Grupa I

Plac zabaw. Trzylatek. Miesięczny plan pracy – maj

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie przynależności do rodziny.
 • Uwrażliwianie na potrzebę zapamiętywania nazwy ulicy, na której się mieszka.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia.
 • Zabawy figurami geometrycznymi.
 • Podawanie nazwy swojej miejscowości.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw budynków charakterystycznych dla swojej miejscowości.
 • Kształtowanie tożsamości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska.
 • Budzenie przywiązania do swojego kraju.
 • Poznanie flagi – symbolu narodowego.
 • Kształtowanie oraz wzmacnianie mięśni stóp i nóg, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała.
 • Poznanie godła – symbolu narodowego.
 • Ilustrowanie ruchem treści piosenki, reagowanie ruchem na zmiany tempa.
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych w trakcie zabaw z instrumentami perkusyjnymi.
 • Reagowanie na umówione sygnały.
 • Rozróżnianie i określanie dźwięków przyrody.
 • Zachęcanie do odpoczywania na łonie natury.
 • Poznanie zawodu dyrygenta.
 • Rozwijanie kreatywności ruchowej w trakcie zabaw muzycznych.
 • Doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej podczas rozwiazywania zagadek słuchowych.
 • Zachęcanie do samodzielnego konstruowania instrumentów perkusyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczuć.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu opowiadania.
 • Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze smutkiem.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych, wdrażanie do empatii.
 • Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze strachem.
 • Doskonalenie pamięci przez naukę krótkich rymowanek.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez malowanie.
 • Rozpoznawanie nastrojów muzyczny.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez ruch i muzykę.
 • Usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez taniec.
 • Dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka.
 • Swobodne posługiwanie się pojęciami jakościowymi w rozmowie – dostrzeganie przeciwieństw.
 • Rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiadanie się na temat swoich rodziców.
 • Nabywanie umiejętności pracy z gliną.
 • Podawanie nazw członków rodziny.
 • Zauważanie fizycznych podobieństw.
 • Ukazanie codziennych obowiązków domowych.
 • Zachęcanie do pomagania rodzicom w codziennych obowiązkach.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy podczas wspólnych działań.
 • Zachęcania do kreatywności poprzez interpretację utworów muzycznych i literackich.

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań– zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
 • Zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 • Zabawy przy muzyce- ruchowo-rytmiczne- rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami-rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym –bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych. 
 • Zabawy ruchowe-nabywanie umiejętności zgodnej zabawy, respektowania zasad zabawy, współdziałania z dziećmi w zabawie
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Grupa II

Gniazda  i gniazdeczka.

 • Doskonalenie aparatu artykulacyjnego.
 • Rozbudzanie wyobraźni.
 • Rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych i plastycznych.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat ptaków.
 • Uwrażliwienie na piękno przyrody. 
 • Wzbogacanie słownika (czynnego i biernego)
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania na podstawie 2 cech.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbioru.
 • Rozwijanie zainteresowania światem przyrody.
 • Kształtowanie postawy szacunku dla przyrody.
 • Doskonalenie kompetencji matematycznych.

Nasza przedszkolna orkiestra.

 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 • Kształtowanie właściwych zachowań.
 • Uwrażliwienie na muzykę.
 • Rozwijanie wyobraźni.
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych.
 • Doskonalenie koordynacji ruchowej.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami.
 • Manipulowanie figurami geometrycznymi.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

Aktywna rodzina

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami.
 • Zacieśnianie więzi rodzinnych.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 • Rozwijanie znajomości pojęć matematycznych.
 • Rozwijanie wyobraźni i spostrzegawczości.
 • Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.
 • Kształtowanie nawyków związanych ze zdrowym trybem życia.
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych.
 • Doskonalenie sprawności manualnych i umiejętności plastycznych,

Dziecięce marzenia.

 • Tworzenie atmosfery przyjaźni i życzliwości .
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami,
 • Utrwalanie wybranych pojęć matematycznych.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt.
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych.
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej.

Grupa III

4-latki:

 • Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych
 • Utrwalanie znajomości mapy Polski, flagi, godła, śpiewanie hymnu 
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy
 • Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin
 • Zachęcanie dzieci do aktywności badawczej
 • Wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy
 • Wspólne muzykowanie – zwracanie uwagi na znaki nauczyciela – dyrygenta
 • Zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji świata
 • Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów
 • Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat budowy aparatu słuchowego człowieka
 • Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem
 • Zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc
 • Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny
 • Wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem
 • Kształtowanie umiejętności wcielania się w role
 • Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty 
 • Uświadamianie dzieciom potrzeby przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości

a ponadto 5-latki 

 • Doskonalenie czytania globalnego
 • Wprowadzenie litery F, f, Z, z
 • Rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd liter
 • Identyfikowanie i podawanie nazw emocji
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikacji
 • Zapoznanie z aspektem monetarnym
 • Doskonalenie rozumienia pojęć matematycznych dotyczących objętości
 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poszanowania dla książek
 • Kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania

Grupa IV

1.Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza.

 • Wyrabianie nawyków prozdrowotnych;
 • Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej;
 • Dbanie o zmysły -posługiwanie się głosem o umiarkowanym natężeniu, unikanie krzyku w zabawie;
 • Kształtowanie nawyku dbania o czystość w najbliższym otoczeniu;
 • Kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa;
 • Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.

2. Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

 • Kształtowanie szacunku do przyrody w jej naturalnej formie;
 • Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony;
 • Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

 3. Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc.

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.
 • Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężenie uprzedzeń, i niechęci.
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane  oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.
 • Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
 • Stworzenie okazji do nawiązania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

4. Ktoś nam niebo pomalował. Witaj tęczo kolorowa!

 • Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
 • Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.
 • Uwrażliwienie na piękno otaczającego świata.