia wobec nich troskę.
 • Rozpoznaje cechy wiejskiego krajobrazu.
 • Poznaje i nazywa wiosenne kwiaty.
 • Zna pożyteczną rolę dżdżownicy.
 • Dba o zdrowie. Poznaje zasady zdrowego odżywiania się. Wykonuje sałatkę owocową.
 • Rozwija spostrzegawczość.
 • Posługuje się nożyczkami.
 • Wykazuje się refleksem.
 • Jest sprawne pod względem ruchowym.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i wyjść poza teren przedszkola.
 • Reaguje na zmianę tempa w muzyce.
 • Uczy się prostych piosenek.
 • Wykonuje prace plastyczno-techniczne.

Grupa III „ Krasnale”

Krąg tematyczny: Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

• Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu;

• Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;

• Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody;

• Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

Krąg tematyczny: Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

• Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt  owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;

• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;

• Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;

• Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci;

• Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

Krąg tematyczny: Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

• Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne;

• Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego;

• Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;

• Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola  podstawowe czynności;

• Stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym;

• Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

Krąg tematyczny: Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

• Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu;

• Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu;

• Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie;

• Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych;

• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

Grupa IV „Skrzaty”

Krąg tematyczny: Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

• Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej i swobodnego eksperymentowania z kolorami, plamą i linią oraz do wykorzystywania różnych technik plastycznych.

• Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata.

• Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.

• Zachęcanie do oglądania dzieł malarskich i rozmawiania o nich.

• Stwarzanie okazji do działalności plastycznej związanej z przeżyciami muzycznymi.

• Wspieranie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i zachęcanie do prezentowania swoich prac.

• Rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej.

• Rozwijanie umiejętności relaksowania się podczas słuchania utworów literackich i muzycznych.

Krąg tematyczny: Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców.

• Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki.

• Rozwijanie wrażliwości słuchowej.

• Rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.

• Rozwijanie mowy przez ćwiczenia oddechowe.

• Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.

• Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole z uwzględnieniem samodzielnego podziału zadań.

• Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych.

Krąg tematyczny: Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

• Zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia.

• Wdrażanie do przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z różnych zachowań.

• Rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy.

• Doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.

• Rozwijanie wrażliwości słuchowej.

• Rozwijanie intuicji geometrycznej.

• Kształtowanie zdolności przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.

Krąg tematyczny: Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

• Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków.

• Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi.

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia i formułowania myśli w formie zdań poprawnych gramatycznie i składniowo.

• Budzenie u dzieci poczucia własnej wartości i wiary we własne siły przez angażowanie ich w organizowanie przyjęcia i przedstawienia.

• Stwarzanie dzieciom sytuacji, w których mogą nabierać pozytywnych doświadczeń w prezentowaniu się na scenie, i wspieranie ich w pokonywaniu tremy i nieśmiałości.