Grupa I  „GWIAZDECZKI”

1. „Moja rodzina”

– wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,

– rozwijanie empatii wobec członków rodziny,

– kształtowanie pojęcia para,

– rozwijanie świadomości własnego ciała,

– kształtowanie poczucia rytmu.

2. „Mój dom”

– posługiwanie się liczebnikami porządkowymi,

– rozwijanie umiejętności wokalnych,

– rozwijanie intuicji geometrycznej i spostrzegania wzrokowego,

– poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu,

– wzbogacanie słownictwa czynnego dzieci (o słowa związane z rodziną).

3. „Mam prawa i obowiązki”

– kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków,

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

– rozszerzanie doświadczeń sensorycznych,

– poznawanie praw i obowiązków dziecka,

– rozwijanie sprawności manualnych.

4. „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”

– wdrażanie do dbania o własne zdrowie,

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

– propagowanie zdrowego żywienia i stylu życia,

– rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,

– doskonalenie umiejętności samoobsługowych.

Grupa II „Słoneczka”

Tydzień 1: Kapryśna pogoda

Tydzień 2: Mali konstruktorzy

Tydzień 3: Mój przyjaciel zwierzak

Tydzień 4: Dzień Pluszowego Misia

Umiejętności dzieci 3 -letnich:

 • Doskonali aparat mowy, wykonując ćwiczenia ortofoniczne
 • Próbuje dzielić wyrazy na sylaby poprzez wyklaskiwanie
 • Słucha krótkich tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Wypowiada się na temat ilustracji
 • Powtarza krótkie rymowanki
 • Rozpoznaje i nazywa różne zjawiska atmosferyczne
 • Rozumie konieczność ubierania się odpowiednio do pogody
 • Stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania
 • Układa płaskie kompozycje z różnych materiałów
 • Wznosi proste konstrukcje z klocków
 • Doskonali umiejętność liczenia
 • Rozumie i stosuje określenia, np.: duży, mały, większy, mniejszy, wysoki, niski
 • Rozumie i stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni, np.: na, pod, za, przed
 • Rozpoznaje figury geometryczne – koło, kwadrat, trójkąt
 • Klasyfikuje przedmioty według podanej cechy
 • Jest zainteresowane przyrodą
 • Wie, że zwierzętami domowymi należy się opiekować
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta domowe
 • Uczestniczy w zabawach rytmiczno-ruchowych
 • Stosuje różne techniki plastyczne: maluje, wykleja, lepi z plasteliny i masy solnej
 • Uczy się rysować po śladzie
 • Próbuje wycinać nożyczkami
 • Stara się śpiewać proste piosenki
 • Uczestniczy w zabawach pantomimicznych
 • Przestrzega obowiązujących reguł zabawy

Umiejętności dzieci 4 – letnich:

 • Rozumie pojęcie prognoza pogody
 • Rozpoznaje i nazywa różne zjawiska atmosferyczne
 • Opisuje ilustracje
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Uczestniczy w zabawach artykulacyjnych
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Prowadzi dialog
 • Uczestniczy w zabawach dramowych
 • Ubiera się stosownie do pogody
 • Interesuje się przyrodą
 • Poznaje właściwości wody
 • Przeprowadza proste doświadczenia
 • Wie, jakie zwierzęta można hodować w domu
 • Jest opiekuńcze w stosunku do zwierząt
 • Wie, na czym polega praca weterynarza
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
 • Wykonuje kompozycje plastyczne według własnego pomysłu
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane figury geometryczne
 • Przelicza elementy
 • Orientuje się w przestrzeni
 • Stosuje określenia dotyczące długości
 • Mierzy długość dowolnie obraną miarą
 • Porównuje wielkość przedmiotów
 • Dostrzega układy rytmiczne i je kontynuuje
 • Odwzorowuje układy elementów
 • Bawi się przy muzyce i śpiewa piosenki
 • Rozpoznaje dźwięki z otoczenia
 • Posługuje się nożyczkami
 • Przestrzega obowiązujących zasad
 • Bierze aktywny udział w zabawach rytmiczno-ruchowych
 • Rozwija motorykę małą w trakcie ćwiczeń grafomotorycznych

Grupa III „Krasnale”

Krąg tematyczny: Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Stwarzanie okazji do dobrych uczynków;

• Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości;

• Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;

• Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej przyjaznym relacjom wśród dzieci;

• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

• Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości.

Krąg tematyczny: Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej;

• Budowanie prostych konstrukcji latających;

• Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;

• Tworzenie instrumentów dętych z nietypowych przedmiotów;

• Wzbogacanie czynnego słownika dzieci.

Krąg tematyczny: Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;

• Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych;

• Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci;

• Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur.

Krąg tematyczny: Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni;

• Zwrócenie uwagi na przyjemną stronę zabawy i wartości z niej płynące;

• Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;

• Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców – przygotowanie do pisania;

• Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.

Grupa IV „Skrzaty”

Krąg tematyczny: Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym;

• Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w warunkach domowych;

• Rozwijanie umiejętności dostrzegania zdolności i umiejętności u siebie i innych (budowanie poczucia własnej wartości);

• Kształtowanie zdolności świadomego poruszania się w przestrzeni oraz ustalania położenia przedmiotów względem siebie i innych;

• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywności;

• Kształtowanie ekspresji twórczej i doskonalenie umiejętności tworzenia swobodnych dialogów w zabawach teatralnych;

• Rozwijanie słuchu fonematycznego.

Krąg tematyczny: Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu;

• Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych;

• Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych;

• Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych;

• Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole;

• Wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną, a potem jeszcze na inną;

• Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej.

Krąg tematyczny: Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;

• Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych;

• Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci;

• Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur.

Krąg tematyczny: Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami własnej wyobraźni;

• Zwrócenie uwagi na przyjemną stronę zabawy i wartości z niej płynące;

• Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;

• Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców – przygotowanie do pisania;

• Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.