Grupa I   „Gwiazdeczki”

1.”Baśnie, bajki, bajeczki”

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

– określanie charakteru muzyki i rozwijanie słuchu muzycznego,

– rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów,

– poznawanie literatury dziecięcej,

– wzbogacanie słownictwa czynnego dzieci.

2. „Muzyka wokół nas”

– rozwijanie wyobraźni muzycznej i poczucia rytmu,

– wzbudzanie  zainteresowania instrumentami muzycznymi,

– rozpoznawanie odgłosów natury i naśladowanie ich za pomocą instrumentów,

– wyrabianie świadomości muzycznej,

– rozwijanie umiejętności gry na dziecięcych instrumentach muzycznych.

3. „Nie jesteśmy sami w kosmosie”

– wzbogacenie wiedzy o kosmosie i planetach,

– rozwijanie sprawności manualnej,

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

– rozwijanie kreatywnego myślenia,

– doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 4.

4. „Zwierzęta z dżungli i sawanny”

– wzbogacenie wiadomości na temat życia zwierząt egzotycznych,

– bogacenie zasobu słownictwa,

– rozwijanie zainteresowania przyrodą,

– ilustrowanie ruchem tekstu piosenki,

– rozwijanie sprawności fizycznej i zdolności plastycznych.

Grupa II „Słoneczka”

Czego uczymy się w przedszkolu w grupie II:

Tydzień 21: Śmiech to zdrowie

Tydzień 22: Eksperymentujemy

Tydzień 23: Idziemy na sanki

Tydzień 24: Poznajemy różne zawody

Umiejętności dzieci 3-letnich:

 • Zna przybory higieniczne i sposoby ich używania.
 • Ma świadomość konieczności dbania o higienę i swoje zdrowie.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek.
 • Wie, na czym polega bezpieczna zabawa na śniegu.
 • Zna i nazywa części ciała.
 • Współdziała podczas zabawy i zajęć grupowych.
 • Posługuje się pędzlem podczas malowania; stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania.
 • Wykonuje proste prace plastyczno-techniczne, np. wiatraczek, wyklejanka z kolorowego papieru.
 • Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe; łączy obrazki w logiczne ciągi.
 • Stosuje określenia najpierw, potem.
 • Rozwija umiejętność liczenia.
 • Grupuje elementy według określonych zasad.
 • Stosuje określenia cięższy, lżejszy, dużo, mało, tyle samo.
 • Układa proste kształty zgodnie ze wzorem.
 • Słucha z uwagą wierszy i opowiadań; rozumie i opowiada ich treść.
 • Wie, na czym polega praca dentysty, kucharza, lekarza, fryzjera, piekarza.
 • Rozwija ciekawość badawczą; chętnie wykonuje proste doświadczenia.
 • Poznaje właściwości wody, magnesu, śniegu.
 • Wypowiada się na temat swoich spostrzeżeń, doświadczeń i zdobytej wiedzy.
 • Zadaje pytania.
 • Stara się prawidłowo wypowiadać głoski.
 • Nazywa sprzęty wykorzystywane do uprawiania sportów zimowych.
 • Aktywnie uczestniczy w organizowanych zabawach ruchowych.
 • Uczestniczy w zabawach rytmiczno muzycznych.
 • Śpiewa proste piosenki.
 • Odgrywa role w prostych zabawach parateatralnych.
 • Rozpoznaje zmianę tempa muzyki.
 • Kształtuje prawidłowy oddech.
 • Rozwija spostrzegawczość, porównuje obrazki.
 • Stara się określać temperaturę powietrza: zimno, bardzo zimno.
 • Uzasadnia konieczność dostosowania ubioru do pogody.

