Grupa  I    „GWIAZDECZKI”

1. „Marcowa pogoda”

– wzbogacanie wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych,

– rozwijanie koncentracji uwagi,

– pobudzanie ciekawości badawczej,

– rozwijanie kompetencji matematycznych,

– poznawanie zmian zachodzących w pogodzie w marcu.

2. „Wiosenne przebudzenie”

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

– zainteresowanie dźwiękami muzyki relaksacyjnej,

– utrwalanie nazw kolorów,

– ćwiczenie umiejętności liczenia i porównywania,

– rozwijanie zdolności manualnych.

3. „Wiosenne powroty”

– wzbogacanie wiedzy o ptakach,

– kształtowanie poczucia rytmu muzycznego,

– usprawnianie umiejętności liczenia,

– wzbudzanie zainteresowań muzyką poważną,

– rozwijanie sprawności ruchowej.

4. „Wielkanoc”

– wzbogacanie wiadomości na temat Wielkanocy,

– wzbudzanie zainteresowań folklorem,

– poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych,

– rozwijanie wyobraźni plastycznej,

– wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego.

Grupa II „Słoneczka”

Czego uczymy się w przedszkolu w grupie II:

Tydzień 1: Lubimy rysować i malować

Tydzień 2: Lubimy śpiewać i grać

Tydzień 3: Wiosna, wiosna

Tydzień 4: Wiosenne porządki

Umiejętności dzieci 3 – letnich:

 • Słucha utworów literackich i dzieli się wrażeniami na ich temat.
 • Ilustruje ruchem i gestem treść utworów literackich.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane kolory.
 • Bierze udział w zabawach ruchowych i gimnastycznych.
 • Wypowiada się na temat własnoręcznie wykonanych prac.
 • Ogląda reprodukcje obrazów i opowiada o nich.
 • Chętnie wykonuje prace plastyczne różnymi technikami: maluje, lepi z plasteliny, rysuje.
 • Podejmuje próby wycinania nożyczkami.
 • Słucha fragmentów utworów muzyki klasycznej.
 • Określa, czy muzyka jest głośna, czy cicha, szybka czy wolna.
 • Rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne.
 • Stara się zagrać na wybranym instrumencie perkusyjnym.
 • Wyklaskuje rytm.
 • Rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia.
 • Klasyfikuje przedmioty według określonych cech.
 • Zna i stosuje pojęcie para.
 • Doskonali umiejętność liczenia minimum do 3.
 • Porównuje liczbę elementów.
 • Dostrzega powtarzalność w układach różnych elementów.
 • Rozpoznaje kształty.
 • Rozumie pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, obok, na, pod, za, przed.
 • Łączy obrazki w logiczne pary.
 • Współuczestniczy w wykonaniu prostej gry planszowej.
 • Przestrzega ustalonych reguł gry.
 • Wie, że w grze można zwyciężyć lub przegrać.
 • Łączy przyczynę ze skutkiem.
 • Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie.
 • Współpracuje podczas zabaw i wykonywania wspólnej pracy.
 • Określa pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla wiosny.
 • Dostrzega zmiany w przyrodzie związane z następstwem pór roku.
 • Nazywa pierwsze wiosenne kwiaty.
 • Nazywa narzędzia ogrodnicze.
 • Rozumie, że rośliny należy pielęgnować. Wie, że rośliny potrzebują do życia wody i światła.

Umiejętności dzieci 4 – letnich:

 • Słucha tekstów literackich i zadaje pytania dotyczące ich treści.
 • Myśli logicznie. Rozwiązuje zagadki.
 • Łączy w pary rymujące się wyrazy.
 • Opowiada historyjki obrazkowe, zachowując poprawną kolejność zdarzeń.
 • Stara się dbać o prawidłową wymowę głosek i wyrazów.
 • Przelicza, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności.
 • Porównuje liczebność zbiorów.
 • Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne.
 • Porównuje wielkość przedmiotów.
 • Mierzy długość za pomocą kroków.
 • Nazywa aktualną porę roku i opowiada o jej cechach charakterystycznych.
 • Chętnie obserwuje przyrodę.
 • Zna cykliczne następstwo pór roku.
 • Wie, czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć. Zakłada proste hodowle.
 • Wie, jakie prace wykonuje się wiosną w ogrodzie.
 • Rozpoznaje symbole zjawisk atmosferycznych.
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre sprzęty gospodarstwa domowego.
 • Wie, że podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, trzeba zachować zasady bezpieczeństwa.
 • Poznaje właściwości baniek mydlanych.
 • Rozpoznaje i nazywa kolory tęczy.
 • Miesza kolory, uzyskując nowe barwy.
 • Ogląda reprodukcje obrazów i wypowiada się na ich temat.
 • Maluje farbami, lepi z plasteliny, wykleja.
 • Wygrywa rytm na instrumentach niekonwencjonalnych.
 • Nazywa niektóre instrumenty muzyczne. Rozpoznaje ich brzmienie.
 • Reaguje ruchem na zmiany w muzyce.
 • Wskazuje kierunek dochodzenia dźwięku.
 • Śpiewa proste piosenki.
 • Dostosowuje ubranie do pogody.
 • Utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy.
 • Wie, jak należy się zachować podczas uroczystości.
 • Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych.
 • Prawidłowo trzyma kredkę.

Grupa III „ Krasnale”

Krąg tematyczny: Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Utrwalenie pojęcia para;

• Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny;

• Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym;

• Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie.

Krąg tematyczny: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin;

• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku;

• Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa;

• Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego.

Krąg tematyczny: Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów ptasich chór

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii;

• Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych;

• Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych;

• Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.

Krąg tematyczny: Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe);

• Kształtowanie intuicji związanych z relatywizmem i upływem czasu oraz umiejętności posługiwania się określeniami czasu;

• Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego Ja;

• Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu;

• Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat.

Gr IV „Skrzaty”

Krąg tematyczny: Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo.

• Kształtowanie u dzieci rozumowania przyczynowo-skutkowego; ustalanie czynności gwarantujących osiągnięcie celu, a potem szeregu czynności, które do niego prowadzą.

• Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

• Wspomaganie dzieci w próbach rozpoznawania swoich odczuć, nastrojów emocji.

• Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w sferze werbalnej, ruchowej plastycznej.

• Zachęcanie do pozbywania się lęku przed wyrażaniem własnego zdania, które może się różnić od opinii pozostałych uczestników rozmowy.

Krąg tematyczny: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia.

• Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych.

• Kształtowanie elementarnej umiejętności czytania (czytanie globalne).

• Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli.

• Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu.

• Wdrażanie do wychwytywania regularności w opowiadaniach ruchowych i podczas zabaw z wyliczankami.

Krąg tematyczny: Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas słuchania dłuższych form literackich.

• Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat ptaków (poznanie nazw gatunków, zwyczajów, warunków życia).

• Wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej.

• Budzenie zainteresowania różnymi źródłami informacji, zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu.

• Rozwijanie umiejętności wypowiadania swoich opinii i wniosków z podawaniem odpowiednich argumentów.

• Rozwijanie mowy przez ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne.

Krąg tematyczny: Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wspomaganie dzieci w coraz lepszym rozumieniu następstwa czasu i zmian, które się z tym wiążą.

• Pomaganie w zrozumieniu istoty pomiaru długości; wdrażanie do uważnego i dokładnego wykonywania pomiarów, zwłaszcza długości.

• Organizowanie zabaw umożliwiających dzieciom polisensoryczne poznawanie rzeczywistości.

• Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na temat utworów literackich (zachęcanie do prób charakterystyki i oceny postępowania bohaterów).

• Wspieranie dzieci w rozwoju społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia relaksacyjne w grupach i w parach.

• Przygotowanie do nauki pisania  usprawnianie współpracy ręki i oka.

• Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci, wdrażanie do znoszenia porażki.