Grupa I „Słoneczka”

Krąg tematyczny: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych.
 • Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy.
 • Poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu.

Krąg tematyczny: Ferie to jest supersprawa, odpoczynek i zabawa

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.
 • Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych i zabawach na śniegu.

Krąg tematyczny: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu.
 • Składanie prostych konstrukcji z papieru.
 • Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych.
 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

Krąg tematyczny: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału.
 • Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role.
 • Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi.

Grupa II „Słoneczka”

Lubimy się śmiać

uświadamianie konieczności sprzątania, zwracanie uwagi dzieci, że bałagan może być przyczyną wypadków

– poznawanie właściwości magnesu

kształtowanie pojęć matematycznych: przeliczanie elementów, stosowanie liczebników głównych, segregowanie elementów według określonej zasady

rozpoznawanie i nazywanie emocji, kształtowanie życzliwych i przyjaznych relacji w grupie rówieśniczej

rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i za innych, zachęcanie do integracji w czasie wspólnych działań

Tropy na śniegu

– poznawanie, utrwalanie charakterystycznych cech aktualnej pory roku (Zimy)

– wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego poprzez wprowadzenie i wyjaśnienie słów służących do określenia atrybutów zimy oraz towarzyszących jej zjawisk atmosferycznych

– rozwijanie wrażliwości estetycznej na zróżnicowanie odcieni bieli

– poznanie właściwości śniegu i lodu, budzenie ciekawości poznawczej

– uwrażliwianie zmysłów poprzez: muzykę klasyczną, fakturę wykorzystywanych materiałów, doznania smakowe i zapachowe, dotyk

– kształtowanie umiejętności klasyfikowania i definiowania

– uświadamianie dzieciom, że właściwy ubiór ma wpływ na nasze zdrowie

– poznanie techniki malarskiej „mokre na mokrym”

Lubimy eksperymentować

– kształtowanie umiejętności opisywania własnych doświadczeń, poznanie słów „naukowiec, eksperyment”

– obserwowanie zjawiska topniejącego śniegu,  rozwijanie zainteresowań badawczych, próby szukania własnych rozwiązań

– poznawanie właściwości gliny, rozwijanie sprawności manualnej

– improwizacje dźwiękowe, poznawanie i określanie odgłosów wydawanych przez różne przedmioty, wydobywanie dźwięków z różnych przedmiotów codziennego użytku

– nabywanie umiejętności „szacowania na oko”, poznanie pojęcia pojemność naczynia

– stwarzanie okazji do samodzielnego badania produktów spożywczych oraz eksperymentowania z ich mieszaniem i łączeniem

Zimowe zabawy

budzenie zainteresowania otaczającym światem, oglądanie krajobrazu wysokich gór

kształtowanie umiejętności posługiwania się klejem, wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych

ustalanie na poziomie intuicji czym jest trójkąt i dostrzeganie jego cech

utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie

wdrażanie do uważnego słuchania instrukcji, rozwijanie percepcji słuchowej i logicznego myślenia

uwrażliwianie na potrzeby innych, kształtowanie umiejętności współpracy w parach i zespołach

Grupa III „Krasnale”

 • „Czyj to dom?”

– wyjaśnienie wieloznaczności słowa „dom”

– szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nie przeszkadzanie im w wypoczynku, pracy, wzajemne okazywanie uczuć

– określanie miejsca zamieszkania ( nazwa miasta, osiedla, adres domu, przedszkola)

– utrwalanie znajomości symboli narodowych, kształtowanie postaw patriotycznych

– obserwowanie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu w czasie spacerów po okolicy

– gromadzenie informacji na temat życia zwierząt w środowisku naturalnym ( gatunki, zwyczaje, warunki życia); dostrzeganie potrzeby dokarmiania niektórych dzikich zwierząt

– poznanie symbolu graficznego litery T ( 5-latek)

 • „Tydzień uśmiechu”

– rozpoznawanie i nazywanie emocji, komunikowanie swoich potrzeb

– kojarzenie znanych emocji z symbolami na graficznym konturze twarzy

– udział w  zabawach i ćwiczeniach rozwijających umiejętność radzenia sobie z emocjami w sposób kontrolowany; odgrywanie ról w zabawach parateatralnych

– uświadomienie, że należy dbać o ład i porządek w otoczeniu

– wdrażanie prawidłowych nawyków zdrowotnych, konieczność dbania o zęby, zasady zdrowego odżywiania, dbałość o estetykę własnego wyglądu

– określanie wartości na zasadzie przeciwieństw dobro – zło, piękno – brzydota, próby uzasadnienia swoich odczuć

 •  „Mali badacze”

– uczestniczenie w zabawach rozwijających aktywność badawczą oraz rozwiązywania problemów

– doskonalenie klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo – skutkowego

– uczestniczenie w przeprowadzaniu eksperymentów fizyczno – przyrodniczych ( sprawdzanie co się dzieje z przedmiotami w wodzie, eksperymenty z magnesem)

– obserwowanie eksperymentów i wyciąganie wniosków

– poznanie znaczenia wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin

– rozwijanie postawy proekologicznej – sposoby oszczędzania wody, troska o czystość jej zasobów

– przeprowadzanie zabaw badawczych związanych z postawaniem kolorów pochodnych i ich barw

– poznanie symbolu graficznego litery F (5-latek)

 •  „Zabawy na śniegu”

– dostrzeganie różnorodności zjawisk atmosferycznych towarzyszących aurze zimą ( intensywność opadów, zamiecie, zawieje, krótkie dni, długie noc, przymrozki, mróz)

– prowadzenie kalendarza pogody

– respektowanie zasad bezpiecznych zabaw zimą, dostrzeganie potencjalnych niebezpieczeństw na podstawie obserwacji oraz analizy losów bohaterów bajek i historyjek

– dostrzeganie potencjalnych zagrożeń i zgłaszanie ich dorosłym

– utrwalenie umiejętności dopasowywania ubioru do pogody

– poznanie wybranych sportów zimowych

– poznanie symbolu graficznego litery W ( 5-latek)

Grupa IV „Skrzaty”

Baśnie, bajki, bajeczki

Dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich

– Utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas wizyty w teatrze i oglądania przedstawienia teatralnego

– Rozwijanie sprawności ruchowej

– Rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się na ustalone sygnały

– Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

Muzyka wokół nas

– Rozwijanie znaczenia nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta

– Muzykowanie na wybranych instrumentach perkusyjnych, rozwijanie poczucia rytmu i inwencji twórczej

– Wzbogacenie wiadomości na temat wielkiego polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina

– Wyrażanie przeżyć w aktywności plastycznej i ruchowej

– Utrwalanie nazw liczebników głównych i liczebników porządkowych w danym zakresie

Nie jesteśmy sami w kosmosie

– Poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego

– Nabywanie umiejętności skupienia uwagi na przekazie literackim

– Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej

– Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

– Przybliżanie sylwetki wielkiego polskiego astronoma- Mikołaja Kopernika

– Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej

-Rozwijanie mowy