Umiejętności dzieci 4 – letnich:

 • Współpracuje w zespole.
 • Stara się skupić uwagę na wykonywanym zadaniu.
 • Dba o porządek w swoim otoczeniu.
 • Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe, wyciąga wnioski z obserwowanych zjawisk.
 • Rozwiązuje proste zagadki.
 • Rozpoznaje i nazywa emocje.
 • Rozwija ciekawość badawczą. Poznaje właściwości magnesu, śniegu, wody, lodu.
 • Orientuje się w kierunkach przestrzennych: na prawo, na lewo, wyżej, niżej, dalej, bliżej.
 • Klasyfikuje przedmioty zgodnie z określoną zasadą.
 • Przelicza elementy.
 • Stosuje liczebniki główne i porządkowe.
 • Odtwarza układy rytmiczne.
 • Stara się szacować wielkość „na oko”.
 • Orientuje się w schemacie własnego ciała.
 • Układa kompozycje z figur geometrycznych.
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.
 • Odgrywa role w zabawach parateatralnych.
 • Zna nazwy niektórych zawodów i orientuje się, na czym polega praca wykonujących je osób.
 • Chętnie obserwuje przyrodę. Wymienia cechy aktualnej pory roku.
 • Nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne.
 • Rozpoznaje niektóre produkty spożywcze.
 • Uczestniczy w zajęciach kulinarnych – przygotowanie ciasta na naleśniki.
 • Znajduje na mapie Polski góry.
 • Wykonuje prace plastyczno-techniczne. Poznaje właściwości gliny.
 • Rozwija umiejętności manualne, sprawność grafomotoryczną.
 • Posługuje się nożyczkami i klejem.
 • Stara się mówić wyraźnie. Wykonuje ćwiczenia artykulacyjne.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
 • Porusza się w rytm muzyki.
 • Reaguje na sygnał dźwiękowy.
 • Zna nazwy niektórych instrumentów muzycznych.
 • Określa natężenie muzyki: cicho, głośno.
 • Stara się dbać o swoje bezpieczeństwo.

Grupa III „ Krasnale”

Krąg tematyczny: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Poznawanie miejsc użyteczności publicznej oraz ich znaczenia w życiu;

• Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych;

• Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola;

• Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy;

• Rozbudzanie intuicji matematycznej w obszarach: ciężar i długość/szerokość.

Krąg tematyczny: Ferie to jest supersprawa, odpoczynek i zabawa

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;

• Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;

• Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych;

• Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów;

• Kształtowanie umiejętności tworzenia prac plastycznych inspirowanych utworem literackim.

Krąg tematyczny: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu;

• Składanie prostych konstrukcji z papieru unoszących się w powietrzu i na wodzie;

• Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych;

• Rozwijanie zdolności uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

Krąg tematyczny: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiałów;

• Poszerzanie wiedzy dzieci o teatrze, szczególnie o teatrze lalkowym;

• Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role;

• Wyodrębnianie cech wspólnych lalek teatralnych i różnic między nimi.

Grupa IV „Skrzaty”

Krąg tematyczny: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy;

• Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych (ulica, park, sklep);

• Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości;

• Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków, stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych;

• Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka;

• Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami określania ciężaru;

• Doskonalenie wymowy dzieci przez ćwiczenia fonacyjne.

Krąg tematyczny: Ferie to jest supersprawa, odpoczynek i zabawa

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na śniegu i lodzie, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych.

• Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych.

• Rozwijanie zdolności skupiania uwagi na drugiej osobie oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela.

• Uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury (gwara, stroje ludowe, muzyka, taniec).

• Kształtowanie u dzieci zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych, a także do znoszenia porażek bez zbędnych frustracji.

• Kształtowanie umiejętności prawidłowego akcentowania i mówienia w sposób zrozumiały dla innych.

Krąg tematyczny: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wspieranie dzieci w rozwijaniu pamięci i spostrzegawczości.

• Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania.

• Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne.

• Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie.

• Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-konstrukcyjnych.

• Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów.

• Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.

Krąg tematyczny: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie.

• Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.

• Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

• Rozwijanie sprawności manualnej.

• Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych.

• Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo.

• Rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej.