Grupa I  „Gwiazdeczki”

1. „Mijają dni, miesiące, lata”

– kultywowanie zwyczaju powitania Nowego Roku,

– zachęcanie do składania życzeń,

– dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej,

– dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie,

– utrwalanie wiedzy na temat swojego wieku.

2. „Zima i zwierzęta”

– wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków (sposób pomagania),

– wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (nazwy i wygląd niektórych ptaków),

– rozwijanie intuicji geometrycznej i umiejętności przeliczania,

– rozwijanie sprawności manualnych i ruchowych,

– umuzykalnianie dzieci.

3. „Babcia i dziadek”  

– kształtowanie postawy szacunku do osób starszych,

– doskonalenie umiejętności liczenia, z zastosowaniem liczebników głównych,

– rozwijanie umiejętności wokalnych,

– wzmacnianie poczucia własnej wartości.

– kształtowanie umiejętności odczuwania radości z przygotowania prezentu dla innych.

4. Projekt „Teatr”  

– rozwijanie kreatywności dzieci poprzez podejmowanie działań: ruchowych, językowych,

  plastycznych, muzycznych, parateatralnych,

– nabywanie umiejętności aktorskich (poprawna wymowa, modulowanie głosem, panowanie nad intonacją),

– wzbogacenie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z teatrem,

– wyzwalanie twórczej ekspresji i rozwijanie wyobraźni.

Grupa II „Słoneczka”

Czego uczymy się w przedszkolu w grupie II:

Tydzień 1: W krainie bajek

Tydzień 2: Bal karnawałowy

Tydzień 3: Dzień Babci i Dzień Dziadka

Tydzień 4: Kto tu mieszka?

Umiejętności dzieci 3 -letnich:

•             Zna treść popularnych bajek

•             Wymienia nazwy bohaterów popularnych bajek

•             Dzieli się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu

•             Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe

•             Próbuje wymyślać zakończenie bajki

•             Uczestniczy w zabawach parateatralnych

•             Segreguje przedmioty zgodnie z podanym kryterium

•             Uzupełnia obrazek, dopasowując brakujące elementy

•             Ilustruje ruchem treść piosenki

•             Uczestniczy w zabawach rytmicznych

•             Określa położenie przedmiotów w przestrzeni: na, nad, pod

•             Stosuje określenia wielkości: mały – duży, niski – wysoki

•             Dostrzega powtarzające się układy rytmiczne i je kontynuuje

•             Przelicza elementy zbiorów

•             Posługuje się liczebnikami głównymi

•             Porównuje liczebność elementów w zbiorach

•             Układa proste kompozycje z mozaiki geometrycznej

•             Wie, co to jest karnawał

•             Rozwija aparat mowy, wykonując ćwiczenia artykulacyjne

•             Wypowiada się na temat swojej rodziny

•             Używa określeń oznaczających stopień pokrewieństwa: babcia, dziadek

•             Wykonuje różne prace plastyczno-techniczne

•             Rozpoznaje i nazywa „domy” niektórych zwierząt

•             Wymienia nazwy zwierząt, które żyją w lesie

•             Rozpoznaje niektóre ptaki z najbliższego otoczenia

•             Rozwija sprawność manualną: wykleja plasteliną, rysuje, maluje, koloruje

•             Czerpie radość ze wspólnej zabawy

•             Odczuwa radość z przygotowywania upominku dla innych – laurek dla babci i dziadka

Umiejętności dzieci 4 – letnich:

•             Zna popularne bajki dla dzieci

•             Uważnie słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat

•             Rozwija zainteresowania czytelnicze

•             Zdobywa informacje na temat pracy biblioteki

•             Nazywa członków rodziny

•             Uczestniczy w zabawach dramowych

•             Dzieli proste wyrazy na sylaby

•             Przelicza elementy w zbiorach i podaje ich liczbę

•             Grupuje przedmioty w sensowny sposób

•             Porównuje wielkość przedmiotów

•             Mierzy długość przedmiotów, używa określeń: dłuższy, krótszy, taki sam

•             Konstruuje prostą grę matematyczną

•             Rozumie i stosuje pojęcie para

•             Stosuje określenia stosunków przestrzennych, np.: nad, pod, wyżej, niżej, na prawo, na lewo

•             Odczytuje przepis kulinarny zapisany w postaci prostych symboli

•             Rozwija sprawność manualną

•             Rozpoznaje i nazywa „domy” wybranych gatunków zwierząt

•             Rozpoznaje gatunki niektórych ptaków

•             Rozumie znaczenie słowa sąsiad

•             Poznaje architekturę najbliższej okolicy

•             Składa w całość obrazki pocięte na kilka części

•             Wykonuje proste instrumenty muzyczne

•             Umie rozpoznać dźwięk i wskazać jego źródło

•             Ilustruje ruchem muzykę i śpiewa piosenki

•             Posługuje się różnymi technikami plastycznymi: malowanie, rysowanie, wyklejanie

•             Wykonuje proste konstrukcje przestrzenne

•             Dostrzega i rysuje szczegóły postaci człowieka

•             Wie, jak należy zachować się podczas uroczystości

•             Przestrzega reguł gry (np. spokojnie czeka na swoją kolej, radzi sobie w sytuacji wygranej lub porażki)

•             Współpracuje z dziećmi w grupie podczas wykonywania wspólnego zadania

Grupa III „ Krasnale”

Krąg tematyczny: Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy;

• Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy);

• Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia;

• Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych.

Krąg tematyczny: Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali  rycerze

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej;

• Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru: cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem;

• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

• Ćwiczenie właściwego ustawiania się w pary.

Krąg tematyczny: Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach;

• Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych;

• Umożliwienie własnoręcznego wykonania prezentów;

• Kształcenie umiejętności planowania i realizacji działań związanych z przygotowaniem przyjęcia;

• Kształcenie odporności emocjonalnej w sytuacjach wystąpień przed widownią;

• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

Krąg tematyczny: Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń;

• Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

• Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile pozostało;

• Uwrażliwienie na potrzeby i marzenia innych ludzi.

Grupa IV „Skrzaty”

Krąg tematyczny: Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form jej wyrazu (muzyka, plastyka, taniec);

• Wdrażanie dzieci do uczenia się na pamięć oraz recytowania utworu literackiego;

• Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji – wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem (poprawne posługiwanie się jednostkami czasu);

• Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji;

• Doskonalenie umiejętności dostrzegania elementów fantastycznych w utworach oraz różnic między światem realnym i fantastycznym;

• Kształtowanie umiejętności wnioskowania i uogólniania;

• Usprawnianie narządów artykulacyjnych przez ćwiczenia ortofoniczne;

• Umożliwienie dzieciom zdobywania pozytywnych doświadczeń związanych z wypowiadaniem się oraz prezentowaniem siebie i swoich prac.

Krąg tematyczny: Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku mieszkali rycerze

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów dawnej architektury;

• Organizowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających umiejętność ustalania przebiegu różnych czynności w sytuacjach życiowych (próby planowania pracy w grupie: wyznaczanie celu, planowanie czynności, wykonanie);

• Rozwijanie w dzieciach zdolności do podejmowania działań w sytuacjach trudnych (problemowych) oraz umiejętności radzenia sobie w nich (godzenie się z porażką);

• Zaspokajanie dziecięcej potrzeby ruchu i rozwijanie sprawności fizycznej przez uczestniczenie w zabawach ruchowych i zręcznościowych;

• Wspieranie dzieci w umiejętności rysowania, kodowania i dekodowania informacji.

Krąg tematyczny: Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków;

• Rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu;

• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

• Zapoznawanie z kulturą i sztuką ludową wybranego regionu Polski;

• Wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawaniu i odejmowaniu (ustalanie wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 10 przez manipulowane przedmiotami);

• Kształtowanie właściwych postaw oraz kulturalnych zachowań związanych z przygotowywaniem i spożywaniem poczęstunku;

• Umożliwienie dzieciom zdobywania doświadczeń w występowaniu przed publicznością.

Krąg tematyczny: O zwierzątkach swych pamiętaj – przytul, nakarm nie od święta

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym i hodowanymi w domach (uwrażliwienie na ich potrzeby);

• Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci przez uczestniczenie w zabawach ruchowych (kształtowanie postawy, równowagi, doskonalenie umiejętności skoku i podskoku oraz rzutu i chwytu);

• Rozwijanie umiejętności rozumienia informacji zakodowanych w formie podpisów obok obrazków;

• Kształtowanie orientacji przestrzennej (poprawne stosowanie wyrażeń przyimkowych);

• Budzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych, chęci do samodzielnego czytania;

• Rozwijanie umiejętności odpoczynku i relaksacji przy muzyce.