Gr. I „Gwiazdeczki”

Krąg tematyczny: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu.

• Składanie prostych konstrukcji z papieru.

• Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych.

• Rozwijanie zdolności uważnego słuchania wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

Krąg tematyczny: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału.

• Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role.

• Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi.

Krąg tematyczny: Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Utrwalenie pojęcia „para”.

• Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.

• Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym.

• Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy.

Krąg tematyczny: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.

• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku.

• Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.

• Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.

Gr. II ,,Słoneczka”

Tematy kompleksowe:

  1. Poznajemy instrumenty
  2. Bawimy się kolorami
  3. Szukamy wiosny
  4. Wiosenne porządki

Dziecko :

– Rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów

– Potrafi zapisywać informacje i odczytywać według przyjętego kodu

– W skupieniu słucha muzyki poważnej

– Dostrzega piękno muzyki oraz emocje jakie ona wyraża

– Potrafi odwzorowywać szczegóły przedmiotów na rysunku

– Zna cykliczne następstwo pór roku

– Dostrzega zmiany w przyrodzie

– Określa kierunki w przestrzeni

– Zna i opisuje zjawiska przyrodnicze

– Opowiada własnymi słowami treść opowiadania

– Rozpoznaje i nazywa wiosenne kwiaty

– Prowadzi proste obserwacje przyrodnicze

– Rozumie pojęcie zwiastuny wiosny

– Rozpoznaje i nazywa kwiaty wiosenne oraz ptaki przylatujące

– Utrzymuje prawidłową postawę ciała

– Sprawnie posługuje się przyborami do rysowania (prawidłowy chwyt, ciągłość, nacisk)

– Zna fazy rozwoju roślin

– Rozwiązuje proste zdania matematyczne

– Umie liczyć wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności

– Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

– Ćwiczy słuch fonematyczny

– Rozwiązuje zagadki słowne

– Przestrzega zasad bezpieczeństwa

Gr. III „Krasnale”

Kolorowy świat

Utrwalenie wiadomości nt. charakterystycznych cech pór roku

Rozwijanie uwagi i spostrzegawczości wzrokowej, kształtowanie sprawności grafomotorycznych

Wzbudzanie zainteresowania świata zwierząt

Poznanie obrazu graficznego litery S (5 latki)

Muzyka wokół nas

Wzbogacanie wiedzy nt. instrumentów muzycznych

Czerpanie radości ze wspólnego eksperymentowania (butelkowa muzyka)

Kształtowanie kreatywnych działań w operowaniu tworzywem plastycznym

Poznanie cyfry 7 (5 latki)

Doskonalenie umiejętności liczenia i rozróżniania liczenia błędnego od poprawnego

Kodowanie i dekodowanie informacji

Wyjaśnienie pojęć orkiestra i koncert

Nadchodzi wiosna

Utrwalenie wiedzy nt. zjawisk zachodzących wiosną

Poznanie obrazu graficznego litery Z (5 latki)

Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej poprzez poznanie kolejnych etapów rozwoju rośliny

Próby samodzielnego wykonywania prostych doświadczeń i wnioskowania

Wiosenne sprzątanie

Obserwowanie wiosennych prac porządkowych w ogrodach

Doskonalenie umiejętności łączenia różnorodnych materiałów plastycznych, udział w konkursie Marzanna 2020

Poznanie obrazu graficznego litery Ł (5 latki)

Rozwijanie logicznego myślenia podczas analizy wysłuchanego tekstu

Gr. IV „Skrzaty”

Zwierzęta z dżungli i sawanny

Zapoznanie z kontynentem afrykańskim oraz wybranymi zwierzętami zamieszkującymi ten kontynent

– Zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych

– Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

– Zapoznanie z wybranymi kontynentami oraz zamieszkującymi je zwierzętami

(na podstawie mapy)

Zwierzęta naszych pól i lasów

– Wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenie w życiu człowieka

– Rozwijanie sprawności manualnej

– Wzbogacenie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie

– Rozwijanie logicznego myślenia

– Rozwijanie umiejętności tworzenia akompaniamentu

– Rozwijanie umiejętności klasyfikowania

Marcowa pogoda

– Poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka

– Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej

– Kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku

– Wdrażanie do dłuższych, logicznych wypowiedzi na określony temat ,wzbogacenie słownictwa

Wiosenne przebudzenia

– Wzbogacenie wiedzy na temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji

– Zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wiązanie ich z aktualną porą roku

– Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny

– Przybliżenie efektu odbicia i symetrii