Grupa I   „GWIAZDECZKI”

1. „Jak wyglądał świat przed milionami lat”

– wzbogacanie wiedzy o dinozaurach,

– rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na utworze muzycznym,

– liczenie w zakresie 3 w aspekcie głównym i porządkowym,

– poznanie nowej techniki plastycznej – lepienie z gliny lub rysowanie węglem,

– rozwijanie orientacji przestrzennej.

2. „Idzie zima ze śniegiem”

– wzbogacenie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych związanych z zimą,

– zapoznanie z tradycją mikołajek,

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

– wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu,

– rozwijanie sprawności manualnych.

3. „Idą święta”

– poznawanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

– rozwijanie koncentracji uwagi,

– umuzykalnianie dzieci,

– rozwijanie mowy,

– doskonalenie umiejętności liczenia.

4. Projekt „Książka”

– budzenie zainteresowania książką poprzez zabawy: słowne, literackie, teatralne, muzyczne,          

  plastyczne i techniczne,

– wzbogacanie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z książką,

– wdrażanie do poszanowania książek,

– poznawanie utworów literatury dziecięcej,

– rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności.

Grupa II „SŁONECZKA”

Czego uczymy się w przedszkolu w grupie II:

Tydzień 1: Czekamy na Mikołaja

Tydzień 2: Teatrzyk przedszkolaka

Tydzień 3: Zwierzęta zimą

Tydzień 4: Wesoła choinka

Umiejętności dzieci 3 -letnich:

 • Wypowiada się na temat wyglądu i roli Świętego Mikołaja
 • Poznaje tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
 • Uczestniczy we wspólnym dekorowaniu choinki
 • Wspólnie z innymi układa krótkie życzenia świąteczne
 • Rozwiązuje zagadki słowne
 • Wie, na czym polega zwyczaj mikołajek
 • Słucha krótkich tekstów literackich
 • Poznaje różne pojęcia związane z teatrem
 • Stara się śledzić treść przedstawiania i opowiadać kolejność wydarzeń
 • Wyraża spontanicznie swój stosunek emocjonalny do przygód bohaterów
 • Uczestniczy w zabawach parateatralnych
 • Tworzy prace plastyczno-techniczne na podany temat
 • Odtwarza rytm melodii ruchem
 • Śpiewa piosenki o prostej linii melodycznej
 • Rozpoznaje w zabawie różne elementy muzyki: zmianę tempa, dynamiki i rejestru wysokości dźwięku
 • Porównuje liczebność zbiorów i stosuje określenie tyle samo
 • Doskonali umiejętność liczenia
 • Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Grupuje przedmioty w sensowny sposób
 • Rozwija spostrzegawczość, porównując dwa obrazki
 • Zna i nazywa wybrane kolory
 • Doskonali prawidłowe trzymanie nożyczek podczas wycinania
 • Próbuje mieścić się w konturze podczas kolorowania
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta spędzające zimę w naszym kraju
 • Rozróżnia ptaki (np. sikorka, wróbel, gołąb) żyjące w najbliższym środowisku Rozumie, że należy się troszczyć o zwierzęta zimą
 • Wypowiada się na temat cech zimowej pogody
 • Rozwija sprawność ruchową podczas różnorodnych zajęć gimnastycznych
 • Odczuwa radość ze sprawiania przyjemności innym
 • Czerpie radość z efektu wspólnie wykonanej pracy

Umiejętności dzieci 4 – letnich:

 • Zna tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
 • Ilustruje ruchem słuchaną muzykę
 • Gra na prostych instrumentach – janczarach
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na temat ich treści
 • Rozwija analizę i syntezę słuchową
 • Czerpie radość z dawania prezentów
 • Rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne
 • Konstruuje prostą grę matematyczną
 • Liczy, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności
 • Ustala wynik dodawania i odejmowania
 • Klasyfikuje przedmioty według określonej cechy
 • Porusza się w przestrzeni zgodnie z poleceniami: w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu
 • Stosuje określenia stosunków przestrzennych: wyżej, niżej, nad, pod, obok
 • Rozumie znaczenie niektórych symboli graficznych
 • Wie, jak powstaje cień
 • Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Łączy w pary pasujące obrazki
 • Wykonuje różnymi technikami prace plastyczno-techniczne
 • Wskazuje kierunek pochodzenia dźwięku
 • Śpiewa piosenki
 • Zna drogę listu od nadawcy do odbiorcy
 • Przestrzega reguł gry
 • Czerpie radość ze wspólnej zabawy i chętnie uczestniczy w uroczystościach grupowych
 • Bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych
 • Odgrywa role w zabawach parateatralnych
 • Uczy się wyrażać swoje uczucia i emocje
 • Jest spostrzegawcze
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków
 • Opisuje cechy charakterystyczne zimy
 • Zna właściwości śniegu i lodu
 • Zna i opisuje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy

