Grupa I  „Gwiazdeczki”

1. „Idzie jesień… przez ogród i sad”

– poznawanie różnych owoców i warzyw,

– wzbogacanie słownictwa czynnego,

– uświadamianie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw,

– rozpoznawanie warzyw i owoców za pomocą dotyku, smaku,

– poznawanie sposobów przechowywania i przetwarzania  warzyw i owoców.

2. „Idzie jesień … do zwierząt”

– zapoznania ze sposobem przygotowania zwierząt do zimy,

– poznawanie zwyczajów wiewiórki,

– poszerzanie wiedzy na temat  wybranych zwierząt leśnych,

– rozwijanie umiejętności liczenia – stosowanie liczebników głównych i porządkowych,

– rozwijanie zdolności wypowiadania się na podany temat.

3. „Co z czego otrzymujemy”

– rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,

– zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba,

– zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych,

– przełamywanie oporów przed spróbowaniem nowych produktów spożywczych,

– rozwijanie wrażliwości muzycznej i plastycznej.

4. „Idzie jesień… z deszczem”

– poznawanie roli wody w życiu człowieka,

– kształtowanie poczucia rytmu,

– rozwijanie umiejętności wokalnych,

– poszerzanie doświadczeń plastycznych przez malowanie i odbijanie folii bąbelkowej,

– rozwijanie sprawności grafomotorycznej,

– pobudzanie ciekawości badawczej. 

Grupa II „Słoneczka”

Czego uczymy się w przedszkolu w grupie II:

Tydzień 1: Moja rodzina

Tydzień 2: Światło czerwone, światło zielone

Tydzień 3: Jesień za oknem

Tydzień 4: Nasze zabawki

Umiejętności dzieci 3-letnich:

 • Opowiada o swojej rodzinie
 • Używa określeń oznaczających stopień pokrewieństwa: babcia, dziadek, siostra, brat
 • Zna różne rodzaje domów, w których mieszkają ludzie
 • Próbuje dzielić słowa na sylaby poprzez wyklaskiwanie
 • Stara się aktywnie uczestniczyć w organizowanych zabawach i zajęciach
 • Podejmuje próby rysowania postaci człowieka
 • Dostrzega i próbuje odtwarzać proste rytmy
 • Rozwija aparat mowy
 • Odgrywa role w zabawach tematycznych
 • Wypowiada się na temat treści obrazków
 • Dostrzega różnice i porównuje obrazki
 • Wypowiada się na temat wysłuchanego utworu
 • Przelicza, wskazując kolejne elementy
 • Grupuje elementy zgodnie według podanych kryteriów
 • Używa określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Porównuje wielkość przedmiotów
 • Lepi z plasteliny
 • Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
 • Podejmuje próby cięcia nożyczkami
 • Maluje farbami, stara się prawidłowo trzymać pędzel
 • Zna i nazywa wybrane kolory
 • Zna rolę policjanta
 • Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i przechodzenia przez jezdnię
 • Rozumie znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej
 • Rozpoznaje niektóre znaki drogowe
 • Śpiewa piosenki o prostej linii melodycznej
 • Poznaje niektóre instrumenty perkusyjne
 • Dostrzega zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre dary jesieni
 • Rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia
 • Doskonali sprawność ruchową

Umiejętności dzieci 4-letnich:

 • Opowiada treść obrazka
 • Układa obrazek pocięty na części
 • Odgaduje zagadki
 • Wypowiada się na zadany temat
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Reguluje oddech
 • Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Klasyfikuje przedmioty według określonych cech
 • Posługuje się pojęciem para
 • Posługuje się określeniami kierunku: na prawo – na lewo, przed – za
 • Porównuje kształt, wielkość i kolor przedmiotów
 • Dostrzega i układa rytmy
 • Doskonali umiejętność liczenia
 • Zna nazwy kolorów
 • Rozumie pojęcie rodzina i zna członków swojej rodziny
 • Określa pokrewieństwo: babcia – dziadek, brat – siostra
 • Przedstawia się imieniem i nazwiskiem
 • Zna nazwę miejsca zamieszkania
 • Rozpoznaje wybrane znaki drogowe
 • Zna telefon alarmowy 112
 • Stosuje różne techniki plastyczne
 • Projektuje pracę plastyczną
 • Używa określenia portret
 • Przeprowadza proste doświadczenia badawcze
 • Rozwija motorykę małą
 • Zna charakterystyczne cechy pór roku
 • Wie, jak wygląda jeż
 • Rozpoznaje i nazywa dary jesieni
 • Rozpoznaje niektóre gatunki drzew
 • Wykonuje improwizacje muzyczne i śpiewa piosenki
 • Rozwija wyobraźnię

Grupa III „Krasnale”

Krąg tematyczny: Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zapoznanie z różnymi cechami owoców oraz z miejscem ich pochodzenia – sadem;

• Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych;

• Doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej;

• Kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo-ruchowej;

• Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dzieciom;

• Posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych.

Krąg tematyczny: Witaminy, hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody;

• Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych;

• Kształtowanie intuicji matematycznej;

• Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;

• Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich wykorzystania.

Krąg tematyczny: Liście malowane, pod drzewami rozsypane

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku;

• Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych oraz na ich piękno;

• Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.

Krąg tematyczny: Las szumi jesiennie, już robi się sennie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody; zwrócenie uwagi dzieci na jesienną szatę lasu oraz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka);

• Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów;

• Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

• Rozbudzanie poczucia estetyki;

• Wdrażanie do poszanowania przyrody.

Grupa IV „Skrzaty”

Krąg tematyczny: Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja – świat przyrody (gromadzenie wiadomości na temat owoców);

• Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

• Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;

• Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;

• Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych (uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami);

• Kształtowanie aspektu liczby naturalnej;

• Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych.

Krąg tematyczny: Witaminy hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;

• Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;

• Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;

• Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem (zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników);

• Rozumienie sensu wymiany i respektowanie w sytuacji kupna i sprzedaży umów typu: wymiana jeden do jednego, jeden do dwóch, jeden do pięciu.

Krąg tematyczny: Liście malowane, pod drzewami rozsypane

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze;

• Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej;

• Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;

• Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania;

• Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce.

Krąg tematyczny: Las szumi jesiennie, już robi się sennie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Poznawanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadomienie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami);

• Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole;

• Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej;

• Rozwijanie rozumowania drogą analogii;

• Zachęcanie dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych (rozwijanie inteligencji emocjonalnej przez zabawy).