GRUPA I

 • Rozwijanie zainteresowania książką.
 • Wypowiadanie się na temat książki przyniesionej do przedszkola – budowanie wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania bajki czytanej przez N.
 • Rozpoznawanie i podawanie imion / nazw bohaterów znanych bajek.
 • Odróżnianie dobra od zła.
 • Wspólne tworzenie bajki.
 • Rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej – odgrywanie ról.
 • Zapoznanie z zasadami korzystania z książek – rozumienie potrzeby dbania o książki.
 • Dobieranie charakterystycznych elementów do bajkowych postaci.
 • Kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia.
 • Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu.
 • Rozumienie pojęcia karnawał; kształtowanie umiejętności klasyfikowania pojazdów według określonej cechy.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1–4; poszerzanie zakresu liczenia.
 • Poznanie pracy fryzjera – czynności, jakie wykonuje i akcesoriów, które są mu potrzebne.
 • Podawanie nazw strojów balowych.
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni – wykonanie maski karnawałowej.
 • Kształtowanie prawidłowej reakcji na sygnał.
 • Zwrócenie uwagi na estetyczny sposób poruszania się.
 • Posługiwanie się pojęciami: serpentynagirlandakonfetti.
 • Rozumienie i określanie cech przedmiotów: wielkość, kształt, kolor.
 • Poznanie i wykonanie ozdób karnawałowych; ozdabianie sali.
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej; oglądanie książek z dinozaurami.
 • Rozwijanie ekspresji plastycznej; malowanie dużych powierzchni.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości podczas tworzenia kukiełek do teatru cieni i zabaw teatralnych.
 • Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację i wyszukiwanie brakujących elementów. 
 • Ćwiczenia grafomotoryczne.

GRUPA II

NA ZAKUPY

 • Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitań i pożegnań.
 • Klasyfikowanie przedmiotów na podstawie ich przeznaczenia.
 • Porównywanie i ważenie przedmiotów.
 • Eksperymentowanie, szacowanie, przewidywanie.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej.
 • Rozwijanie zainteresowań światem przyrody.
 • Rozwijanie zainteresowania książkami.

TE ZWIERZETA ZIMY SIĘ NIE BOJĄ

 • Poszerzanie wiedzy na temat życia zwierząt domowych.
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
 • Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt.
 • Wzbogacanie  wiedzy na temat zwierząt leśnych.
 • Poszerzanie wiedzy na temat życia ptaków.  

W ŚWIECIE POJAZDÓW

 • Kształtowanie nawyków i zachowań związanych z dbaniem o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 • Rozbudzanie zainteresowania znakami i symbolami.
 • Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczne i samodzielne doświadczenie zjawisk przyrodniczych.
 • Kształtowanie zachowań związanych z dbaniem o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 • Podejmowanie aktywności plastyczno-technicznej.

TYDZIEŃ Z ŻYRAFAMI

 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej.
 • Rozwijanie zainteresowania światem przyrody.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów.
 • Wprowadzenie i nauka piosenki.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Analiza sylabowa imion.
 • Doskonalenie sprawności dłoni.

GRUPA III

 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji.
 • Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej.
 • Rozbudzanie fantazji i wyobraźni.
 • Rozwijanie umiejętności teatralnych.
 • Zilustrowanie utworu literackiego za pomocą przedstawienia kukiełkowego.
 • Rozwijanie poczucia rytmu.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.
 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi.
 • Kształtowanie umiejętności dobierania stroju adekwatnie do okazji.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze strachem przed wizytą u fryzjera.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawania różnych emocji u innych osób.
 • Usprawnianie aparatu oddechowego.
 • Kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów.
 • Poznawanie rożnych form ekspresji artystycznej – rysowania węglem.
 • Kształtowanie umiejętności manualnych.
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego  z podróżowaniem, środkami transportu.
 • Kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w którym jest mniej, więcej i tyle samo.
 • Rozbudzanie ekspresji i twórczego myślenia; wprowadzenie litery Bb.
 • Wprowadzenie litery nN.
 • Doskonalenie motoryki małej.
 • Doskonalenie koordynacji ręka-oko.
 • Wprowadzenie liczby 0.
 • Wprowadzenie liczby 10.
 • Usprawnianie analizy słuchowej.
 • Rozwijanie mowy i myślenia; wprowadzenie litery P,p.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania.
 • Rozwijanie mowy i myślenia.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów.

GRUPA IV

1. Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy.

 • Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy;
 • Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych (ulica, park, sklep);
 • Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości;
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków, stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych;
 • Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka;
 • Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami określania ciężaru;
 •  Doskonalenie wymowy dzieci przez ćwiczenia fonacyjne.

2. Ferie to jest supersprawa, odpoczynek i zabawa.

 • Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na śniegu i lodzie, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych.
 • Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych.
 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi na drugiej osobie oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela.
 • Uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury (gwara, stroje ludowe, muzyka, taniec).
 • Kształtowanie u dzieci zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych, a także do znoszenia porażek bez zbędnych frustracji.
 • • Kształtowanie umiejętności prawidłowego akcentowania i mówienia w sposób zrozumiały dla innych.

3. Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze.

 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu pamięci i spostrzegawczości.
 • Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania.
 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne.
 • Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie.
 • Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów.
 • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.

4. Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę.

 • Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo.
 • Rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej.