Grupa I „GWIAZDECZKI”

1. „Moja miejscowość, mój region”

– rozbudzanie zainteresowań najbliższą okolicą,

– utrwalanie zwrotów grzecznościowych,

– rozwijanie umiejętności prezentowania się na forum grupy,

– poszerzanie doświadczeń plastycznych,

– utrwalanie symboli miejscowości, w której mieszkają dzieci,

– rozwijanie intuicji geometrycznej.

2. „Wakacyjne podróże”

– zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem,

– utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci,

– rozwijanie sprawności plastycznych,

– utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach,

– rozwijanie zainteresowania przyrodą,

– utrwalanie umiejętności stosowania określeń najwięcej, najmniej.

3. „Pożegnania nadszedł czas”

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

– umuzykalnianie dzieci,

– rozwijanie zasobu słownictwa,

– utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania nad woda,

– zachęcanie do wykonania prostych potraw,

– rozwijanie sprawności narządów mowy.

Grupa II „Słoneczka”

Czego uczymy się w przedszkolu w grupie II:

Tydzień 1: Dzień Dziecka

Tydzień 2: Ile nóg ma stonoga?

Tydzień 3: Słoneczne lato

Tydzień 4: Jedziemy na wakacje

Umiejętności dzieci 3 -letnich:

 • Uważnie słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat.
 • Zauważa różnice w wyglądzie dzieci z różnych stron świata i opowiada o nich.
 • Ogląda ilustracje w książkach i dzieli się swoimi spostrzeżeniami.
 • Próbuje wycinać nożyczkami.
 • Wykonuje prace plastyczno-techniczne różnymi technikami.
 • Przedstawia swoje potrzeby i pragnienia w formie pracy plastycznej.
 • Rozwija sprawność manualną: rozdziera papier, wykleja.
 • Nazywa części ciała i potrafi je wskazać.
 • Śpiewa proste piosenki.
 • Uczestniczy w zabawach rytmicznych i tanecznych.
 • Naśladuje usłyszane dźwięki.
 • Reaguje na zmianę tempa utworu.
 • Reguluje fazę wdechu i wydechu.
 • Buduje proste dialogi.
 • Segreguje przedmioty według określonej zasady.
 • Przelicza elementy.
 • Porównuje liczebność zbiorów.
 • Używa liczebników głównych.
 • Ustala wynik działań na konkretnych przedmiotach.
 • Dostrzega i kontynuuje układy rytmiczne.
 • Porównuje wielkość przedmiotów.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane kolory.
 • Wie, jak wygląda łąka, rozpoznaje żyjące na niej zwierzęta.
 • Wie, jak wygląda las, rozpoznaje żyjące na nim zwierzęta.
 • Rozpoznaje krajobraz górski.
 • Poznaje wygląd i tryb życia pszczoły.
 • Rozumie, że przyrodę należy szanować.
 • Nazywa typowe zjawiska atmosferyczne. Wypowiada się na temat pogody.
 • Układa obrazki, tworząc prostą historyjkę. Łączy przyczynę ze skutkiem.
 • Wie, co to są wakacje.
 • Poznaje zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas odpoczynku nad wodą i w górach.
 • Korzysta w ustalony sposób z przyborów gimnastycznych.
 • Odkłada zabawki na miejsce.

Umiejętności dzieci 4 – letnich:

 • Słucha tekstów literackich. Uczestniczy w rozmowie na ich temat.
 • Pyta o niezrozumiałe fakty.
 • Dzieli proste wyrazy na sylaby.
 • Porównuje ilustracje i dostrzega różnice między nimi.
 • Rozwiązuje proste zagadki.
 • Układa krótkie opowiadania.
 • Rozwija wyobraźnię.
 • Poznaje różne regiony Polski, miejsca kojarzące się z wakacjami (morze, góry, jeziora).
 • Wie, jakie przedmioty mogą się przydać podczas wakacji.
 • Wie, na czym polega praca strażaka.
 • Zna numer alarmowy 112 i wie, w jakich sytuacjach należy go używać.
 • Zna i rozumie pojęcie długość.
 • Układa kompozycje z figur geometrycznych.
 • Ustala położenie przedmiotów.
 • Orientuje się w przestrzeni. Używa określeń: do przodu, do tyłu, w bok.
 • Tworzy zbiory i przelicza ich elementy.
 • Jest zainteresowane przyrodą. Obserwuje i zbiera jej okazy.
 • Wymienia nazwy niektórych zwierząt żyjących na łące.
 • Rozumie, że należy chronić przyrodę.
 • Wie, na czym polega cykliczność pór roku.
 • Przeprowadza proste doświadczenia badawcze – wie, co to jest wulkan.
 • Zna i rozumie pojęcie wysypisko śmieci.
 • Stosuje różne techniki plastyczno-techniczne: maluje, rysuje, wykleja.
 • Uczestniczy w zabawach konstrukcyjnych.
 • Używa chwytu pisarskiego, poprawnie trzyma kredkę.
 • Rozwija percepcję słuchową.
 • Rozróżnia tempo muzyki.
 • Dostosowuje ruch ciała do rytmu muzyki.
 • Zgodnie współpracuje w zespole. Potrafi czekać na swoją kolej.
 • Jest wrażliwe na potrzeby innych.
 • Dostrzega i akceptuje różnice między ludźmi.
 • Zna swoje prawa i szanuje prawa innych dzieci.
 • Wykazuje się refleksem i spostrzegawczością.

Grupa III „ Krasnale”

Krąg tematyczny: Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;

• Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych;

• Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;

• Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

Krąg tematyczny: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

• Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa

• Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego;

• Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego  egzotycznego;

• Prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy;

• Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym;

• Wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci.

Krąg tematyczny: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

• Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samorzutne;

• Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów itp.;

• Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań;

• Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji  mówienie o swoich marzeniach;

• Aranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi.

Grupa IV „Skrzaty”

Krąg tematyczny: Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

• Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju.

• Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur.

• Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków.

• Odczytywanie symboli na mapie i globusie.

Krąg tematyczny: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

• Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli.

• Rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów (określanie liczby elementów w zbiorze, rozumienie pojęcia „równoliczny”).

• Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej.

• Kształcenie zdolności negocjowania podczas wspólnego tworzenia gier ściganek.

Krąg tematyczny: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

• Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski.

• Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdań (poprawnych składniowo, logicznie i gramatycznie).

• Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt.

• Budzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania.

• Wdrażanie dzieci do wyodrębniania głosek w prostych słowach.

• Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.