Grupa I „Gwiazdeczki”

Krąg tematyczny: Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dostrzeganie występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy, zapoznanie dzieci z nazwami.

Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji czasowych.

Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.

Udział w uroczystościach przedszkolnych organizowanych dla wszystkich dzieci.

Krąg tematyczny: Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności twórczej.

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

Stwarzanie okazji do wspólnych działań w zabawie.

Krąg tematyczny: Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.

Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych.

Umożliwienie wykonania własnoręcznie prezentów.

Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

Krąg tematyczny: Co marzenie, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wyrażanie własnych myśli i życzeń.

Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych.

Dostrzeganie potrzeb, marzeń innych ludzi.

Grupa II „Słoneczka”

Tematy kompleksowe:

 1. Bajki, baśnie, bajeczki
 2. Prezenty dla Babci i Dziadka
 3. Tropy na śniegu
 4. Karnawał

Realizacja podstawy programowej:

Dziecko:

 • okazuje szacunek wobec innych osób,
 • dostrzega potrzeby innych osób,
 • zna popularne bajki,
 • odróżnia elementy fikcji od realnej rzeczywistości,
 • uczestniczy w zabawach dramowych,
 • uważnie słucha krótkich utworów literackich,
 • umie odpowiedzieć na pytania związane z treścią utworów,
 • rozwija zainteresowania czytelnicze,
 • prawidłowo podaje liczbę przedmiotów, podaje liczebność zbioru,
 • układa proste kompozycje z figur geometrycznych,
 • rozwija sprawność manualną,
 • stosuje w wypowiedziach poznane określenia: autor, ilustrator, okładka, drukarz, drukarnia,
 • okazuje szacunek osobom starszym,
 • rozumie stopnie pokrewieństwa w rodzinie,
 • posługuje się w wypowiedziach imionami członków rodziny,
 • potrafi opisać wygląd Dziadków,
 • używa liczebników porządkowych,
 • dostrzega i rysuje szczegóły postaci człowieka,
 • zna znaczenie słowa karnawał,
 • składa obrazek z części,
 • rozwija sprawność grafomotoryczną,
 • próbuje mierzyć przedmioty wspólną miarą,
 • określa położenie przedmiotów w przestrzeni,
 • posługuje się nożyczkami,
 • potrafi nazwać aktualną porę roku,
 • zna i opisuje zjawiska atmosferyczne występujące zimą,
 • rysuje po śladzie,
 • rysuje koła.

GRUPA III „KRASNALE”

Witamy Nowy Rok”

– zapoznanie z tradycją Sylwestrową i Noworoczną

– zwrócenie uwagi na budowę kalendarza i jego charakterystyczne elementy

– utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych

– posługiwanie się nazwami dni tygodnia z zachowaniem właściwej kolejności; rozumienie następstwa dni

– poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy

– zapoznanie z wybranymi przysłowiami i ich znaczeniem

5 – latki:

– poznanie obrazu graficznego litery P

– poprawne posługiwanie się określeniami czasu: dzisiaj, wczoraj, jutro

„Dawno, dawno temu”

– poznanie dłuższych, pogodnych w nastroju utworów literatury ( bajki)

– wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu,  dopasowanie obrazka do tekstu

– poszerzanie wiedzy o dawnych czasach,  poznanie życia rycerzy i księżniczek

– wykonanie rekwizytów, używanie ich w czasie odgrywania scenek

5- latki:

– wprowadzenie cyfry 4

– doskonalenie orientacji w przestrzeni i na kartce papieru

„Święto Babci i Dziadka”

– przygotowanie programu artystycznego, samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonanie upominku, sprawianie radości najbliższym

– określanie stosunków pokrewieństwa między członkami rodziny

– tworzenie wzajemnych relacji opartych na wzajemnym szacunku, akceptacji i miłości

– wyrażanie swoich emocji werbalnie i niewerbalnie, rozpoznawanie ich u innych

– określanie jakie sytuacje mogą sprawiać komuś radość lub smutek

5 – latki:

– poznanie obrazu graficznego litery B oraz cyfry 5

„ W karnawale”

– rozwijanie zainteresowania karnawałem i związanymi z nim tradycjami

– samodzielne wykonanie maski karnawałowej, rozwijanie ekspresji twórczej w czasie jej dekorowania

– wykonywanie ćwiczeń oddechowych, dmuchanie na lekkie rzeczy, nadmuchiwanie balonów

– wykonanie prostych eksperymentów z balonami i wyciąganie z  nich wniosków

– doskonalenie opisu wyglądu drugiej osoby, przedmiotów, dostrzeganie różnic i podobieństw

– zapoznanie ze specyfiką pracy krawcowej

– improwizacje muzyczno – ruchowe przy muzyczne tanecznej, zachęcanie dzieci do wspólnej zabawy w czasie karnawału, wprowadzanie nastroju radości

5- latki:

– poznanie obrazu graficznego litery L

Grupa IV „Skrzaty”

Mijają dni, miesiące, lata.

Poznawanie wybranych tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku

– Wzbogacenie doświadczeń estetycznych, poznawanie nowej techniki plastycznej

– Utrwalanie nazw dni tygodnia

– Rozumienie pojęcia czasu poprzez dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy oraz pór roku

– Utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku

Zima i zwierzęta

– Utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązującego podczas zabaw zimowych

– Rozwijanie słuchu fonematycznego

– Wzbogacenie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków

– Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego

– Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą

– Organizowanie warunków do doświadczeń, zabaw badawczych

– Rozwijanie umiejętności rachunkowych, utrwalenie znajomości figur geometrycznych

Babcia i Dziadek

– Utrwalenie wiadomości na temat tradycji związanych z karnawałem

– Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych

– Orientowanie się jakie istnieje pokrewieństwo w rodzinie

– Rozwijanie logicznego myślenia

– Posługiwanie się w celowo stworzonych sytuacjach liczebnikami w aspekcie kardynalnym