Grupa III    

 • utrwalenie wiedzy dzieci na temat charakterystycznychzmian zachodzących w przyrodzie nawiosnę.           
 • budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie.                                                                       
  • zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami                                                                                                         
  • doskonalenie globalnego czytania wybranych nazw wiosennych kwiatów.                                                             
  • zapoznanie dzieci z etapami sadzenia roślin; rozwijanie postawy proekologicznej.                                                      
  • poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych                                                                                                
  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków, rozpoznawanie popularnych gatunków występujących w Polsce                                                                                                                    
 •  zapoznanie z warzywami cebulowymi oraz ich właściwościami leczniczymi                                                               
 •  rozpoznawanie za pomocą zmysłu smaku wybranych owoców i warzyw.                                                                                                                                                                                                                                
 •  wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny.                            
 • budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika.                                                                                      
 • rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic wkrajobrazie wsi i miasta                                                                                                                                                                    
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie.                                         
 • wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów:kaczka, indyk, koza, pies, kot.                                      
 • wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk przed przygotowywaniem i zjadaniem posiłków.                                                                                                                                                               
 • budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt gospodarskich.                                                                                                                                                               
 • dostrzeganie podobieństw i różnic w trakcie porównywania jajek ptaków gospodarstwa wiejskiego.                                                                                                                                                                                         
 • rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.                                                                 
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary podobne, pary funkcyjne).                               
 • wdrażanie do poznawania rożnych form ekspresji artystycznej – malarstwo, rzeźba, muzyka, poezja, proza.   

Ponadto dzieci 5- letnie

 • wprowadzenie liter W,w;C,c;G,g:Łł                                                                                                                           
 • kształtowanie umiejętności wyznaczania wyniku dodawania w zakresie 10(dodawanie na konkretach)
 • doskonalenie rozróżniania i nazywania grafemów cyfr 0-10                       
 • doskonalenie słuchu fonemowego
 • doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 • kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.                                                              
 • poszerzanie słownika                                                                                                                                         
 • doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków
 • rozwijanie umiejętności korzystania z mapy
 • poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka
 • zapoznanie z cyklem życia motyla
 • poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin

Grupa IV

1.Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat.

 • Rozwijanie u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo.
 • Kształtowanie u dzieci rozumowania przyczynowo-skutkowego; ustalanie czynności gwarantujących osiągnięcie celu, a potem szeregu czynności, które do niego prowadzą.
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
 • Wspomaganie dzieci w próbach rozpoznawania swoich odczuć, nastrojów emocji.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w sferze werbalnej, ruchowej plastycznej.
 • Zachęcanie do pozbywania się lęku przed wyrażaniem własnego zdania, które może się różnić od opinii pozostałych uczestników rozmowy.

2. Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie.

 • Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia.
 • Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych.
 • Kształtowanie elementarnej umiejętności czytania (czytanie globalne).
 • Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli.
 • Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu.
 • Wdrażanie do wychwytywania regularności w opowiadaniach ruchowych i podczas zabaw z wyliczankami.

3. Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów ptasich chór.

 • Rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas słuchania dłuższych form literackich.
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat ptaków (poznanie nazw gatunków, zwyczajów, warunków życia).
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej.
 • Budzenie zainteresowania różnymi źródłami informacji, zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania swoich opinii i wniosków z podawaniem odpowiednich argumentów.
 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne.

4. Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki.

 • Zapoznanie dzieci z tradycją świąt wielkanocnych.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania i porównywania liczby elementów w zbiorze.
 • Rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi i wykonywania prac użytecznych.
 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania ze zrozumieniem i krytycznego odbioru utworu literackiego (dostrzeganie jego humorystycznych treści, nazywanie pozytywnych i negatywnych cech charakteru bohaterów).
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.
 • Przygotowanie do nauki pisania -kształtowanie lepszej koordynacji wzrokowo-ruchowej i wyrabianie płynności ruchów ręki w kreśleniu szlaczków literopodobnych zgodnie z kierunkiem kreślenia.