Grupa III „KRASNALE”

Krąg tematyczny: Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

• Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;

• Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;

• Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze;

• Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dla dzieci;

• Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.

Krąg tematyczny: Porządkami czas się zająć, goście zaraz przybywają

• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za porządek i czystość w najbliższym otoczeniu;

• Pogłębianie w dzieciach uczucia przywiązania do rodziny, potrzeby niesienia pomocy na miarę możliwości;

• Wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata (węch, dotyk);

• Doskonalenie wypowiedzi ustnych, prezentowanie własnych doświadczeń i własnego punktu widzenia;

• Zaangażowanie dzieci w czynności prospołeczne.

Krąg tematyczny: W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem

• Stworzenie okazji wielozmysłowego poznawania otaczającego świata (dotyk, węch);

• Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Narodzenia;

• Wdrażanie do estetycznego wykonywania ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego w sali;

• Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem przez uczestnictwo w uroczystości grupowej.

Grupa IV „SKRZATY”

Krąg tematyczny: Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

• Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody oraz rozpoznawaniu zmian odwracalnych i nieodwracalnych przez inicjowanie zabaw badawczych, eksperymentowanie oraz obserwację;

• Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku;

• Tworzenie prac plastycznych inspirowanych kontaktem ze środowiskiem przyrodniczym – zwrócenie uwagi na estetykę wykonywanych prac oraz sprzątnięcie swojego miejsca pracy;

• Budzenie zainteresowania różnymi środkami przekazu i zdobywania informacji (telewizja, radio, encyklopedia, książki, czasopisma);

• Wspomaganie dzieci w coraz precyzyjniejszej klasyfikacji przez oglądanie i porównywanie obiektów;

• Uświadomienie dzieciom, że zima jest trudnym okresem dla roślin i zwierząt, zapoznanie z gatunkami i zwyczajami ptaków zimujących w Polsce oraz z różnymi sposobami zabezpieczania roślin oraz dokarmiania zwierząt;

• Rozwijanie prawidłowej wymowy przez ćwiczenia artykulacyjne.

Krąg tematyczny: Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają

• Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz sposobami bezpiecznego posługiwania się nimi;

• Rozwijanie słuchu oraz usprawnianie aparatu artykulacyjnego przez ćwiczenia ortofoniczne na trudniejszych spółgłoskach i grupach spółgłoskowych;

• Uświadomienie dzieciom potrzeby współuczestniczenia w życiu rodziny (również w dzieleniu się obowiązkami) – kształtowanie właściwych postaw i zachowań moralnych wobec innych;

• Zachęcanie dzieci do odgrywania scenek dramowych (tworzenie sytuacji edukacyjnych pomagających dzieciom zrozumieć umowną rolę rekwizytu i posługiwać się nim w zabawach teatralnych i odgrywanych scenkach);

• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz wdrażanie dzieci do rozumienia sensu sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac (sprzątanie po posiłkach, porządkowanie półek itd.);

• Usprawnianie precyzji w zakresie motoryki małej przez zajęcia plastyczne i konstrukcyjne;

• Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej. Doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni według podanej instrukcji.

Krąg tematyczny: W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem

• Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie (rozwijanie w dzieciach potrzeby szanowania zwyczajów religijnych i ludowych kultywowanych w Polsce oraz uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, uświadomienie i różnicowanie potrzeb materialnych i niematerialnych);

• Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa i formułowaniu wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym;

• Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej przez wykonywanie papierowych składanek;

• Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek z uwzględnieniem rytmu, tempa muzycznego, wysokości dźwięku oraz zmiany dynamiki muzyki;

• Budzenie poczucia estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej (komponowania ozdób świątecznych z różnych materiałów);

• Rozwijanie pamięci przez uczenie się tekstów na pamięć (z uwzględnieniem rozumienia ich treści, przekazu i walorów literackich).